Aktualności

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów”

L.dz. RN/ 55 /2019                                                                                                                          Warszawa, 18.02.2019 r.

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 25.02.2019 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN nr 03/02/2019 z dnia 11.02.2019 r.
 3. Przyjęcie Planu gospodarczo-finansowego na 2019 rok (Uchwala).
 4. Przyjęcie proponowanych przez RN poprawek do Statutu.
 5. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.
 6. Sprawy wniesione przez Zarząd:
  1. Korekta Planu remontów na 2019 rok (Uchwała).
  2. Informacja dotycząca podjętych kroków przez Zarząd w celu dokończenia remontu balkonów w budynku Goplańska 25.
  3. Informacja dotycząca przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów pod budynkami mieszkalnymi w prawo własności zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r.
  4. Ustalenie porządku obrad WZCZ zaplanowanego na 26.03.2019 roku.
  5. Ustalenie harmonogramu prac związanych z przygotowaniem WZCz w czerwcu 2019 roku.
  6. Sprawy różne.
 7. Sprawy wniesione przez członków RN:
  1. Przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
  2. Przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie WZCZ.
  3. Przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie powoływania i odwoływania członków Zarządu.
  4. Omówienie wątpliwości interpretacyjnych wynikających z § 110 ust. 7 oraz § 116 ust.5 Statutu (odwołanie do art. 56 §3 Prawa Spółdzielczego i orzecznictwa sądowego w tej sprawie).
  5. Sprawy różne.
 8. Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.
 9. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

                                                                                                                        Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                   Elżbieta Karpińska

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 I.         Wymagania konieczne:

a.       ukończone studia wyższe techniczne,

b.       co najmniej 8-letni staż pracy, w tym minimum 4 lata na stanowisku kierowniczym,

c.       doświadczenie oraz umiejętności organizatorskie i kierownicze,

d.       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 II.        Wymagania pożądane:

a.       uprawnienia budowlane,

b.       uprawnienia w zarządzaniu nieruchomościami,

c.       znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej,

d.       referencje.

III.        Spółdzielnia oferuje:

a.       samodzielne stanowisko dające możliwość realizacji zawodowej i rozwoju,

b.       kompleksowe zarządzanie kilkuosobowym pionem technicznym,

c.       stabilne warunki zatrudnienia i przyjazną atmosferę pracy.

 

Zgłoszenia kandydata powinno zawierać:

1.       Życiorys ze zdjęciem,

2.       List motywacyjny,

3.       Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań,

4.       Oświadczenie o:

a.       niekaralności,

b.       posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

c.       wyrażeniu zgody na weryfikację referencji,

d.       zapoznaniu się z „Regulaminem konkursu określającym zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” (dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni),

e.       braku toczących się w stosunku do kandydata postępowań karnych i karnoskarbowych oraz że w stosunku do kandydata nie został orzeczony środek zapobiegawczy w postaci zakazu zajmowania określonych stanowisk lub zakaz prowadzenia określonej działalności,

f.        nieodwołaniu w ciągu ostatnich 5 lat z funkcji członka zarządu – osoby prawnej,

g.       uzyskaniu absolutorium w ciągu ostatnich 5 lat w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu – osoby prawnej,

h.       wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszego konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zgłoszenia z dokumentami (skany) należy przesyłać w terminie do 17.02.2019 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Wszelkie przekazane dokumenty po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone.

Regulamin konkursu określajacego zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu

 

SZANOWNI  MIESZKAŃCY !

     W związku z informacją rozsyłaną przez sprzedawcę energii – firmę innogy Polska S.A. – do odbiorców energii o zmianie od 1 stycznia 2019 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że podpisana przez Spółdzielnię w 2016 r. Kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji przewiduje do czasu zakończenia obowiązywania umowy, tj. do dnia 31.12.2020 r., niezmienność cen energii dostarczanej do części wspólnych budynków wielolokalowych osiedla.
     Ponieważ obecnie na rynku energię elektryczną oferuje w różnych cenach kilka firm, Mieszkańcy – odbiorcy indywidualni energii – mają możliwość zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii i wyboru nowego, korzystniejszego. 
Decyzja o ewentualnej zmianie należy do właściciela lokalu, prosimy jednak dobrze przeanalizować składane Państwu oferty.    

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl