Aktualności

Warszawa, dnia 7 czerwca 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Wilanów”,

na podstawie art. 39 §1 Ustawy Prawo Spółdzielcze (tj. Dz.U. 2017, poz. 1560 z późn. zm.) oraz art. 83 ust. 2 i 6 Ustawy

o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. 2018, poz. 845),

zwołuje

Walne Zgromadzenie Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Wilanów

na dzień 30 czerwca 2018 r. (sobota) o godz. 1000

w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3 w  Warszawie

sala obrad na parterze

 Rejestracja uczestników od godz. 09.30

Proponowany porządek obrad:

Lp.

Punkt porządku obrad

Referujący

Planowany          czas

1

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący

Rady Nadzorczej

1000-1010

2

Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący

Rady Nadzorczej

1010-1030

3

Wybór Komisji: a)   Skrutacyjnej

 1.  Uchwał i Wniosków
 2. Wyborczej

Przewodniczący

Zebrania

1030-1040

4

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący

Zebrania

1040-1100

5

Informacja Komisji Skrutacyjnej o ważności Walnego Zgromadzenia oraz odczytanie listy pełnomocnictw do udziału  w obradach Walnego Zgromadzenia i do głosowania.

Przewodniczący

Komisji Skrutacyjnej

1100-1110

6

Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017.

Prezes Zarządu,

Zastępca Prezesa ds. Technicznych

1110-1130

7

Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni

za rok 2017.

Główna Księgowa

1130-1150

8

Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady

Nadzorczej za okres od 10.06.2017 r. do 30.06.2018 r.

Przewodniczący

Rady Nadzorczej

1150-1210

9

Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

 

1210-1240

10

Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących działalności SM:

 1. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017;
 2. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2017;
 1.   Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady

  Nadzorczej za okres od 10.06.2017 r. – 30.06.2018 r.

Przewodniczący Zebrania

1240-1300

11

Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu   Henrykowi Dumale za okres od 01.01.2017r.– 30.04.2017r.

Przewodniczący Zebrania

1300-1305

12

Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu   Radosławowi Wiraszce za okres od 01.05.2017r. – 31.12.2017r.

Przewodniczący Zebrania

1305-1310

13

Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu  Januszowi Smyl za okres od 01.01.2017r. – 31.12.2017r.

Przewodniczący Zebrania

1310-1315

14

Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017.

Główna Księgowa

1315-1330

 

PRZERWA

ZAPROSZONY GOŚĆ:

WYSTĄPIENIE BURMISTRZA

DZIELNICY WILANÓW

 

1330-1400

1400-1500

15

Przedstawienie i zatwierdzenie realizacji wniosków z lustracji Spółdzielni za okres 01.07.2009 r. - 31.12.2013 r. (Uchwała)

Przewodniczący

Rady Nadzorczej

1500-1515

16

Przedstawienie i zatwierdzenie realizacji wniosków z lustracji Spółdzielni za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2016 r. (Uchwała)

Przewodniczący

Rady Nadzorczej

1515-1530

17

Podjęcie Uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji na lata 2018 – 2021

Radca Prawny

1530-1545

18

Wybory członków  Rady Nadzorczej w kadencji na lata 2018 – 2021

Przewodniczący Zebrania

1545-1700

19

Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury zmiany granic poszczególnych nieruchomości jednobudynkowych

Przewodniczący Zebrania

1700-1800

20

Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółdzielni.

Radca Prawny

1800-1830

21

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego do działek nr ewid. 177, 176/2   i 175 z obrębu 1-05-38 przy ul. Goplańskiej celem budowy   przyłącza energetycznego.

Zastępca Prezesa Zarządu ds technicznych

1830-1840

22

Wnioski i sprawy wniesione

Przewodniczący  Komisji Uchwał i Wniosków

1840-1850

23

Odczytanie listy uzupełniającej pełnomocnictw do udziału                             w obradach Walnego Zgromadzenia i do głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

1850-1900

24

Zakończenie obrad

Przewodniczący Zebrania

1900

 

Jednocześnie informujemy, że projekty uchwał oraz materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków, w tym sprawozdania są dostępne do wglądu od dnia 08.06.2018 r.  w sekretariacie Biura Spółdzielni w dni powszednie w godzinach pracy oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smoswilanow.pl (po zalogowaniu).

Członkowie mają prawo do zapoznania się z projektami uchwał i materiałami na Walne Zgromadzenie Członków w biurze Spółdzielni w czasie jego urzędowania lub na stronie internetowej Spółdzielni.

                                                                                    ZARZĄD SM „Osiedle Wilanów”

 

Klauzula informacyjna zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa

w zakresie ochrony danych osobowych (tzw. RODO).

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów”     z siedzibą w Warszawie (02-921) przy ul. Niemirowskiej 1 lok.4, KRS 0000006346, tel. 22 842 11 87, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Wilanów” na podstawie art. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §4 i §5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”, w celu:
 1. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni, ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni;
 2. spełnienia obowiązku zarządzania i administrowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni oraz mienie powierzone.
 1. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, konsekwencja niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.
 2. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny.
 4. Dane osobowe będą przechowywane w terminie ustawowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń.                                

                                                                                                                       Zarząd SM "Osiedle Wilanów"

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl