Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"                                                                             Warszawa, 09.10.2017 r.

L.dz. PO/ 59 /2017

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 16.10.2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołów nr 9/08/2017 z dnia 28.08.2017r. oraz nr 10/09/2017 z dnia 11.09.2017 r.

3.      Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.

4.      Sprawy wniesione przez Zarząd:

      a.    Podjęcie Uchwały w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2017 r. 

      b.    Podjęcie Uchwały w sprawie stawek opłat za używanie miejsc postojowych na parkingu nr 4 przy  ul. Goplańskiej.

      c.     Przedstawienie stanu zadłużenia na dzień 30 września 2017 r. Działania windykacyjne.

      d.     Plan działań Zarządu na IV kwartał 2017 r. (Uchwała).

      e.     Przedstawienie propozycji aktualizacji Regulaminu Wynagradzania Pracowników.

      f.      Przedstawienie propozycji usprawnień pracy Administratorek oraz uszczegółowienia zakresu obowiązków.

      g.     Informacja w sprawie przyjętej przez Zarząd zaktualizowanej „Instrukcji Kancelaryjnej SM Osiedle Wilanów”.

      h.     Informacja w sprawie usprawnienia procedury odczytu i ustalania zużycia wody wg. wodomierzy w SM „Osiedle                                     Wilanów”.

      i.      Informacja pisemna na temat stanu prawnego gruntów nieruchomości jednobudynkowych  ul. Sobieskiego 6 i                                        Sobieskiego 10.

     j.      Informacja dotycząca ofert na wykonanie audytu w zakresie ochrony danych osobowych lub pełnej obsługi przez                                      firmę zewnętrzną (ABI).

     k.     Informacja dotycząca wykorzystania urlopów przez pracowników Spółdzielni.

5.      Sprawy wniesione przez członków Rady Nadzorczej

Obrady w trybie niejawnym

a.    Sprawy wniesione przez członków RN.

b.    Przyznanie Zarządowi premii uznaniowej za zadania wykonane w III kwartale 2017 r. (Uchwały).

Obrady w trybie jawnym

6.      Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.

7.      Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

                                                                                             Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                           Elżbieta Karpińska

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl