Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"                                                                      Warszawa, 4.12.2015 r.

L.dz. PO/81/15

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 14.12.2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

 

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu nr 13/11/2015 z dnia 09.11.2015 r.

3.      Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Planu remontów na 2016 rok.

4.      Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2015 rok.

5.      Zmiany w Regulaminie organizacyjnym Zarządu (Uchwała).

6.      Omówienie Planu kosztów ogólnych na 2016 rok.

7.      Informacja Zarządu w sprawie stanu zadłużenia największych dłużników.

8.      Sprawy organizacyjne i wniesione:

a.       Wyznaczenie zadań premiowych dla Zarządu na I kwartał 2016 roku.

b.      Aktualizacja Regulaminu porządku domowego – przedłożenie Komisji Samorządowej RN.

c.       Analiza możliwości sfinansowania zadań remontowych – przedłożenie p. Elżbieta Karpińska, przewodnicząca RN.

d.      Usprawnienie kontaktów pomiędzy mieszkańcami i Radą Nadzorczą - przedłożenie P. Ewa Wieniawska-Szewczyk, przewodnicząca Komisji Samorządowej RN.

e.       Ustalenie dyżurów członków RN na I półrocze 2016.

f.        Delegowanie członka RN do udziału w spotkaniach Osiedlowej Grupy Bezpieczeństwa – przedłożenie P. Elżbieta Karpińska, przewodnicząca RN.

g.      Informacja Komisji Rewizyjnej RN ze spotkania z Zarządami parkingów społecznych – przedłożenie p. Roman Komorowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN.

9.      Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.

10. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.

11. Ustalenie terminu następnego posiedzenia RN.

                                                        Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                                                                                                                                Elżbieta Karpińska

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl