Aktualności

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Wilanów

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Prezesa Zarządu

na okres kadencji w latach 2020 - 2023

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 1. Wymagania konieczne
  1. Ukończone studia wyższe techniczne,
  2. Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym,
  3. Doświadczenie oraz umiejętności organizatorskie i kierownicze,
  4. Dobra znajomość prawa budowlanego i przepisów związanych, w tym zagadnień techniczno-eksploatacyjnych dotyczących zasobów mieszkaniowych,
  5. Doświadczenie w zakresie prowadzenia prac budowlanych, remontów, konserwacji i eksploatacji oraz utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych spółdzielni,
  6. Znajomość zasad przedmiarowania, kosztorysowania, przygotowania specyfikacji technicznej i umów związanych z działalnością remontową, konserwacyjną i eksploatacyjną zasobów spółdzielni, umiejętność ich oceny i kontroli ich realizacji,
  7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. Wymagania pożądane
  1. Uprawnienia budowlane,
  2. Znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej,
  3. Referencje.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Życiorys ze zdjęciem,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań,
 4. Oświadczenie o:
  1. niekaralności,
  2. zapoznaniu się z „Regulaminem konkursu określającym zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” (dostępny w linku poniżej),
  3. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  4. braku toczących się w stosunku do kandydata postępowań karnych i karno-skarbowych oraz że w stosunku do kandydata nie został orzeczony środek zapobiegawczy w postaci zakazu zajmowania określonych stanowisk lub zakaz prowadzenia określonej działalności,
  5. nieodwołaniu w ciągu ostatnich 5 lat z funkcji członka Zarządu – osoby prawnej,
  6. uzyskaniu absolutorium w ciągu ostatnich 5 lat w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu – osoby prawnej,
  7. wyrażeniu zgody na weryfikację referencji,
  8. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszego konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Informacje o wymogach formalnych i merytorycznych oferty udzielane będą w biurze Spółdzielni w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty będzie wymagane od Kandydatów zaproszonych na rozmowy w kolejnym etapie konkursu.

Ofertę z dokumentami należy złożyć w siedzibie Spółdzielni lub przesłać na adres: 02-921 Warszawa, ul. Niemirowska 1 m. 4 w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu”. W przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Regulamin Konkursu określający zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu SM Osiedle Wilanów

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXIV/671/2019 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. oraz Uchwałą nr XXIV/728/2020 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. wysokość opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym 
od 01.03.2020 r. ustalona została w wysokości 65,00 zł/m-c
od gospodarstwa domowego.

W przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka ta wzrośnie dwukrotnie do kwoty 130.00 zł.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem o przestrzeganie zasad selektywnego zbierania odpadów.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl