Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów" Warszawa                         08.07.2015 r.

L.dz. PO/38/15

 

Pani/Pan

Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 20.07.2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

 

1.      Przyjęcie protokółów: 6/06/ 2015 z 08.06.2015 r. i 7/06/2015 z  dnia 15.06. 2015 r.

2.      Zapoznanie się RN z protokółem z WZCZ.

3.      Problem indywidualnych działań nie uzgodnionych z RN lub z Prezydium które mogą stać się niekorzystne dla RN i Spółdzielni. RN musi z urzędu odcinać się od prywatnych działań reprezentatywnych a które mogą być postrzegane jako działania przedstawicielskie ze wszystkimi tego skutkami.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozstrzygnięcie przetargu na remont wind w trybie § 3 ust. 1.1.3 Regulaminu Przetargów;

5.      Omówienie możliwości technicznych i finansowych remontu balkonów Wilanowa II na przykładzie budynku Goplańska 25;

6.      Windykacja. Stan bieżący;

7.      Przedstawienie przez Zarząd rozpoczętych na zlecenie RN po WZCZ w 2014 r. działań w zakresie planowania perspektywicznego. Cykl koncepcji;

8.      Zreferowanie przez Zarząd stanu remontu ( w trakcie ) kompleksowego remontu pawilonu przy ul Sobieskiego 18;

9.      Zdefiniowanie głównych celów SM "Osiedle Wilanów" w perspektywie 5-letniej oraz zagrożenia i szanse związane z ich osiągnięciem. Przygotowanie planu działania, harmonogramu i dokumentacji remontowej pawilony przy ul. Sobieskiego 18."*Przedłożenie pytające Pani Elżbiety Karpińskiej;

10.   1. Działalność kulturalno-oświatowa Spółdzielni - uzasadnienie: działalność taka jest wskazana w §9 Statutu, członkowie ponoszą opłaty na rzecz tej działalności; temat został poruszony na ostatnim WZCz. 2. Zgodność  działania parkingów społecznych ze Statutem SM i dobrem członków SM. Wskazane byłoby odnalezienie dokumentu, na podstawie którego takie parkingi funkcjonują, bo na pewno nie jest to Statut, a regulamin nie wskazuje na żaden dokument Przedłożenie Pań: Ewy Wieniawskiej - Szewczyk i Katarzyny Kowalskiej;

 

11.  Założenie specjalnych kont do poczty mailowej na domenie SM" OW" dla członów RN na czas ich udziału w RN w koszty obciążające Spółdzielnię. Przedłożenie zalecające Pani Ewy Wieniawskiej – Szewczyk;

12.  Próby wywierania presji i obchodzenia decyzji RN i Realizującego Zarządu w sprawie plakatowania i samowolnego ulotkowania;

13.  Obsługa techniczno – remontowa Spółdzielni – W oczekiwaniu na decyzje modyfikujące;

14.  Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu;

15.  Rozliczenie Zarządu z wykonania zadań premiowych

16.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu

17.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Zastępcy Prezesa Zarządu

18.  Wyznaczenie Zarządowi zadań premiowych

19.  Relacje członków Zarządu;

20.  Sprawy organizacyjne i wniesione

21.  Korespondencja skierowana do RN.

22.  Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej - 24.08.2015 r.

Każdy z członków RN ma prawo do czasu w którym ma prawo do przedłożeń osobistych w trybie wyłączonym z procedur zaprogramowanych. Czas ten istnieje w trakcie trwania obrad

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 Zdzisław Horodecki

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl