Aktualności

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"                                                                       Warszawa, 09.11.2018 r.

L.dz.RN/166/2018

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 19.11.2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

Obrady w trybie niejawnym

 1. Prezentacja kancelarii prawnych — kandydatów do obsługi prawnej SM „Osiedle Wilanów”.
 2. Sprawy wniesione przez członków RN.

Obrady w trybie jawnym

 1. Przyjęcie protokołów nr 12/10/2018 z dnia 15.10.2018 r. oraz nr 13/10/2018 z dnia 29.10.2018 r.
 2. Przyjęcie założeń do Planu gospodarczo-finansowego na 2019 rok (Uchwała).
 3. Aktualizacja Planu remontów na 2018 rok. (Uchwała).
 4. Aktualizacja Regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej i wody z indywidualnymi odbiorcami w SM „Osiedle Wilanów” (Uchwała).
 1. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.
 2. Sprawy wniesione przez Zarząd:
  1. Omówienie stanu zadłużenia i podjętych działań windykacyjnych.
  2. Kompleksowa informacja dotycząca stanu technicznego instalacji wodnej w budynkach mieszkalnych spółdzielni, w tym omówienie zleconej ekspertyzy, informacja dotycząca głównych węzłów zainstalowanych w budynkach (moc zamówiona, terminy legalizacji, stan techniczny), analiza przyczyn różnic stawek na podgrzania wody w różnych budynkach, informacja dotycząca stanu technicznego wodomierza głównego w budynku Królowej Marysieńki 19 (w związku z wyraźnym wzrostem zużycia wody technologicznej).
  3. Informacja dotycząca wykorzystania urlopów przez pracowników Biura spółdzielni (bieżących i zaległych).
  4. Informacja o pełnomocnictwach udzielonych pracownikom spółdzielni.
  5. Sprawy różne.
 3. Sprawy wniesione przez członków RN:
  1. Aktualizacja Regulaminu porządku domowego i utrzymania zasobów SM „Osiedle Wilanów” (Uchwała).
  2. Sprawy różne.
 4. Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.
 5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.                                                                                                                                                                                                                       Przewodnicząca Rady Nadzorcze                                                                                                                                                                    Elżbieta Karpińska

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Prezesa Zarządu

na okres kadencji w latach 2019 - 2021

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

        I.        Wymagania konieczne

 1. Ukończone studia wyższe (techniczne),
 2. Co najmniej 10-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym,
 3. Doświadczenie oraz umiejętności organizatorskie i kierownicze,
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Uprawnienia budowlane.

II.      Wymagania pożądane

 1. Uprawnienia w zarządzaniu nieruchomościami,
 2. Znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej,
 3. Referencje.

Zgłoszenia kandydata powinno zawierać:

 1. Życiorys ze zdjęciem,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań,
 4. Oświadczenie o:
  1. niekaralności,
  2. zapoznaniu się z „Regulaminem konkursu określającym zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” (dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni),
  3. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  4. braku toczących się w stosunku do kandydata postępowań karnych  i karnoskarbowych oraz że w stosunku do kandydata nie został orzeczony środek zapobiegawczy w postaci zakazu zajmowania określonych stanowisk lub zakaz prowadzenia określonej działalności, 
  5. nieodwołaniu w ciągu ostatnich 5 lat z funkcji członka zarządu – osoby prawnej,
  6. uzyskaniu absolutorium w ciągu ostatnich 5 lat w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu – osoby prawnej,
  7. wyrażeniu zgody na weryfikację referencji,
  8. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszego konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony ochronie danych osobowych.

Informacje o wymogach formalnych i merytorycznych oferty udzielane będą w biurze Spółdzielni w terminie do dnia 28 listopada 2018 r. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty będzie wymagane od Kandydatów zaproszonych na rozmowy w kolejnym etapie konkursu.

Ofertę z dokumentami należy złożyć w siedzibie Spółdzielni lub przesłać na adres: 02-921 Warszawa, ul. Niemirowska 1 m. 4 w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu”. W przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Szanowni Państwo,

     Uprzejmie informujemy, że w zakładce „O Spółdzielni / Akty prawne” zamieszczony został tekst jednolity Statutu Spółdzielni uwzględniający zmiany uchwalone na WZCz w dniu   30 czerwca 2018 r.

     Niniejszy Statut wszedł w życie z dniem rejestracji tj. dnia 12 września 2018 r., w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

      ZARZĄD 

SM Osiedle Wilanów

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zgodnie z którą „z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów”, niemożliwym staje się podział i przyłączenie działek mienia wspólnego Spółdzielni do nieruchomości jednobudynkowych zakończone konstytutywnym wpisem do ksiąg wieczystych przed tym terminem, z uwagi na czas niezbędny urzędom i sądowi do przeprowadzenia całej procedury (rozpatrzenie wniosków Spółdzielni, wydanie decyzji, sporządzenie aktów notarialnych i dokonanie odpowiednich wpisów).

Ponieważ Rada Miasta Stołecznego Warszawy nie wydała jeszcze uchwały do ww. ustawy odnośnie wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia (grunty będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni są własnością jednostki samorządu terytorialnego, a nie własnością Skarbu Państwa i wymagają uchwały rady miasta), prosimy w dalszym ciągu składać do siedziby Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 dotychczasowe druki wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z aktualnym odpisem księgi wieczystej (do pobrania z sądu np. przy ul. Czerniakowskiej 100 lub ze strony internetowej ekw.ms.gov.pl), prowadzonej dla mieszkania posiadającego status odrębnej własności lokalu – nie dotyczy spółdzielczego własnościowego i lokatorskiego prawa do lokalu.

Warszawa, dn. 05.09.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w oparciu o nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia  20 lipca 2017 r. przygotowany został projekt aktualizacji Statutu Spółdzielni zawierający proponowane zmiany wynikające z ww nowelizacji.

Ewentualne uwagi do zmian aktualizacyjnych lub propozycje dodatkowych zapisów prosimy zgłaszać do biura Spółdzielni do dnia       31 sierpnia br.

Projekt Statutu ze zmianami został opublikowany na stronie internetowej oraz wyłożony w Sekretariacie.

                    Zarząd

        SM „Osiedle Wilanów

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl