Aktualności

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Mając na celu obniżenie kosztów ogólnych, Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Wilanów uprzejmie informuje, iż od dnia 01.01.2020 r. zaprzestaje opłacać prowizje od wpłat gotówkowych za opłaty eksploatacyjne dokonywane na prowadzony przez Spółdzielnię rachunek bankowy za członków Spółdzielni w Oddziałach i Agencjach PKO BP S.A.

W związku z powyższym od dnia 01.01.2020 r. każda osoba dokonująca wpłaty gotówkowej opłaci indywidualnie należną prowizję bankową od swojej wpłaty.

                                               SM „Osiedle Wilanów”

Warszawa, 14.10.2019 r.              

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"                                                                    Warszawa, 14.10.2019 r.

L.dz. 274/ 10 /2019

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 21.10.2019 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 12/09/2019 z posiedzenia RN w dniu 23.09.2019.
 3. Informacja dotycząca badania sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 4. Omówienie „Zasad rozliczania pożytków i przychodów” ( Uchwała Nr 185 /12/2004  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  „Osiedle Wilanów”  z dnia 13 grudnia 2004 r. -  zm. Uchwałą RN Nr 73/12/2008 z dnia 22.12.2008 r.)
 5. Omówienie Uchwały RN nr 91 12 2005 w sprawie zasad rozliczania i wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu SM ''Osiedle Wilanów''.
 6. Sprawy wniesione przez Zarząd:
  1. Omówienie stanu zadłużenia i podjętych działań windykacyjnych.
  2. Informacja z wykonania zadań planowych i premiowych za III kwartał 2019 roku.
  3. Informacja dotycząca stanu technicznego budynków po hydroforniach.
  4. Przedstawienie koncepcji architektonicznej modernizacji balustrad loggii w budynkach wielorodzinnych SM Osiedle Wilanów na przykładzie budynku przy ul. Goplańskiej 25.
  5. Informacja dotycząca  stawek na wynajem lokali użytkowych.
  6. Informacja dotycząca przebiegu remontu balkonów w budynku przy ul. Goplańskiej 25 i podjętych działań przez Zarząd w celu zakończenia prac.
  7. Sprawy różne.
 7. Sprawy wniesione przez członków RN:

Obrady w trybie niejawnym

 1. Omówienie korespondencji skierowanej do RN.
 2. Przyznanie premii dla Zarządu za wykonanie zadań  w III  kwartale 2019 r. (Uchwały).
 3. Sprawy wniesione przez członków RN.

Obrady w trybie jawnym

 1. Sprawy różne.
 1. Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.
 2. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

                                                                      

                                                                                               Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                           Elżbieta Karpińska

 

                                                                                                                                              Warszawa, dnia 30.04.2019

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej w zakładkach budynkowych (po zalogowaniu) znajduje się informacja o stanie technicznym balustrad betonowych zamontowanych w loggiach budynków Wilanowa II przygotowana w oparciu o opinie i ekspertyzy sporządzone w przeciągu ostatnich kilku lat.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem przed spotkaniami sprawozdawczymi w maju, podczas których temat ten będzie omawiany pod kątem potrzeb i możliwości poszczególnych budynków.

                                        Zarząd SM „Osiedle Wilanów”

Informacja

 

SZANOWNI  MIESZKAŃCY !

     W związku z informacją rozsyłaną przez sprzedawcę energii – firmę innogy Polska S.A. – do odbiorców energii o zmianie od 1 stycznia 2019 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że podpisana przez Spółdzielnię w 2016 r. Kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji przewiduje do czasu zakończenia obowiązywania umowy, tj. do dnia 31.12.2020 r., niezmienność cen energii dostarczanej do części wspólnych budynków wielolokalowych osiedla.
     Ponieważ obecnie na rynku energię elektryczną oferuje w różnych cenach kilka firm, Mieszkańcy – odbiorcy indywidualni energii – mają możliwość zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii i wyboru nowego, korzystniejszego. 
Decyzja o ewentualnej zmianie należy do właściciela lokalu, prosimy jednak dobrze przeanalizować składane Państwu oferty.    

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl