Aktualności

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów”                                                                                   Warszawa, 17.01.2019 r.

L.dz. RN/15/2019

Pani/Pan

W związku z zakwestionowaniem przez jednego z członków Rady Nadzorczej trybu podjętych Uchwal w sprawie przyznania premii dla Zarządu (kwartalnej i rocznej) na posiedzeniu RN w dniu 14.01.2019 r., Przewodnicząca Rady Nadzorczej na podstawie 7  p. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, zwołuje dodatkowe posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 24.01.2019 r. (czwartek) o godz. 19.30 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).

Materiały dotyczące porządku obrad zostaną dostarczone członkom RN 21.01.2019 r.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

2.     Podjęcie uchwal w sprawie przyznania premii członkom Zarządu za zadania wykonane w IV kwartale 2018 roku.

3.     Podjęcie uchwał w sprawie przyznania premii rocznej za 2018 rok członkom Zarządu.

                                                                                                                           Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                                                           Elżbieta Karpińska

 

SZANOWNI  MIESZKAŃCY !

     W związku z informacją rozsyłaną przez sprzedawcę energii – firmę innogy Polska S.A. – do odbiorców energii o zmianie od 1 stycznia 2019 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że podpisana przez Spółdzielnię w 2016 r. Kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji przewiduje do czasu zakończenia obowiązywania umowy, tj. do dnia 31.12.2020 r., niezmienność cen energii dostarczanej do części wspólnych budynków wielolokalowych osiedla.
     Ponieważ obecnie na rynku energię elektryczną oferuje w różnych cenach kilka firm, Mieszkańcy – odbiorcy indywidualni energii – mają możliwość zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii i wyboru nowego, korzystniejszego. 
Decyzja o ewentualnej zmianie należy do właściciela lokalu, prosimy jednak dobrze przeanalizować składane Państwu oferty.    

 

Szanowni Państwo,

     Uprzejmie informujemy, że w zakładce „O Spółdzielni / Akty prawne” zamieszczony został tekst jednolity Statutu Spółdzielni uwzględniający zmiany uchwalone na WZCz w dniu   30 czerwca 2018 r.

     Niniejszy Statut wszedł w życie z dniem rejestracji tj. dnia 12 września 2018 r., w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

      ZARZĄD 

SM Osiedle Wilanów

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl