Aktualności

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 6/2019 z dn. 27.02.2019 r                                                                                                                                                                                                                                                                                       Warszawa, dn. 27.02.2019 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”

działając na podstawie art. 39 § 1 ustawy - Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1285, z późn.zm.),
art. 83 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 845, z późn.zm.) oraz § 111 ust. 1 i ust. 2  pkt. 8) Statutu Spółdzielni

zwołuje na dzień 26 marca 2019 r. (wtorek) godz. 18.00
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Osiedle Wilanów” w Centrum Kultury Wilanów
 przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie.

Sala kameralna na II piętrze.

Rejestracja uczestników  - od godz. 17.30

Porządek obrad

Lp

Punkt porządku obrad

Referujący

1

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący

Rady Nadzorczej

2

Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący

Rady Nadzorczej

3.

Odczytanie listy pełnomocnictw do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i do głosowania

Przewodniczący

Zebrania

4.

Wybór Komisji:

a)      Skrutacyjnej;

b)      Uchwał i Wniosków;

Przewodniczący

Zebrania

5.

Informacja Komisji Skrutacyjnej o ważności Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący

Komisji

6.

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący

Zebrania

7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni wynikającej z obowiązku dostosowania treści Statutu do przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy-Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596).

Radca Prawny

8.

Podjęcie  uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni

Prezes Zarządu Radca Prawny

9.

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów pod budynkami mieszkalnymi w prawo własności nieruchomości, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r.

Prezes Zarządu

Radca Prawny

10.

Wnioski i sprawy wniesione

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków

11.

Odczytanie listy uzupełniającej pełnomocnictw do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i do głosowania.

Przewodniczący Zebrania

12.

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej oraz  Komisji Uchwał i Wniosków

Przewodniczący Komisji

13.

Zakończenie obrad

Przewodniczący

Zebrania

 

Jednocześnie informujemy, że projekty uchwał i materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków, są dostępne do wglądu od dnia 04.03.2019 r. w sekretariacie Biura Spółdzielni w dni powszednie w godzinach pracy (poniedziałek godz.10.00-18.00, od wtorku do czwartku godz. 8.00-16.00, piątek godz. 7.00-15.00) oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smoswilanow.pl (po zalogowaniu).

Członkowie mają prawo do zapoznania się z projektami uchwał i materiałami na Walne Zgromadzenie Członków w biurze Spółdzielni   w godzinach jego pracy  lub na stronie internetowej Spółdzielni.

                                                                                                                                                      ZARZĄD

                                                                                                                                            SM „Osiedle Wilanów”

 

 

 

SZANOWNI  MIESZKAŃCY !

     W związku z informacją rozsyłaną przez sprzedawcę energii – firmę innogy Polska S.A. – do odbiorców energii o zmianie od 1 stycznia 2019 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że podpisana przez Spółdzielnię w 2016 r. Kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji przewiduje do czasu zakończenia obowiązywania umowy, tj. do dnia 31.12.2020 r., niezmienność cen energii dostarczanej do części wspólnych budynków wielolokalowych osiedla.
     Ponieważ obecnie na rynku energię elektryczną oferuje w różnych cenach kilka firm, Mieszkańcy – odbiorcy indywidualni energii – mają możliwość zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii i wyboru nowego, korzystniejszego. 
Decyzja o ewentualnej zmianie należy do właściciela lokalu, prosimy jednak dobrze przeanalizować składane Państwu oferty.    

 

Szanowni Państwo,

     Uprzejmie informujemy, że w zakładce „O Spółdzielni / Akty prawne” zamieszczony został tekst jednolity Statutu Spółdzielni uwzględniający zmiany uchwalone na WZCz w dniu   30 czerwca 2018 r.

     Niniejszy Statut wszedł w życie z dniem rejestracji tj. dnia 12 września 2018 r., w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

      ZARZĄD 

SM Osiedle Wilanów

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl