Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

W dniu 27 kwietnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SM „Osiedle Wilanów”.

Zarząd Spółdzielni przedstawił stan przygotowań do Walnego Zgromadzenia oraz terminarz spotkań sprawozdawczych, które rozpoczęły się 24 kwietnia i potrwają do 18 maja br.

Porządek obrad i materiały na Walne Zgromadzenie wraz z projektami uchwał zostaną przygotowane przez Zarząd przy współpracy z adwokatem Spółdzielni, następnie wraz z proponowanym porządkiem obrad zostaną przedstawione Radzie Nadzorczej do akceptacji na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Po zwołaniu Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w formie uchwały, materiały i projekty uchwał zostaną wyłożone dla mieszkańców w wymagalnym ustawowo terminie, tj. na 21 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 24 czerwca 2023 r. w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3.

Zarząd otrzymał już  także Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni.

Rada Nadzorcza przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, które zostało przedstawione Zarządowi oraz jest prezentowane na spotkaniach sprawozdawczych Zarządu z członkami spółdzielni i które zostanie przedstawione do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu.

Omówiono przebieg działań oraz plan dalszych prac związanych z wykorzystaniem dofinansowania instalacji fotowoltaicznych na budynkach Spółdzielni.

W celu uregulowania przychodów w stosunku do ponoszonych kosztów, członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę w sprawie podwyższenia stawki opłat na eksploatację nieruchomości przy ul. Sobieskiego 14. Ponadto podjęto uchwały w sprawie ustalenia składu komisji czasowych,  zmiany liczebności Komisji Stałych RN oraz przyznania premii kwartalnej dla Zarządu Spółdzielni.    

Tematem omówionym na posiedzeniu był Regulamin Celowego Funduszu Inwestycyjnego, który został przyjęty w drodze uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej zgłosili niezbędne poprawki do Regulaminu pracy, Regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni oraz Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu.

Uchwały oraz protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej zamieszczane są na stronie internetowej Spółdzielni i dostępne dla Członków Spółdzielni po zalogowaniu.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl