Aktualności

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Państwa licznych pism i wyrażanego niezadowolenia w związku z podjętą Uchwałą i dokonanymi przez Radę Nadzorczą zmianami w sposobie rozliczeń opłat eksploatacyjnych nieruchomości jednobudynkowych a konkretnie włączenia do jednej wspólnej opłaty kosztów związanych z eksploatacją wind informujemy, że nie było intencją Rady pokrzywdzenie czy niesprawiedliwe traktowanie Członków Spółdzielni (dotyczy mieszkańców segmentów budynku, które nie są wyposażone w windy jak również mieszkańców parterów segmentów z windami) lecz uporządkowanie tej sprawy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Fakt, że dopiero teraz sprawa ta ma swój finał podyktowany jest licznymi interpretacjami prawnymi i przytoczoną poniżej linią orzecznictwa sądowego, które zobowiązują Spółdzielnię do takiego a nie innego rozliczania koszów eksploatacji wind (a konkretniej kosztów związanych z eksploatacją i zarządzaniem nieruchomości wspólnej, według udziałów w tejże). Raczej należy uznać, że poprzedni sposób obciążania opłatami za windy tylko części mieszkańców danej nieruchomości jedno-budynkowej był NIEPRAWIDŁOWY a obecne zmiany miały na celu jedynie naprawienie tego stanu rzeczy i zastosowanie się do obowiązujących zasad przewidzianych w prawie.

Pragniemy również dodać, że sprawa ta - w oczywisty sposób budząca kontrowersje, nie tylko pośród mieszkańców naszej Spółdzielni, była przedmiotem licznych interpelacji składanych do ustawodawcy, z naciskiem by w znowelizowanej wersji ustawy o własności lokali (dotyczącej w tej części członków Spółdzielni Mieszkaniowych) rozgraniczyć mieszkańców bez fizycznego dostępu do wind i wyłączyć ich z naliczanych opłat z tego tytułu. Na obecną chwilę jednak zarówno interpelacje jak i indywidualne wnioski mieszkańców pozostają bez wpływu na planowane działania legislacyjne, z czego wynika, że żadne zmiany w tym zakresie nie mogą być wprowadzone w życie.

Proponujemy w tym temacie o zapoznanie się z dotychczasową procedurą jak została podjęta przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie złożonych petycji jak również ostatnią interpretacją prawną wydaną przez Biuro Analiz Sejmowych z dnia 16 listopada 2020r. z której wynika, że zmiany w tym zakresie nie są planowane a rozliczanie kosztów eksploatacji wind w obecnym kształcie jest zasadne i bezwzględnie obowiązujące. (poniżej linki do przedmiotowych publikacji).

                                                                                               Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów”

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/302020-petycja-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-ustawie-o-wlasnosci-lokali

https://orka.sejm.gov.pl/petycje.nsf/nazwa/IX-185/$file/IX-185.pdf

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Wilanów

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Prezesa Zarządu

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat.

Zatrudnienie na okres do dnia 30.06.2023 z możliwością przedłużenia umowy o pracę na 3-letnią kadencję.

Zakres obowiązków: nadzorowanie prac związanych z przeprowadzaniem remontów oraz konserwacji zasobów Spółdzielni oraz współpraca z firmami świadczącymi powyższe usługi. Nadzór nad zapewnieniem ciągłości zaopatrzenia budynków zarządzanych przez Spółdzielnię w energię cieplną, gaz, zimną wodę i energię elektryczną oraz zapewnienie sprawnego działania pozostałych urządzeń technicznych,  związanych z funkcjonowaniem budynków.

Oferujemy stabilną pracę oraz  motywacyjny system wynagradzania.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 1. Wymagania konieczne
  1. Ukończone studia wyższe techniczne,
  2. Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym,
  3. Doświadczenie oraz umiejętności organizacyjne i kierownicze,
  4. Dobra znajomość prawa budowlanego i przepisów powiązanych, w tym zagadnień techniczno-eksploatacyjnych dotyczących zasobów mieszkaniowych,
  5. Doświadczenie w zakresie prowadzenia, kierowania lub nadzorowania prac budowlanych, remontów, konserwacji i eksploatacji oraz utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych spółdzielni,
  6. Znajomość zasad przedmiarowania, kosztorysowania robót budowlano-montażowych, przygotowania specyfikacji technicznej i umów związanych z działalnością remontową, konserwacyjną i eksploatacyjną zasobów spółdzielni, umiejętność ich oceny i kontroli ich realizacji,
  7. Znajomość zagadnień związanych z organizacją przetargów, w tym również przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
  8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. Wymagania pożądane
  1. Posiadanie uprawnień budowlanych,
  2. Praktyczna znajomość przepisów prawa, regulujących działalność spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  3. Przedstawienie referencji.

Prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego zawierającego  informację o oczekiwaniach finansowych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do dnia  2 lipca 2021 roku. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dane osobowe Kandydatów zostaną użyte jedynie w procesie rekrutacji, a następnie trwale usunięte.

W procesie rekrutacji wybrani kandydaci będą proszeni o uzupełnienie aplikacji o następujące dokumenty:

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań,
 2. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty
 3. Oświadczenie o:
  1. zapoznaniu się z „Regulaminem konkursu określającym zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” (dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni),
  2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  3. braku toczących się w stosunku do kandydata postępowań karnych i karno-skarbowych oraz że w stosunku do kandydata nie został orzeczony środek zapobiegawczy w postaci zakazu zajmowania określonych stanowisk lub zakaz prowadzenia określonej działalności,
  4. nieodwołaniu w ciągu ostatnich 5 lat z funkcji członka zarządu – osoby prawnej bądź podanie powodu odwołania z pełnionej funkcji,
  5. uzyskaniu absolutorium w ciągu ostatnich 5 lat w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu – osoby prawnej,
  6. wyrażeniu zgody na weryfikację referencji,
  7. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszego konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Wszelkie dodatkowe informacje o wymogach formalnych i merytorycznych oferty udzielane będą w odpowiedzi na zapytania skierowane na adres   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do dnia 2 lipca 2021.

Regulamin konkursu określającego zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu SM Osiedle Wilanów

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy pierwsze koszenie trawy w tym sezonie. W ubiegłym roku wykonaliśmy tylko 3-krotne koszenie terenów zielonych dostosowując je do potrzeb i zaleceń jednostek zieleni miejskiej.

Informujemy również, że wprowadzamy zróżnicowany system koszenia (ograniczający częściowo liczbę kolejnych koszeń) uwzględniający obserwacje oraz potrzeby danego terenu z częstotliwością wynikającą z rzeczywistej siły wzrostu trawy i warunków atmosferycznych.

Jednocześnie nadmieniamy, że koszenie jest niezbędnym zabiegiem pielęgnacji trawników, który prowadzi do redukcji darni i nie pozwala na powstawanie rżysk i procesów  gnilnych trawy, a w rezultacie rzadsze pokrycie gleby darnią, co by miało odwrotny skutek względem retencji wody.

17 maja 2021                                                                                                                            Dział Eksploatacji

OTWIERAMY (ZNOWU) MT 5,14 | MUZEUM JANA PAWŁA II I PRYMASA WYSZYŃSKIEGO

6 maja 2021 r., Warszawa-Wilanów

Od czwartku 6 maja, Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego znów zostanie otwarte dla zwiedzających.

Ekspozycję stałą będzie można zwiedzać codziennie od czwartku do niedzieli w godz. 12.00–19.00 (ostatnie wejście o godz. 18.00). 6 maja, jak i w każdy czwartek, Muzeum będzie można zwiedzać bezpłatnie.

Zwiedzanie odbywa się w reżimie sanitarnym. Obowiązuje dezynfekcja dłoni, zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie 2-metrowego dystansu między zwiedzającymi.

Rekomendujemy zakup biletów przez stronę: https://mt514.pl/bilety oraz zachęcamy do płatności bezgotówkowej. Po zwiedzeniu wystawy warto zajrzeć do naszego sklepiku muzealnego.

Otwarte dla zwiedzających Muzeum kontynuuje swoją aktywność on-line. Zachęcamy do odwiedzana strony internetowej: www.mt514.pl oraz mediów społecznościowych spod znaku Mt 5,14, będziemy tam informować o wszystkich nowych aktywnościach.

Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego znajduje się w pierścieniu pod kopułą Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Muzeum przybliża losy swoich patronów na tle dramatycznych wydarzeń stulecia, w którym przyszło im żyć - ramy chronologiczne obejmują okres od 1901 roku (rok urodzin Stefana Wyszyńskiego) do 2005 roku (śmierć Jana Pawła II). Wystawa opisuje wpływ obu bohaterów Muzeum na losy Kościoła, Polski i świata, ich wkład w zachowanie wiary i tożsamości kulturowej oraz w obalenie komunizmu.

Nowoczesna ekspozycja przypomina losy tych dwóch wielkich postaci. Do zobaczenia są tutaj unikatowe eksponaty, m.in. koralowo-perłowa sukienka Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry, kopia papieskiej kapy milenijnej wykonana przez słynną włoską pracownię X Regio oraz kroplówka, podana Janowi Pawłowi II po zamachu w 1981 roku (w przewodach znajduje się papieska krew, co czyni z niej relikwię pierwszego stopnia). Wielkoformatowe projekcje, muzyka Michała Lorenca i liczne pamiątki związane z bohaterami Muzeum zapewniają wyjątkowe emocje. Artefaktom towarzyszą dzieła sztuki, a prace Tadeusza Boruty, Stefana Gierowskiego, Jerzego Kaliny, Aldony Mickiewicz, Piotra Młodożeńca czy Doroty Zemły czynią Mt 5,14 miejscem wyjątkowym.

Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, Warszawa-Wilanów

Godziny otwarcia: czwartek-niedziela, godz. 12.00-19.00 (ostatnie wejście godz. 18.00, w czwartki zwiedzanie nieodpłatne)

Limit: 100 os.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl