Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Aktualności

Warszawa,  09 czerwca 2023 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”, na podstawie art. 8ust. 11 i 13 Ustawy z dn. 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 438 z późn. zm.), uprzejmie informuje, iż wpłynęły trzy wnioski zgłoszone przez KDM nieruchomości Gubinowska 7 z żądaniem o umieszczenie projektów uchwał w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni wyznaczonego na dzień 24 czerwca 2023 r.

Poniższy porządek obrad uwzględnia zgłoszone wnioski, które zostały umieszczone w punktach 15, 16 i 17.

Lp.

Punkt porządku obrad

Referujący

Planowana
godzina

1.

 Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

10.00

2.

 Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

10.10

3.

 Wybór Komisji:  

 a)  Skrutacyjnej

 b) Uchwał i Wniosków

Przewodniczący

Zebrania

10.20

4.

 Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący

Zebrania

10.40

5.

 Informacja Komisji Skrutacyjnej o ważności Walnego Zgromadzenia oraz  odczytanie listy pełnomocnictw do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i do głosowania

Przewodniczący

Komisji Skrutacyjnej

10.50

6.

 Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r.

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

11.00

7.

 Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 r.

Zarząd

11.15

8.

 Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2022 r.

Główna Księgowa

11.30

9.

 Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

Członkowie

Spółdzielni

11.45

10.

 Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022,
  2. Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2022,
  3. Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2022,
  4.  Podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022.

Przewodniczący
Zebrania

12.30

11.

 Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium:

  1. Prezesowi Zarządu, Panu Radosławowi Wiraszce za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  2. p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu, Panu Piotrowi Makowcowi za okres od 01.01.2022 r. do 28.02.2022 r. oraz od 03.03.2022 r. do 30.06.2022 r.
  3. Zastępcy  Prezesa Zarządu Panu Grzegorzowi Zabłockiemu  za okres od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Przewodniczący
Zebrania

12.45

12.

 Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na WZ w dn. 24.09.2022 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

13.00

13.

 Omówienie i przyjęcie uchwał w sprawie sprzedaży prawa własności lokalu nr 1 przy ul. Królowej Marysieńki 19  w Warszawie na rzecz dotychczasowego najemcy tego lokalu (byłego gospodarza)

   a) uchwała w sprawie zmiany statutu Spółdzielni,

   b) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa do  lokalu

Adwokat, Zarząd, Rada Nadzorcza

13.20

 

Wystąpienie Burmistrza Dzielnicy Wilanów p. Ludwika Rakowskiego i odpowiedzi na pytania Mieszkańców

Burmistrz,

Mieszkańcy

14.00 - 15.00

 

PRZERWA

 

15.00 - 15.30

14.

 Omówienie i podjęcie Uchwał w sprawie zmian Statutu Spółdzielni

Adwokat

15.30

15.

 Omówienie i podjęcie Uchwał w sprawie zmian Statutu Spółdzielni – wniosek KDM Gubinowska 7

KDM Gubinowska 7

17.00

16.

 Omówienie i podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej – wniosek KDM Gubinowska 7

KDM Gubinowska 7

17.10

17.

 Omówienie i podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Regulaminie        Komitetów Domowych Mieszkańców – wniosek KDM Gubinowska 7

KDM Gubinowska 7

17.20

18.

 Omówienie dotychczasowych działań w zakresie instalacji fotowoltaicznych dla poszczególnych budynków mieszkalnych

Zarząd

17.30

19.

 Omówienie dalszych działań w sprawie uruchomienia celowego  funduszu inwestycyjnego (OZE – fotowoltaika) oraz podjęcie uchwały w sprawie warunkowego rozdzielenia części środków z Funduszu Zasobowego na Fundusze inwestycyjne nieruchomości jednobudynkowych Spółdzielni.

Zarząd

18.00

20.

 Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, w tym głosowanie nad złożonymi wnioskami.

Przewodn. Komisji Uchwał i Wniosków

18.30

21.

 Odczytanie listy uzupełniającej pełnomocnictw do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i do głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

18.50

22.

Zamkniecie obrad

Przewodniczący            Zebrania

19.00

        Informujemy, że materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności sprawozdania i projekty uchwał są dostępne do wglądu w sekretariacie Spółdzielni w godzinach pracy biura oraz na stronie www.smoswilanow.pl (po zalogowaniu).

        Zachęcamy wszystkich Członków Spółdzielni do zapoznania się z przygotowanymi materiałami na Walne Zgromadzenie oraz licznego uczestnictwa w obradach.

ZARZĄD SM „Osiedle Wilanów”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Spółdzielni, które odbędzie się w dniu

24 czerwca 2023 r. (sobota) o godz. 10.00 w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie.

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, tj. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdanie Finansowe Spółdzielni są dostępne od dnia 01.06.2023 r. na stronie internetowej www.smoswilanow.pl w zakładce Walne Zgromadzenie (po zalogowaniu) oraz w sekretariacie Spółdzielni w godzinach pracy biura. Projekty uchwał będące przedmiotem Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone i opublikowane w dniu 09.06.2023 r.

Żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad oraz projekty uchwał można składać w terminie do 09.06.2023 r. do godz. 12.00.

Uprzejmie przypominamy, że Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (druk pełnomocnictwa dostępny jest w biurze Spółdzielni oraz w zakładce poniżej).

Prosimy o zabranie dokumentów tożsamości ze zdjęciem i punktualne przybycie.

Zachęcamy wszystkich Członków Spółdzielni do zapoznania się z przygotowanymi materiałami na Walne Zgromadzenie oraz licznego uczestnictwa w obradach.

                                                                                                 Zarząd SM „Osiedle Wilanów”

Druk pełnomocnictwa

Szanowni Mieszkańcy,

   W ubiegłym roku Veolia Energia Warszawa S.A. dokonała 4 znaczących podwyżek taryf za energię cieplną. Spółdzielnia wprowadziła tylko 2 zmiany opłat z czego ostatnia z grudnia 2022 została utrzymana w 2023 roku.

   Aby obniżyć koszty, Zarząd  podpisał umowę z f. Veolia  na wprowadzenie systemu BES (efektywnego zarządzania energią cieplną w budynku). Wprowadzone rozwiązanie pozwoliło na bieżące monitorowanie i regulowanie węzłów cieplnych w budynku, co dało znaczącą oszczędność zużytego ciepła (C.O.). W zależności od budynku i węzła było to od 8 % do 26 % oszczędności na centralnym ogrzewaniu (GJ) w ciągu 12 miesięcy.                                                                       

   Dodatkowo, w marcu br. Rada Nadzorcza  powołała Komisję problemową, która ma za zadanie wypracowanie jak najlepszych rozwiązań na oszczędzanie energii cieplnej w budynkach. Zarząd i Rada Nadzorcza dokładają wszelkich starań, aby zmniejszyć zużycie ciepła i utrzymanie jego kosztów na najniższym możliwym poziomie.

Zarząd SM "Osiedle Wilanów"

TRAMWAJ DO WILANOWA

– BUDOWA TORÓW NA SOBIESKIEGO

Szanowni Mieszkańcy,

Rozpoczął się kolejny etap budowy trasy tramwajowej do Wilanowa – prac związanych z przygotowaniem torowiska na ul. Sobieskiego. W nocy z piątku na sobotę, z 12 na 13 maja, zlikwidowany zostanie buspas pomiędzy al. Wilanowską a ul. św. Bonifacego. Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu – po jednym w każdym kierunku.

Kolejny fragment jezdni ul. Sobieskiego jest gotowy do rozbiórki. Wykonawca inwestycji – Budimex – czekał z możliwością zajęcia buspasa do ostatniej chwili, zanim wykona prace przygotowawcze. Budowa toru zacznie się od wykonania fundamentów pod słupy trakcyjne, a następnie przygotowana zostanie płyta betonowa. Dla przyśpieszenia robót wykorzystany zostanie tu specjalny rozściełacz do betonu, który był używany na ul. Puławskiej i w innym miejscu na Sobieskiego. Po zbudowaniu płyty betonowej będzie można rozpocząć montaż szyn. Prace te będą prowadzone w wakacje.

Jaka organizacja ruchu?

W piątek, 12 maja, od ok. godz. 20:00 wykonawca rozpocznie wygradzanie obecnie istniejącego buspasa na ul. Sobieskiego na odcinku od al. Wilanowskiej do ul. św. Bonifacego. Otwarte dla ruchu pozostaną dwa pasy ruchu – po jednym w każdym kierunku. Na skrzyżowaniach z Nałęczowską i św. Bonifacego – liczba pasów i możliwości skrętów pozostaną bez zmian.