Aktualności

                                      Warszawa, 03.09.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” uprzejmie zawiadamia,

że na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2020 po. 275, z póź. zm.)

zarządził podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie SM „Osiedle Wilanów”.

Głosowanie odbędzie się w dniu 26 września 2020r. (sobota)  w Sali Konferencyjnej Spółdzielni przy

ul. Jana III Sobieskiego 18 w Warszawie (wejście od Archiwum).

Głosowanie odbywać się będzie od godz. 10:00 do godz. 16:00 poprzez oddawanie głosów na piśmie na kartach

do głosowania wydawanych przybyłym Członkom Spółdzielni lub ich Pełnomocnikom.

U         Uchwały Walnego Zgromadzenia objęte głosowaniem pisemnym:

 

 1. Uchwała nr 1/09/2020 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
 2. Uchwała nr 2/09/2020 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 3. Uchwała nr 3/09/2020 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019.
 4. Uchwała nr 4/09/2020 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019. 
 5. Uchwała nr 5/09/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, p. Radosławowi Wiraszce,  za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
 6. Uchwała nr 6/09/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu, p. Januszowi Smyl, za okres 01.01.2019 do  14.01.2019 r.
 7. Uchwała nr 7/09/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu, p. Piotrowi Makowcowi, za okres 14.01.2019 do 11.03.2019 r.
 8. Uchwała nr 8/09/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu, p. Olgierdowi Sieliło, za okres 11.03.2019 do 31.12.2019 r.

Od dnia 4 września 2020 r. Spółdzielnia wykłada do wglądu Członków Spółdzielni będące przedmiotem głosowania sprawozdania oraz projekty uchwał wraz z załącznikami w siedzibie  Spółdzielni przy ul. Niemirowskiej 1 w Warszawie, w dni powszednie (poniedziałek – piątek) w godzinach od 12.00 – 14.30 po uprzednim umówieniu terminu, jak również publikuje na stronie internetowej Spółdzielni www.smoswilanow.pl (materiały dostępne dla Członków po zalogowaniu).

Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z wyłożonymi projektami uchwał i materiałami w wydzielonym pomieszczeniu biurowym w siedzibie Spółdzielni. Z uwagi na stan epidemii udostępnienie dokumentów odbywać się będzie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa w reżimie sanitarnym (posiadanie indywidualnych środków ochrony osłaniających usta i nos, założenie jednorazowych rękawiczek lub uprzednie zdezynfekowanie rąk) po telefonicznym lub e-mailowym umówieniu się co do terminu (numer tel. 22 842 64 71, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).

 

Informacja dotycząca podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” w dniu 26.09.2020 r.

Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo oraz nakazy i zakazy wynikające z obowiązującego stanu epidemii, zwołanie oraz przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w trybie obrad plenarnych jest obecnie niemożliwe.

W związku z powyższym, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” postanowił, na podstawie zapisów art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (wprowadzonych art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz. U. 2020 nr 695), zarządzić i przeprowadzić podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

Podjęcie przewidzianych prawem uchwał w zakresie przewidzianym ustawą o rachunkowości, jest konieczne z uwagi na obowiązek zatwierdzenia sprawozdań za rok 2019 w terminie do dnia 30.09.2020 r. oraz złożenia ich w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W związku z zarządzeniem głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie, Zarząd powoła Komisję Skrutacyjną, składającą się z Członków Rady Nadzorczej i pracowników, której zadaniem będzie przygotowanie (opieczętowanie) i wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym, przyjmowanie składanych pełnomocnictw, sprawowanie nadzoru nad przebiegiem głosowania, podliczenie głosów oddanych nad uchwałami po zakończeniu głosowania,  sporządzenie protokołu z czynności Komisji z podaniem wyników głosowania i przekazanie go Zarządowi Spółdzielni oraz zniszczenie niewykorzystanych kart do głosowania.

Zarząd zapewnił w trakcie trwania głosowania oraz liczenia oddanych głosów obecność notariusza, który również sporządzi protokół z przebiegu głosowania. 

Karty do głosowania wydawane będą przez Członków Komisji w dniu głosowania wyłącznie osobom uprawnionym, po okazaniu dokumentu tożsamości przez Członka Spółdzielni lub przez pełnomocnika Członka (wraz z pisemnym pełnomocnictwem).

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka Spółdzielni. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i  zostanie dołączone do protokołu Komisji Skrutacyjnej. Wzór pełnomocnictwa jest dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smoswilanow.pl. 

Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich uczestników i osób obsługujących Członkowie Spółdzielni (lub ich pełnomocnicy) biorący udział w głosowaniu zobowiązani są stosować indywidualne środki ochrony osłaniające usta i nos (założenie maseczki), założyć jednorazowe rękawiczki lub zdezynfekować ręce przy wejściu do lokalu, w miarę możliwości posiadać własny długopis, zachować odstęp podczas odbierania kart do głosowania. Spółdzielnia przygotuje odpowiedni zapas maseczek, rękawiczek oraz płynów dezynfekujących do rąk. Klamki, stoliki, krzesła i długopisy będą na bieżąco dezynfekowane.

W przypadku braku stosowania wymaganych środków bezpieczeństwa lub niezachowywanie przez Członka lub jego pełnomocnika zasad bezpieczeństwa w istniejącym reżimie sanitarnym, Członek lub jego pełnomocnik może zostać  niedopuszczony do oddania głosu na piśmie.    

Zarząd Spółdzielni w terminie 7 dni od dnia zakończenia głosowania na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej stwierdza, czy doszło do podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania na piśmie. Przewodniczący, Sekretarz Komisji Skrutacyjnej oraz Zarząd podpisują wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia z określeniem wyników głosowania. Informacja o podjętych uchwałach będzie opublikowana na stronie internetowej Spółdzielni. Pełna treść uchwał zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni w części dostępnej dla Członków po zalogowaniu do systemu.

W przypadku zaistnienia okoliczności związanych ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego mogącymi nieść za sobą brak możliwości bezpiecznego przeprowadzenia głosowania, zastrzega się możliwość odwołania przeprowadzenia głosowania przed dniem ich rozpoczęcia.

                                             Z poważaniem

                                 Zarząd SM „Osiedle Wilanów”

Warszawa, 30.06.2020 r.
Podsumowanie I półrocza 2020 r.
 
 • Zarząd wystąpił z wnioskiem i uzyskał dofinansowanie z ZUS dla Spółdzielni w kwocie ponad 60.000 złotych w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej,
 • wynegocjowane zostały z wykonawcą remontu balkonów na ul. Goplańskiej 25 bardzo korzystne kary umowne z tytułu opóźnień w realizacji umowy,
 • przeprowadzono reorganizację zatrudnienia w celu zwiększenia efektywności pracy i zadowolenia Mieszkańców,
 • wdrożono zalecania sanitarne GIS w stanie epidemii, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i biurze Spółdzielni,
 • wprowadzono organizacyjne i techniczne możliwości pracy zdalnej w czasie ograniczonego dostępu do Biura,
 • przeprowadzono 7 postępowań przetargowych, 3 postępowania rozstrzygnięto,
 • wykonano kompleksowy remont dźwigu osobowego w kl. III budynku przy ul. Królowej Marysieńki 33,
 • zakończono remont loggii w budynku przy ul. Goplańskiej 25, 
 • rozpoczęto remont korytarzy i klatek schodowych w budynku przy ul. Gubinowskiej 4,
 • uzgodniono i przygotowano wzornik i wizualizację balkonów dla Wilanowa II,
 • pracownicy Działu Technicznego przeprowadzili roczną kontrolę budynków,
 • skierowano do Veoli wnioski o zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i ciepłą wodę dla wszystkich budynków mieszkalnych,
 • w związku z kończącymi się umowami, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór firm świadczących usługi utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni dla 12 budynków,
                                                                                       Z poważaniem,
                                                                                                                          Zarząd SM „Osiedle Wilanów” 

   Warszawa, dnia 17.06.2020 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Uprzejmie informujemy, że po okresie wstrzymania koszenia trawy z powodu braku opadów, od dnia 22.06.2020r. przystępujemy do pierwszego koszenia terenów wspólnych Spółdzielni.

Prace wykonywane będą zgodnie z zaleceniami Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w czasie upałów i deficytu opadów koszenie będzie ograniczane, co pozwoli na utrzymanie wilgotności gleby i poprawę bioróżnorodności ekosystemu.

                                                                                                                                 Zarząd i Administracja                  

                                                                                                                                 SM „Osiedle Wilanów”

 

Warszawa, dnia 01.06.2020 r.

 

Informacja dotycząca stanu prac nad przygotowaniem remontu balkonów na budynkach tzw. Wilanowa II

 

W okresie od stycznia 2020 r. Spółdzielnia podjęła następujące działania:

 1. Wykonano wstępną koncepcję projektową z czterema wariantami wypełnień.
 1. W dniu 9.03.2020 r. odbyło się spotkanie Zarządu Spółdzielni i inspektora ds. budowlanych  (pracownika Działu Technicznego). P. Rocha Kuny z przedstawicielami mieszkańców budynków „Wilanowa II”.
 1. W dniu 20.03.2020 r. uzgodniono z projektantem alternatywny sposób mocowania słupków balustrad do płyt poziomych oraz wykonanie innego rodzaju obróbki blacharskiej.

Drugi wariant polega na montażu (oparciu) górnej zabudowy - na konsoli – bez konstrukcji wsporczej od poziomu płyty poziomej oraz montaż do obejmy płyty górnej.

 1. Dnia 1.04.2020 r. odbyło się spotkanie inspektora ds. budowlanych z projektantem, którego tematem były wstępne, techniczne aspekty mocowań oraz  przedstawienie graficzne kolejnego wariantu mocowania słupków balustrady oraz obróbki krawędzi płyty poziomej. Projektant potwierdził możliwość rezygnacji z oparcia górnej zabudowy o płytę dolną, a jedynie oparcie o pochwyt balustrady z ewentualną konsolą. Wobec wątpliwości, co do możliwości wykonania zaproponowanej obróbki, projektant zaproponował spotkanie z firmą stosującą takie rozwiązanie.
 1. Wystąpiono do kilku firm (m.in. Architektura Wnętrz Mikołaj Malinowski, Grupa Proeks Janusz Sikora, Projektowanie i Realizacja Inwestycji arch. Mirosław Poć, Strama Panels) z prośbą o ofertę na wykonanie wizualizacji wg oczekiwań mieszkańców, ustalonych na spotkaniu w dniu 9.03.2020 r. (elewacja budynków bez koloryzowania, z naniesionymi nowymi balustradami z różnymi wypełnieniami, min. 3 rodzaje).
 1. W dniu 20.04.2020 r. odbyło się kolejne spotkanie z projektantem, tym razem w terenie przy budynkach na ul. Goplańskiej 25 i 29, na spotkaniu omówiono:
 • warianty mocowania uwzględniającego możliwość wykonania górnej zabudowy,
 • sposób wykonania daszków nad loggiami na ostatnich, najwyższych kondygnacjach budynków,
 • sposób wykonania w balustradach drzwi w celu zejścia do ogródka przydomowego – na parterach budynków,
 • sposób wykonania bocznych fragmentów zabudowy loggii w sytuacjach występowania okładziny siding.
 1. Wystąpiono do firm wykonawczych realizujących balustrady i zabudowy z informacją o remoncie loggii z wymianą balustrad na budynkach w zasobach SM „Osiedle Wilanów” w ilości ponad 1000 szt. z propozycją współpracy w zakresie wykonania wzornika i realizacji remontu wymiany balustrad.
 1. W wyniku zainteresowania rozesłanymi wiadomościami odbyły się spotkania z Firmami: Strama Panels, PHU Ślizex, Alu-Stol-Bud Systemy Aluminiowe,  INSIFAL Sp. z o.o. sp. k.
 1. Firmy  Strama Panels, PHU Ślizex, Alu-Stol-Bud Systemy Aluminiowe przedstawiły propozycje fragmentów balustrady (do obejrzenia na sali konferencyjnej Rady Nadzorczej), a firma INSIFAL Sp. z o.o. sp. k. przedstawiła propozycję wypełnień różnymi rodzajami szkła. Firma Strama Panels przedstawiła również wizualizację - fragment jednego pionu z wypełnieniem pełnym.
 1. Zlecono wykonanie wzoru balustrady w rzeczywistej wielkości z czterema rodzajami wypełnień: szkło mleczne, szkło antisol, płyta HPL, od góry 2/3 szkło mleczne + od dołu  1/3  płyta HPL - realizacja do 15.06.2020 r.
 1. W dniu 28.05.2020 r.  dokonano oględzin i wykonano zdjęcia budynku przy ul. Bełdan 8 po remoncie elewacji i wymianie balustrad. Zaproponowano przedstawicielom KDM oględziny budynku samodzielnie, bądź przy udziale pracownika Działu Technicznego Spółdzielni i wykonawcy remontu tego budynku (BPUH Sitarek)
 1. W dniu 29.05.2020 r. przedstawiciele KDM budynków przy ul. Królowej Marysieńki 21 i 33 z udziałem pracownika Działu Technicznego dokonali oględzin wykonanych balustrad na budynku przy ul. Bełdan 8.
 1. W bieżącym tygodniu planowane są:
 • 02.06.2020 r. (wtorek) – oględziny budynku przy ul. Bełdan 8 z udziałem mieszkańców budynku przy ul. Królowej Marysieńki 33 oraz przedstawiciela KDM budynku przy ul. Królowej Marysieńki 19 wraz z udziałem firmy, która wykonała górne zabudowy na budynku przy ul. Bełdan 8,
 • 02.06.2020 r. (wtorek) – spotkanie z architektem realizującym wizualizację w celu ustalenia zakresu prac i oczekiwań Mieszkańców,
 • 03.06.2020 r. (środa) spotkanie z projektantem i wskazaną przez niego firma realizującą remonty balkonów i balustrad.  

Warszawa, 22 maja 2020 r.

INFORMACJA

w sprawie

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

 

Szanowne Mieszkanki i Mieszkańcy,

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i zakazem  zgromadzeń, uprzejmie informujemy, iż w chwili obecnej brak jest możliwości określenia terminu i podjęcia decyzji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Przyjęte w ostatnim czasie regulacje ustawowe wprowadziły nowy termin zwołania WZCz, czyli 6 tygodni po odwołaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

Od decyzji ustawodawcy w tym zakresie, będzie zależał możliwy termin i tryb Walnego, o czym będziemy Państwa informować.

Będziemy także informować o możliwości przeprowadzenia corocznych Zebrań Mieszkańców przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

                                                                                                                            Z poważaniem,

                                                                                                                                ZARZĄD

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl