Aktualności

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” uprzejmie informuje, że w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

W dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) biuro Spółdzielni czynne będzie w godzinach 8.00 – 16.00 (dyżur).

Wszelkie awarie i usterki w tych dniach oraz po godzinach pracy Spółdzielni – całodobowo należy zgłaszać pod numerami telefonów:

 1.  Awarie instalacji zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, c.o., gazu  - tel. 0 608 473 217
 2.  Awarie instalacji elektrycznej - tel. 0 531-081-944
 3.  Pogotowie dźwigowe firmy „Winda” - tel. (22) 641 19 16

Numery alarmowe miejskie:

- Numer Alarmowy             – 112                   - SPEC (VEOLIA)                   – 993

- Pogotowie Ratunkowe    – 999                   - MPWiK (wodociągi)              – 994

- Straż Pożarna                 – 998                   - Pogotowie Gazowe               – 992

- Policja                             – 997                   - Pogotowie Energetyczne      – 991

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” 

ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych

na okres kadencji w latach 2019 - 2021

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 I.         Wymagania konieczne

 a. Ukończone studia wyższe (techniczne),

 b. Co najmniej 10-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym,

 c. Doświadczenie oraz umiejętności organizatorskie i kierownicze,

 d. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 e. Uprawnienia budowlane.

 II.        Wymagania pożądane

 a. Uprawnienia w zarządzaniu nieruchomościami,

 b. Znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej,

 c. Referencje.

 Zgłoszenia kandydata powinno zawierać:

 1.  Życiorys ze zdjęciem,
 2.  List motywacyjny,
 3.  Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań,
 4.  Oświadczenie o:
 1. niekaralności,
 2. zapoznaniu się z „Regulaminem konkursu określającym zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” (dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni),
 3. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. braku toczących się w stosunku do kandydata postępowań karnych i karnoskarbowych oraz że w stosunku do kandydata nie został orzeczony środek zapobiegawczy w postaci zakazu zajmowania określonych stanowisk lub zakaz prowadzenia określonej działalności,
 5. nieodwołaniu w ciągu ostatnich 5 lat z funkcji członka zarządu – osoby prawnej,
 6.  uzyskaniu absolutorium w ciągu ostatnich 5 lat w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu – osoby prawnej,
 7.  wyrażeniu zgody na weryfikację referencji,
 8. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszego konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony ochronie danych osobowych.

Informacje o wymogach formalnych i merytorycznych oferty udzielane będą w biurze Spółdzielni w terminie do dnia 28 grudnia 2018 r. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty będzie wymagane od Kandydatów zaproszonych na rozmowy w kolejnym etapie konkursu.

Ofertę z dokumentami należy złożyć w siedzibie Spółdzielni lub przesłać na adres: 02-921 Warszawa, ul. Niemirowska 1 m. 4 w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu”.                 W przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie.

Wszelkie przekazane dokumenty po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone.

 

Szanowni Państwo,

     Uprzejmie informujemy, że w zakładce „O Spółdzielni / Akty prawne” zamieszczony został tekst jednolity Statutu Spółdzielni uwzględniający zmiany uchwalone na WZCz w dniu   30 czerwca 2018 r.

     Niniejszy Statut wszedł w życie z dniem rejestracji tj. dnia 12 września 2018 r., w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

      ZARZĄD 

SM Osiedle Wilanów

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zgodnie z którą „z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów”, niemożliwym staje się podział i przyłączenie działek mienia wspólnego Spółdzielni do nieruchomości jednobudynkowych zakończone konstytutywnym wpisem do ksiąg wieczystych przed tym terminem, z uwagi na czas niezbędny urzędom i sądowi do przeprowadzenia całej procedury (rozpatrzenie wniosków Spółdzielni, wydanie decyzji, sporządzenie aktów notarialnych i dokonanie odpowiednich wpisów).

Ponieważ Rada Miasta Stołecznego Warszawy nie wydała jeszcze uchwały do ww. ustawy odnośnie wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia (grunty będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni są własnością jednostki samorządu terytorialnego, a nie własnością Skarbu Państwa i wymagają uchwały rady miasta), prosimy w dalszym ciągu składać do siedziby Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 dotychczasowe druki wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z aktualnym odpisem księgi wieczystej (do pobrania z sądu np. przy ul. Czerniakowskiej 100 lub ze strony internetowej ekw.ms.gov.pl), prowadzonej dla mieszkania posiadającego status odrębnej własności lokalu – nie dotyczy spółdzielczego własnościowego i lokatorskiego prawa do lokalu.

Warszawa, dn. 05.09.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w oparciu o nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia  20 lipca 2017 r. przygotowany został projekt aktualizacji Statutu Spółdzielni zawierający proponowane zmiany wynikające z ww nowelizacji.

Ewentualne uwagi do zmian aktualizacyjnych lub propozycje dodatkowych zapisów prosimy zgłaszać do biura Spółdzielni do dnia       31 sierpnia br.

Projekt Statutu ze zmianami został opublikowany na stronie internetowej oraz wyłożony w Sekretariacie.

                    Zarząd

        SM „Osiedle Wilanów

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl