Aktualności

 

Klauzula informacyjna zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa 

w zakresie ochrony danych osobowych (tzw. RODO).

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów”     z siedzibą w Warszawie (02-921) przy ul. Niemirowskiej 1 lok.4, KRS 012057203, tel. 22 842 11 87, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Wilanów” na podstawie art. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §4 i §5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”, w celu:
 1. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni, ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni;
 2. spełnienia obowiązku zarządzania i administrowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni oraz mienie powierzone.
 1. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, konsekwencja niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.
 2. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny.
 4. Dane osobowe będą przechowywane w terminie ustawowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń.                                                       Zarząd S.M. „Osiedle Wilanów”

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"                                                                  Warszawa, 21.05.2018 r.

L.dz. PO/ 43 /2018

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 28.05.2018 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe.
 3. Przyjęcie protokołu nr 5/04/2018 z dnia 23.04.2018.
 4. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego SM „Osiedle Wilanów” za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności SM „Osiedle Wilanów” za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 10.06.2017 do 30.06.2018.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 13.06.2015 do 30.06.2018.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Programu zabezpieczenia finansowania remontów w SM „Osiedle Wilanów”.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie działalności kulturalno-oświatowej i społecznej Spółdzielni.
 11. Omówienie stanu przygotowań i zatwierdzenie porządku obrad WZCz.
 12. Omówienie wniosków ze spotkań sprawozdawczych z mieszkańcami.
 13. Informacja Zarządu dotycząca:
  1. Przedstawienie stanu zadłużenia. Działania windykacyjne.
  2. Przedstawienie aktualnej informacji o procedurze przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
  3. Omówienie projektu zmian w Statucie Spółdzielni zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2017r.
  4. Omówienie projektu przyłączenia nieruchomości gruntowych do terenów pod budynkami.
  5. Sprawy bieżące.
 14. Sprawy organizacyjne i wniesione przez członków RN
  1. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Porządku Domowego (Uchwała)

Obrady w trybie niejawnym (do ustalenia)

Obrady w trybie jawnym

 1. Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.
 2. Potwierdzenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej (wstępnie ustalonego na 04.06.2018).

                                                                                               Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                           Elżbieta Karpińska

Harmonogram spotkań sprawozdawczych 2018 r. zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 12 marca 2018 r.

Spotkania sprawozdawcze odbywać się będą w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku pawilonu handlowego

przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni) o godz. 18.00

Lp Nieruchomości budynkowe

Termin spotkania

godzina rozpoczęcia 18.00

Przedstawiciel Rady Nadzorczej 
1 Królowej Marysieńki 31            Królowej Marysieńki 33 8 maja (wtorek) p. Ewa Wieniawska-Szewczyk p.Roman Komorowski
2 Królowej Marysieńki 19                  Królowej Marysieńki 21 9 maja (środa) p. Aleksandra Kowalska              p. Ewa Wierniawska-Szewcz
3 Sobieskiego 8                    Sobieskiego 16 10 maja (czwartek) p. Andrzej Grzejszczyk                  p. Zdzisław Horodecki
4 Niemirowska 1                        Nałęczowska 47 15 maja (wtorek) p. Roman Komorowski                p. Elżbieta Karpińska
5 Sobieskiego 6                Sobieskiego 10                Sobieskiego 14 16 maja (środa) p. Katarzyna Kowalska                p. Zdzisław Horodecki
6 Gubinowska 4              Gubinowska 7 17 maja (czwartek) p. Elżbieta Karpińska                   p. Zenon Michota
7 Sobieskiego 4                Sobieskiego 12 22 maja (wtorek) p. Jan Smoter                              p. Andrzej Grzejszczyk
8 Goplańska 25                  Goplańska 29 24 maja (czwartek) p. Jan Smoter                              p. Aleksandra Kowalska

 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY  - WŁAŚCICIELE   LOKALI  WYODRĘBNIONYCH !!!

W związku z prowadzonym na wniosek Spółdzielni przez Urząd Dzielnicy Wilanów postępowaniem administracyjnym w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” prosi o wypełnienie druku wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie i złożenie go razem z aktualnym odpisem księgi wieczystej prowadzonej dla mieszkania (nieruchomości lokalowej) do siedziby Urzędu przy ul. F. Klimczaka 2. Wniosek o bonifikatę powinien być podpisany przez wszystkich właścicieli mieszkania.

Procedura wykupu gruntu wymaga, aby wszystkie osoby posiadające odrębną własność lokalu złożyły stosowny wniosek i potrzebne dokumenty.

Informacji dotyczących przekształcenia gruntu udziela pracownik Spółdzielni – p. Bogumiła Stolarczyk (tel. 22. 842-11-87 wew. 21).

Druk wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dostępny jest w poniższym załączniku.

Wniosek o udzielenie bonifikaty

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl