Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Osiedle Wilanów” w Warszawie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Osiedle Wilanów” w Warszawie informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- (dz.Urz.EU L 119, s.1) zwane dalej ,,RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Osiedle Wilanów” w Warszawie przy ul. Niemirowskiej 1/4, 02-921 Warszawa, KRS 012057203,tel. 22 842 11 87, e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w uzasadnionych sprawach ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się pod adresem  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. lub pod nr tel. 22 842 11 87 wew.16
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c, d. RODO w zakresie niezbędnym w celu prawidłowej realizacji ciążących na Spółdzielni obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dnia 16 września 1982 r.-Prawo spółdzielcze oraz Statutu Spółdzielni, tj. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Panu danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom, podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, przy czym podmioty takie przetwarzać będą dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 9. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Powyższa informacja o przetwarzaniu danych osobowych obowiązuje także na   podstawie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w SM ,,Osiedle Wilanów”.

 

Klauzula informacyjna dla monitoringu

Zgodnie z art.12 i art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.EU.L nr 119, s. 1) – dalej „RODO” – informujemy, iż na nieruchomości pozostającej w zasobach SM ,,Osiedle Wilanów” prowadzony jest monitoring za pośrednictwem kamer przemysłowych z zapisem obrazu i jego przechowywaniem.

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Osiedle Wilanów”, z siedzibą: 02-921 Warszawa, ul. Niemirowska 1 lok. 4.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art.6 ust.1 lit.f RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 5. Monitoring obejmuje tereny przylegające do budynków mieszkalnych, wejścia do budynków, części wspólne budynków (część korytarzy oraz windy). 
 6. Rejestracji i zapisowi danych podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 7. Dane osobowe przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w szczególności właściwym jednostkom Policji oraz Straży Miejskiej.
 8. Zapis z monitoringu jest przechowywany przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Po tym okresie podlega automatycznemu skasowaniu, za wyjątkiem danych zapisów incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia. W takim przypadku dane te mogą być przechowywane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy lub zakończenia postępowania przed właściwymi organami.
 9. Udostępnienie danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego (wizerunku) jest dobrowolne jednakże jest wymogiem niezbędnym do wejścia i poruszania się w strefie monitorowanej.  
 10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.
 11. W przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

                                                                                                          Zarząd S.M. „Osiedle Wilanów”

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl