Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E

o wniesionych do porządku obrad WZCz w dniu 29.06.2019 r.

projektach uchwał i żądaniach zamieszczenia spraw

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” informuje, że zgodnie  z art. 83 ust. 10-11 Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 845, 1230) oraz § 95 ust. 4-7 Statutu Spółdzielni zostały złożone następujące projekty uchwał i żądania zamieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 29.06.2019 r.:

  1. projekt Uchwały WZCz w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni w zakresie sposobu wyboru członków KDM;
  2. projekt Uchwały WZCz w sprawie zmiany § 103 Statutu Spółdzielni;
  3. projekt Uchwały WZCz w sprawie uchylenia decyzji Rady Nadzorczej podjętej w dniu 27.01.2014 r.;
  4. projekt Uchwały WZCz w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie części działki nr 118 z obrębu 1-05-43 stanowiącej mienie wspólne Spółdzielni z przeznaczeniem na skwer „miejsce integracji, relaksu i wypoczynku mieszkańców Wilanowa Wysokiego”;
  5. projekt Uchwały WZCz w sprawie zmiany § 104 Statutu Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z w/w projektami Uchwał od dnia 14.06.2019 r. w sekretariacie Biura Spółdzielni

w dni powszednie w godzinach pracy oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smoswilanow.pl  (po zalogowaniu).

                                                                                                                       ZARZĄD SM „Osiedle Wilanów”

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Wilanów

na podstawie art. 39 §1 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2018 r.  poz. 1285 z późn. zm.) oraz art. 83 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 845, 1230) oraz §111 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółdzielni

zwołuje

Walne Zgromadzenie Członków SM Osiedle Wilanów

na dzień 29 czerwca 2019 r. (sobota) o godz. 1000

w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3 w  Warszawie

sala obrad na parterze

 Rejestracja uczestników od godz. 09.30

Proponowany porządek obrad:

 

Lp.

Punkt porządku obrad

Referujący

1

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

2

Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

3

Wybór Komisji:  

  a)  Skrutacyjnej

  b)  Uchwał i Wniosków

Przewodniczący

Zebrania

4

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący

Zebrania

5

Informacja Komisji Skrutacyjnej o ważności Walnego Zgromadzenia oraz odczytanie listy pełnomocnictw do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia
i do głosowania.

Przewodniczący

Komisji Skrutacyjnej

6

Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018.

Prezes Zarządu,

Zastępca Prezesa

7


Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2018.

Główna Księgowa

8

Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2018 r. do 29.06.2019 r.

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

9

Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

 

10

Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018,
  2. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2018 r. – 29.06.2019 r.,
  3. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2018,
  4.  Podział nadwyżki bilansowej za rok 2018.

Przewodniczący
Zebrania

Główna Księgowa

11

Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi  Zarządu Panu Radosławowi Wiraszce za okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Przewodniczący
Zebrania

12

Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu ds. Technicznych Panu Januszowi Smyl za okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Przewodniczący
Zebrania

13

Informacja o przebiegu procedury wydawania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów we własność
nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe

Prezes Zarządu, 
Adwokat

 


PRZERWA

 

 

 

ZAPROSZONY GOŚĆ:

WYSTĄPIENIE BURMISTRZA DZIELNICY WILANÓW

planowana godzina

ok. 1400-1500

14

Podjęcie Uchwał w sprawie zmian Statutu Spółdzielni

Prezes Zarządu, 
Adwokat

15

Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

16

Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

17

Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Regulaminu powoływania
i odwoływania członków Zarządu

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

18

Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Regulaminu Komitetów Domowych Mieszkańców

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

19

Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia górnego limitu wynagrodzenia członków Zarządu

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

20

Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego do działki nr ewid. 121/4  z obrębu 1-05-43 przy ul. Gubinowskiej, stanowiącej mienie wspólne Spółdzielni, celem wykonania przyłącza telekomunikacyjnego.

Zastępca Prezesa
Zarządu

21

Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego do działki nr ewid. 118  z  obrębu 1-05-43 przy ul. Gubinowskiej/Resorowej, stanowiącej mienie wspólne  Spółdzielni, celem wykonania przyłącza  instalacji sanitarnej.

Zastępca Prezesa
Zarządu

22

Podjęcie Uchwały w sprawie realizacji wniosków zgłoszonych na WZCz

Przewodnicząca RN
Prezes Zarządu

23

Wnioski i sprawy wniesione

Przewodniczący  Komisji Uchwał i Wniosków

24

Odczytanie listy uzupełniającej pełnomocnictw do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i do głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

25

Zakończenie obrad

Przewodniczący            Zebrania

 

Jednocześnie informujemy, że projekty uchwał oraz materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków, w tym sprawozdania są dostępne do wglądu od dnia 07.06.2019 r. w sekretariacie Biura Spółdzielni w dni powszednie w godzinach pracy oraz na stronie internetowej Spółdzielni  www.smoswilanow.pl (po zalogowaniu).

Członkowie mają prawo do zapoznania się z projektami uchwał i materiałami na Walne Zgromadzenie Członków w biurze Spółdzielni w czasie jego urzędowania lub na stronie internetowej Spółdzielni.
                                                                                                       
                                                                                                                              ZARZĄD SM „Osiedle Wilanów”

Zawiadomienie o zwołaniu WZCz SM Osiedle Wilanów w dniu 29.06.2019r.

                                                                                                                                              Warszawa, dnia 30.04.2019

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej w zakładkach budynkowych (po zalogowaniu) znajduje się informacja o stanie technicznym balustrad betonowych zamontowanych w loggiach budynków Wilanowa II przygotowana w oparciu o opinie i ekspertyzy sporządzone w przeciągu ostatnich kilku lat.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem przed spotkaniami sprawozdawczymi w maju, podczas których temat ten będzie omawiany pod kątem potrzeb i możliwości poszczególnych budynków.

                                        Zarząd SM „Osiedle Wilanów”

Informacja

 

SZANOWNI  MIESZKAŃCY !

     W związku z informacją rozsyłaną przez sprzedawcę energii – firmę innogy Polska S.A. – do odbiorców energii o zmianie od 1 stycznia 2019 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że podpisana przez Spółdzielnię w 2016 r. Kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji przewiduje do czasu zakończenia obowiązywania umowy, tj. do dnia 31.12.2020 r., niezmienność cen energii dostarczanej do części wspólnych budynków wielolokalowych osiedla.
     Ponieważ obecnie na rynku energię elektryczną oferuje w różnych cenach kilka firm, Mieszkańcy – odbiorcy indywidualni energii – mają możliwość zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii i wyboru nowego, korzystniejszego. 
Decyzja o ewentualnej zmianie należy do właściciela lokalu, prosimy jednak dobrze przeanalizować składane Państwu oferty.    

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl