Aktualności

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"       Warszawa, 13.01.2017 r.               L.dz. PO/ 2 /2017

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 23.01.2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).

 

1.  Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

2.  Przyjęcie protokołu nr 12/12/2016 z dnia 12.12.2016 r.

3.  Sprawy wniesione przez Zarząd:

a.   Udzielenie pełnomocnictwa p. Krystynie Plichta w sprawach związanych  z funkcjonowaniem działu członkowsko-mieszkaniowego (Uchwała).

b.  Przyjęcie Uchwały w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej w „Regulaminie organizacyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Wilanów”.

c.   Informacja Zarządu na temat podzielenia terenu parkingu przed pawilonem handlowym WSS Społem Wola.

d.  Przedstawienie wyników kontroli wyrywkowej stanu technicznego balkonów w budynkach Wilanowa II (zadanie premiowe na IV kw. 2016).

e.   Omówienie zweryfikowanych wyników otrzymywanych z przyrządów pomiarowych dotyczących zużycia ciepła na podgrzanie 1 m3 wody w budynkach gdzie występuje najwyższe zużycie (zadanie premiowe na IV kw. 2016).

f.    Informacja dotycząca zawartych umów na konserwację mienia spółdzielni w branży ogólnobudowlanej (zadanie premiowe na IV kw. 2016).

g.  Przedstawienie stanu zadłużenia. Działania windykacyjne.

4.  Sprawy wniesione przez członków RN:

a.   Informacja Komisji Rewizyjnej dotycząca pisma z dnia 29.11.2016, podpisanego przez dwóch członków KDM budynku przy ul. Królowej Marysieńki 31.

 Obrady w trybie niejawnym

b.  Ocena działalności Zastępcy Prezesa ds. technicznych zgodnie z § 12 ust. 5 Regulaminu konkursu określającego zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu SM „Osiedle Wilanów” (Uchwała).

c.   Sprawy zgłoszone przez członków RN.

5.  Przyznanie premii kwartalnej dla członków Zarządu za zadania wykonane w 2016 roku (Uchwały).

6.  Ustalenie wysokości nagrody rocznej dla członków Zarządu za 2016 rok (Uchwały).

Obrady w trybie jawnym

7.  Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.

8.  Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.

9.  Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.  

                                                    Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                               Elżbieta Karpińska

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu

na okres kadencji w latach 2017‒ 2020

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

I.   Wymagania konieczne

1.      Ukończone studia wyższe (techniczne, ekonomiczne lub prawnicze),

2.      Co najmniej 10-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym,

3.      Doświadczenie oraz umiejętności organizatorskie i kierownicze,

4.      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

5.      Znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej.

II.   Wymagania pożądane

1.      Uprawnienia w zarządzaniu nieruchomościami,

2.      Uprawnienia budowlane,

3.      Referencje.

Zgłoszenia kandydata powinno zawierać:

1.   Życiorys ze zdjęciem,

2.   List motywacyjny,

3.   Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań,

4.   Oświadczenia:

a)      o niekaralności,

b)      o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

c)      o braku toczących się postępowań karno-skarbowych,

d)      o nieodwołaniu w ciągu ostatnich 5 lat z funkcji członka zarządu osoby prawnej,

e)      o uzyskaniu absolutorium w ciągu ostatnich 5 lat,

f)       o wyrażeniu zgody na weryfikację referencji,

g)      o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, z godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883).

Ofertę z dokumentami należy złożyć w siedzibie Spółdzielni lub przesłać na adres: 02-921 Warszawa, ul. Niemirowska 1 m. 4 w terminie do dnia 13 stycznia 2017 roku, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu”. W przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” ogłasza konkurs na stanowisko

Wiceprezesa Zarządu

na okres kadencji w latach 2017‒ 2020

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

I.   Wymagania konieczne

1.      Ukończone studia wyższe (techniczne, ekonomiczne lub prawnicze),

2.      Co najmniej 10-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym,

3.      Doświadczenie oraz umiejętności organizatorskie i kierownicze,

4.      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

5.      Znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej.

II.   Wymagania pożądane

1.      Uprawnienia w zarządzaniu nieruchomościami,

2.      Uprawnienia budowlane,

3.      Referencje.

Zgłoszenia kandydata powinno zawierać:

1.   Życiorys ze zdjęciem,

2.   List motywacyjny,

3.   Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań,

4.   Oświadczenia:

a)      o niekaralności,

b)      o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

c)      o braku toczących się postępowań karno-skarbowych,

d)      o nieodwołaniu w ciągu ostatnich 5 lat z funkcji członka zarządu osoby prawnej,

e)      o uzyskaniu absolutorium w ciągu ostatnich 5 lat,

f)       o wyrażeniu zgody na weryfikację referencji,

g)      o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, z godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883).

Ofertę z dokumentami należy złożyć w siedzibie Spółdzielni lub przesłać na adres: 02-921 Warszawa, ul. Niemirowska 1 m. 4 w terminie do dnia 13 stycznia 2017 roku, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu”. W przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Niech osądzą mieszkańcy … c.d.

    Z uwagi na niezamieszczenie w „Biuletynie Wilanowskim” sprostowania do artykułu „Niech osądzą mieszkańcy…” publikujemy jego treść:

    Artykuł zamieszczony w „Biuletynie Wilanowskim” z dnia 22 listopada 2015 r. autorstwa  Pani M.D. „Niech osądzą mieszkańcy” zawiera treści wyjątkowo tendencyjne mające na celu zdyskredytowanie Zarządu i Rady Nadzorczej SM „Osiedle Wilanów”.

    Przedmiotem artykułu jest ocena remontu wewnętrznych instalacji zasilających energii elektrycznej – WZL w budynku przy ul. Gubinowskiej 4, przeprowadzonego w I połowie 2015 r.

    W dniu 12 sierpnia zostało złożone na ręce ówczesnego Przewodniczącego Rady Nadzorczej pismo od dwóch mieszkanek budynku przy ul. Gubinowskiej 4, z prośbą o przeprowadzenie przez Radę Nadzorczą cyt.:”Kompleksowej kontroli dokumentów wystawionych przez wykonawcę remontu pod względem formalnym i merytorycznym oraz ich zgodności z warunkami umowy oraz Regulaminem przeprowadzenia przetargów.”

    Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia zleciła przeprowadzenie kontroli, którą przeprowadziło dwóch członków Komisji Technicznej RN, przez zbieg okoliczności, późniejsza Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

    Protokół zawiera obszerną analizę procedur związanych z wyborem wykonawców oraz analizę związanych z tym zadaniem dokumentów, natomiast kończy się wnioskami zobowiązującymi Zarząd do bardziej precyzyjnego określenia przedmiotu remontu, staranniejszego opisywania faktur oraz uzgadniania z Rada Nadzorczą zmian w Planie remontów, które występują w ciągu roku.

    Protokół z przeprowadzonej kontroli został przyjęty na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28 września 2015 r.

    W dniu 14 września 2015 r. odbyło się zebranie mieszkańców Gubinowska 4 na którym zostały wyjaśnione wszelkie niejasności związane z przedmiotowym remontem. Ponadto zebrani nie zgłosili jakichkolwiek wniosków o przeprowadzenie dodatkowej kontroli. Przeciwnie zebrani zwrócili się do wszystkich Członków KDM-u którego członkiem jest również p. M.D., aby skupili się w swojej pracy na problemach merytorycznych, a nie osobistych animozjach.

    Nie będąc zadowolona z wniosków wynikających z przeprowadzonej kontroli przez Radę Nadzorczą, autorka artykułu skierowała doniesienie do prokuratury, w sprawie wyrządzenia Spółdzielni szkody majątkowej polegającej na przekroczeniu kosztów inwestycji o ponad 100 tys. zł.

    Prokuratura odmówiła wszczęcia postepowania z przyczyn formalnych opisanych w artykule, jednakże w uzupełnieniu do decyzji prokurator zawarł uwagę cyt.:”oceny Z.D. mają charakter subiektywny, zgodny z jej prywatnymi zapatrywaniami na to, w jaki sposób powinna być zarządzana Spółdzielnia”.  

   Dla przypomnienia informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej została zawarta umowa na wykonanie instalacji elektrycznej na kwotę 429.840,00 zł, przy czym zafakturowana wartość robót opiewa na kwotę 427.990,06 zł. Zawarta umowa na wykonanie instalacji WLZ nie zawierała kosztu zakupu i montażu opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego i oświetlenia awaryjnego typu ENSTO za łączną kwotę 83.727,37 zł. których to zakup został uzgodniony z mieszkańcami poprzez ich reprezentację jaką jest KDM

   Jeśli chodzi o zarzucane Zarządowi przez p. M. D. przekroczenie kosztów remontu jest po prostu pomówieniem, gdyż kwota wydatkowana na oprawy oświetleniowe nie  była ujęta w umowie zawartej na podstawie przetargu, a potrzeba zakupu nowych opraw wynikała z oceny technicznej zdemontowanych w czasie remontu opraw, które ze względu na swoje techniczne zużycie nie nadawały się do ponownego montażu. Dla wyjaśnienia taka procedura przy wymianie WLZ jest przyjęta i stosowana oraz zapisana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który jest podstawowym dokumentem w procedurze przetargowej.

    Jak możemy się tylko domyślać, że p. M.D. – autorka artykułu i p .Z.D. – wnioskodawczyni doniesienia do prokuratury to ta sama osoba p. Z.M.D.

  Zainteresowanych Członków Spółdzielni zachęcamy do zapoznania się z protokołem pokontrolnym dotyczącym omawianego problemu oraz z protokołem Rady Nadzorczej z dnia 24.08.2015 r. zamieszczonym na logowanej stronie.

Zarząd

SM „Osiedle Wilanów"

Warszawa dnia 26.01.2016 r.

RADA NADZORCZA POSTANAWIA PRZEZ FORMĘ PUBLIKACJI OTWARTEJ

poinformować,

iż wszelkie udziały w spotkaniach z organami zewnętrznymi, które mogą mieć wpływ na dalsze stanowienie w obszarze Spółdzielni a także wszelkie dowolne uczestnictwo w spotkaniach, z których w określonej konfiguracji mogą wynikać skutki niesprzyjające dalszym działaniom stanowiącym RN , a z tego możliwości braku kontroli nad wypowiedziami, które to mogą być rozumiane, zewnętrznie, jako działanie reprezentatywne mające w domniemaniu delegacje RN, co może skutkować zewnętrzną arbitralną decyzją ze skutkami negatywnymi materialnie – uznać za działania niereprezentatywne.

Rada Nadzorcza postanawia

Wszelkie działania reprezentatywne, obywatelskie, są tylko udziałem i opiniowaniem i nie są obligatoryjne dla RN. RN nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania, które nie są z nią uzgodnione lub w przerwie sesyjnej przedyskutowane z Przewodniczącym RN lub Prezydium. Każde działanie zgłoszone do RN, jeśli otrzyma jej akceptację, staje się działaniem reprezentatywnym dla tegoż organu. Taka akceptacja ma zapis protokólarny.

RN informuje, że wszelkie działania indywidualne Członków Spółdzielni wobec Urzędów zewnętrznych a sygnowane przez Zarząd obciążają działającego i Zarząd. Zarząd działając w powyższym trybie podejmuje decyzje na mocy reprezentacji swymi przeniesieniami z działań indywidualnych obciążając wszystkich obywateli zwanych członkami Spółdzielni i innych mieszkańców ze wszystkimi tego skutkami.

 

Sekretarz Rady Nadzorczej                         Przewodniczący Rady Nadzorczej

   /-/ Katarzyna Kowalska                                          /-/ Zdzisław Horodecki

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl