Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Aktualności

 

Szanowni Państwo,

Problem miejsc parkingowych wzdłuż ul. Resorowej, który pojawił się w związku z rygorystycznym egzekwowaniem przepisów prawa o ruchu drogowym oraz monity Mieszkańców, skłoniły Zarząd SM „Osiedle Wilanów” do podjęcia działań w/w sprawie.

W odpowiedzi na wstępną koncepcję Urzędu Dzielnicy skontaktowaliśmy się z KDM-ami budynków ul. Sobieskiego 4, 6, 8, 10, 12 i 14 celem zebrania opinii. Zdania są podzielone. Na ten moment zainteresowanie wyraziły budynki Sobieskiego 4 i 6. Pozostałe są zadowolone z odzyskania chodnika do celów rekreacyjno-spacerowych.

Z tego co wiemy w latach 2024-2026 Veolia planuje modernizację sieci ciepłowniczej dlatego też wnioskowaliśmy do Urzędu Dzielnicy o informację czy w najbliższym czasie są planowane ingerencje w infrastrukturę oraz instalacje położone w gruntach. Dodatkowo na tym odcinku planujemy podjęcie działań w celu dostosowania podjazdów do budynków na spełniające aktualne wymogi dla dróg p.poż.

Wystąpiliśmy do Urzędu Dzielnicy o projekt na podkładach geodezyjnych, gdzie będą wyraźnie oznaczone obszary zajęte na poszczególnych działkach gruntu Spółdzielni.

O dalszych możliwych krokach i ustaleniach będziemy Państwa informować.

                                                                                                         Zarząd SM "Osiedle Wilanów"

 

W dniu 27 kwietnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SM „Osiedle Wilanów”.

Zarząd Spółdzielni przedstawił stan przygotowań do Walnego Zgromadzenia oraz terminarz spotkań sprawozdawczych, które rozpoczęły się 24 kwietnia i potrwają do 18 maja br.

Porządek obrad i materiały na Walne Zgromadzenie wraz z projektami uchwał zostaną przygotowane przez Zarząd przy współpracy z adwokatem Spółdzielni, następnie wraz z proponowanym porządkiem obrad zostaną przedstawione Radzie Nadzorczej do akceptacji na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Po zwołaniu Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w formie uchwały, materiały i projekty uchwał zostaną wyłożone dla mieszkańców w wymagalnym ustawowo terminie, tj. na 21 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 24 czerwca 2023 r. w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3.

Zarząd otrzymał już  także Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni.

Rada Nadzorcza przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, które zostało przedstawione Zarządowi oraz jest prezentowane na spotkaniach sprawozdawczych Zarządu z członkami spółdzielni i które zostanie przedstawione do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu.

Omówiono przebieg działań oraz plan dalszych prac związanych z wykorzystaniem dofinansowania instalacji fotowoltaicznych na budynkach Spółdzielni.

W celu uregulowania przychodów w stosunku do ponoszonych kosztów, członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę w sprawie podwyższenia stawki opłat na eksploatację nieruchomości przy ul. Sobieskiego 14. Ponadto podjęto uchwały w sprawie ustalenia składu komisji czasowych,  zmiany liczebności Komisji Stałych RN oraz przyznania premii kwartalnej dla Zarządu Spółdzielni.    

Tematem omówionym na posiedzeniu był Regulamin Celowego Funduszu Inwestycyjnego, który został przyjęty w drodze uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej zgłosili niezbędne poprawki do Regulaminu pracy, Regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni oraz Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu.

Uchwały oraz protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej zamieszczane są na stronie internetowej Spółdzielni i dostępne dla Członków Spółdzielni po zalogowaniu.

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie przypominamy, że została uruchomiona usługa iMieszkaniec dla Członków Spółdzielni i Właścicieli lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów".

Dzięki usłudze  iMieszkaniec można dodawać zgłoszenia dotyczące stanu technicznego, awarii w nieruchomości bezpośrednio drogą elektroniczną oraz otrzymywać informację o postępie realizacji zgłoszenia.

Na bieżąco będziecie Państwo informowani o postępie realizacji zgłoszenia poprzez powiadomienia w smartfonie lub e-mailem.

Szczegółowe informacje dotyczące logowania i korzystania z usługi znajdziecie Państwo na stronie internetowej Spółdzielni www.smoswilanow.pl w zakładce Sprawy bieżące – iMieszkaniec.

                                               Zapraszamy serdecznie

W dniu 04 kwietna 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SM „Osiedle Wilanów”, które stanowiło kontynuację posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.03.2023 r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej omówiono i zatwierdzono zmiany wprowadzone do regulaminów: Celowego Funduszu Inwestycyjnego, regulaminu korzystania z części wspólnych nieruchomości znajdujących się w zasobach Spółdzielni, regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków złożonych w Spółdzielni, regulaminu wynagradzania członków Zarządu.

Ponadto zatwierdzono harmonogram i wyznaczono przedstawicieli Rady Nadzorczej do udziału w spotkaniach sprawozdawczych z Mieszkańcami, które rozpoczną się od 24 kwietnia br.    

Uchwały oraz protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej zamieszczane są na stronie internetowej Spółdzielni i dostępne dla Członków Spółdzielni po zalogowaniu.

W dniu 28 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SM „Osiedle Wilanów”.

Głównym punktem porządku obrad było omówienie i przyjęcie rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów zmiennych i stałych podgrzania wody, przychodów i kosztów zimnej wody i wody technologicznej za II półrocze 2022 r., oraz przychodów i kosztów za centralne ogrzewanie i gaz za rok 2022. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia miesięcznych zaliczkowych stawek opłat na koszty stałe za podgrzanie wody oraz w sprawie zatwierdzenia miesięcznych zaliczkowych stawek opłat za gaz. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu na II kwartał 2023 r.

Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe Spółdzielni oraz sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2022. Sprawozdanie wykazało bardzo dobrą sytuację finansową Spółdzielni oraz sporą wypracowaną nadwyżkę bilansową, która zostanie podzielona na Walnym Zgromadzeniu zaplanowanym na czerwiec br.

Ważnym tematem omówionym na posiedzeniu były działania podjęte przez Zarząd oraz plan dalszych prac związanych z uzyskaniem i wykorzystaniem dofinansowania instalacji fotowoltaicznych na budynkach  mieszkalnych Spółdzielni. Podjęto prace mające na celu analizę opłacalności takiego przedsięwzięcia i możliwości techniczne jego realizacji. Obecnie składane są wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie grantu OZE dla wszystkich budynków Spółdzielni. Temat szczegółowo zostanie przedstawiony przez Zarząd na spotkaniach sprawozdawczych z Mieszkańcami.

Członkowie Rady Nadzorczej powołali dwie komisje: komisję ds. Veolii i BES oraz komisję Statutową, której zadaniem będzie analiza propozycji zmian Statutu i poprawek zgłoszonych przez Członków Spółdzielni, jak również analiza potrzeby wprowadzenia zmian innych zapisów. Wprowadzone zmiany w Statucie zostaną przedstawione do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto członkowie Rady Nadzorczej zgłosili niezbędne poprawki do regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni oraz instrukcji kancelaryjnej.

Uchwały oraz protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej zamieszczane są na stronie internetowej Spółdzielni i dostępne dla Członków Spółdzielni po zalogowaniu.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl