Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Warszawa,  09 czerwca 2023 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”, na podstawie art. 8ust. 11 i 13 Ustawy z dn. 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 438 z późn. zm.), uprzejmie informuje, iż wpłynęły trzy wnioski zgłoszone przez KDM nieruchomości Gubinowska 7 z żądaniem o umieszczenie projektów uchwał w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni wyznaczonego na dzień 24 czerwca 2023 r.

Poniższy porządek obrad uwzględnia zgłoszone wnioski, które zostały umieszczone w punktach 15, 16 i 17.

Lp.

Punkt porządku obrad

Referujący

Planowana
godzina

1.

 Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

10.00

2.

 Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

10.10

3.

 Wybór Komisji:  

 a)  Skrutacyjnej

 b) Uchwał i Wniosków

Przewodniczący

Zebrania

10.20

4.

 Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący

Zebrania

10.40

5.

 Informacja Komisji Skrutacyjnej o ważności Walnego Zgromadzenia oraz  odczytanie listy pełnomocnictw do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i do głosowania

Przewodniczący

Komisji Skrutacyjnej

10.50

6.

 Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r.

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

11.00

7.

 Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 r.

Zarząd

11.15

8.

 Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2022 r.

Główna Księgowa

11.30

9.

 Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

Członkowie

Spółdzielni

11.45

10.

 Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022,
  2. Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2022,
  3. Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2022,
  4.  Podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022.

Przewodniczący
Zebrania

12.30

11.

 Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium:

  1. Prezesowi Zarządu, Panu Radosławowi Wiraszce za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  2. p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu, Panu Piotrowi Makowcowi za okres od 01.01.2022 r. do 28.02.2022 r. oraz od 03.03.2022 r. do 30.06.2022 r.
  3. Zastępcy  Prezesa Zarządu Panu Grzegorzowi Zabłockiemu  za okres od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Przewodniczący
Zebrania

12.45

12.

 Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na WZ w dn. 24.09.2022 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

13.00

13.

 Omówienie i przyjęcie uchwał w sprawie sprzedaży prawa własności lokalu nr 1 przy ul. Królowej Marysieńki 19  w Warszawie na rzecz dotychczasowego najemcy tego lokalu (byłego gospodarza)

   a) uchwała w sprawie zmiany statutu Spółdzielni,

   b) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa do  lokalu

Adwokat, Zarząd, Rada Nadzorcza

13.20

 

Wystąpienie Burmistrza Dzielnicy Wilanów p. Ludwika Rakowskiego i odpowiedzi na pytania Mieszkańców

Burmistrz,

Mieszkańcy

14.00 - 15.00

 

PRZERWA

 

15.00 - 15.30

14.

 Omówienie i podjęcie Uchwał w sprawie zmian Statutu Spółdzielni

Adwokat

15.30

15.

 Omówienie i podjęcie Uchwał w sprawie zmian Statutu Spółdzielni – wniosek KDM Gubinowska 7

KDM Gubinowska 7

17.00

16.

 Omówienie i podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej – wniosek KDM Gubinowska 7

KDM Gubinowska 7

17.10

17.

 Omówienie i podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Regulaminie        Komitetów Domowych Mieszkańców – wniosek KDM Gubinowska 7

KDM Gubinowska 7

17.20

18.

 Omówienie dotychczasowych działań w zakresie instalacji fotowoltaicznych dla poszczególnych budynków mieszkalnych

Zarząd

17.30

19.

 Omówienie dalszych działań w sprawie uruchomienia celowego  funduszu inwestycyjnego (OZE – fotowoltaika) oraz podjęcie uchwały w sprawie warunkowego rozdzielenia części środków z Funduszu Zasobowego na Fundusze inwestycyjne nieruchomości jednobudynkowych Spółdzielni.

Zarząd

18.00

20.

 Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, w tym głosowanie nad złożonymi wnioskami.

Przewodn. Komisji Uchwał i Wniosków

18.30

21.

 Odczytanie listy uzupełniającej pełnomocnictw do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i do głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

18.50

22.

Zamkniecie obrad

Przewodniczący            Zebrania

19.00

        Informujemy, że materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności sprawozdania i projekty uchwał są dostępne do wglądu w sekretariacie Spółdzielni w godzinach pracy biura oraz na stronie www.smoswilanow.pl (po zalogowaniu).

        Zachęcamy wszystkich Członków Spółdzielni do zapoznania się z przygotowanymi materiałami na Walne Zgromadzenie oraz licznego uczestnictwa w obradach.

ZARZĄD SM „Osiedle Wilanów”

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl