Aktualności

Warszawa, dn. 19.11.2014 r.

 

Szanowni Państwo

 

Od lat Urząd Miasta podnosi opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, dlatego mieszkańcy muszą płacić coraz wyższe opłaty z tego tytułu. Jedyna radykalna zmiana tej sytuacji nastąpi, jeśli przekształcimy użytkowanie wieczyste we własność gruntu. Aby dokonać przekształcenia, mieszkańcy spółdzielni musza wnieść do kasy Urzędu opłatę za przekształcenie. Te opłaty również są wysokie ale jest sposób na ich radykalne zmniejszenie.

Rada Miasta może udzielić, poprzez podjęcie uchwały, bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Bonifikata ta może wynosić nawet 95% wyliczonej opłaty. Przy takiej bonifikacie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest dla spółdzielni bardzo korzystne. Mieszkańcy nie będą już musieli płacić wysokich opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a sama opłata za przekształcenie będzie niska.

Rada Miasta nie podejmuje sprawy bonifikat. Dlatego przedstawiciele warszawskich spółdzielni mieszkaniowych wzięli sprawy w swoje ręce i przygotowali projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych.

            Warunkiem wprowadzenia Uchwały pod obrady Rady m.st. Warszawy jest poparcie jej projektu przez co najmniej 15 tysięcy osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy, tzn. osób posiadających zdolność do czynności prawnych i zameldowanych w m.st. Warszawie. To mogą być wszyscy pełnoletni mieszkańcy Warszawy, nie tylko członkowie spółdzielni. Przypominamy, że podobna uchwała udzielająca bonifikat osobom fizycznym cały czas funkcjonuje w Warszawie.

 

W dniach 24.11.2014 r. - 02.12.2014 r. podpisy będą zbierane w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” przy ul. Niemirowskiej 1 pok. 3 (Dział Eksploatacji) w godz.: 10 -16.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do poparcia projektu Uchwały.

 

ZARZĄD 

 

/-/ Janusz Smyl                              /-/ Henryk Dumała 

Zastępca Prezesa ds. Technicznych                          Prezes Zarządu                                  

Dotyczy: Inwestycji przy ul. Nałęczowskiej 33/35

objętej decyzją nr 303/MOK/WIL/2014 z dnia 06.08.2014 r. zaskarżonej przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów".

 

Działając na podstawie zalecenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” Pana Zdzisława Horodeckiego

 

Informujemy, że:

 

Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 486/I/2014 z dnia 17 października 2014 r. po rozpatrzeniu odwołań: Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” i Biura Gospodarki Nieruchomościami Delegatury w Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy uchylił w całości zaskarżoną decyzję Prezydenta m.st. Warszawy nr 303/MOK/WIL/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji oraz postanowieniem nr 619/I/2014 z dnia 17 października 2014 r. wyłączył Prezydenta m.st. Warszawy i do załatwienia sprawy wyznaczył Starostę Mińskiego.

 

 

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Małgorzata Dąbrowska – Zysek

Zastępca Kierownika Oddziału Postępowań

Odwoławczych Nadzwyczajnych

 

 

ZARZĄD 

 

/-/ Janusz Smyl                                                     /-/ Henryk Dumała

Zastępca Prezesa ds. Technicznych                                 Prezes Zarządu                

 

Protokół ze spotkania z dnia 2.10.2014 r. z inwestorem budowy apartamentowca przy ul. Nałęczowskiej 33-35

 (nr działek 171, 172 z obrębu 1- 0,5 - 37).

 

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Rady Nadzorczej Spółdzielni i urzędu Dzielnicy Wilanów. Na prośbę Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM” OW”. Burmistrz Dzielnicy Wilanów pan Ludwik Rakowski skontaktował się z inwestorem i doprowadził do zgody na spotkanie oraz ustalenia jego terminu.

 

Na spotkaniu obecni byli:

Krzysztof Suskiewicz – Przedstawiciel BDH Development;

Wiesław Chernik – Przedstawiciel BDH Development;

Daniel Frąc – Przedstawiciel BDH Development

Zdzisław Horodecki – Przewodniczący RN;

Andrzej Grzejszczyk – Zastępca Przewodniczącego RN

Zofia Krasińska – Sekretarz RN;

Roman Komorowski – Członek RN;

Henryk Dumała – Prezes Zarządu;

Janusz Smyl – Zastępca Prezesa Zarządu.

 

1. Otwarcie zebrania.

O godz. 12:00 Przewodniczący RN Zdzisław Horodecki otworzył zebranie i przedstawił wszystkich członków spotkania. Poinformował, że spotkanie odbywa się dzięki pomocy Burmistrza Dzielnicy Wilanów, który nakłonił przedstawicieli inwestora do rozmowy z członkami RN Spółdzielni celem omówienia problemów związanych z inwestycją przy ul. Nałęczowskiej 33-35.

Następnie głos przekazał panu Romanowi Komorowskiemu.

2. Omówione zagadnienia:

Pan Roman Komorowski zwrócił uwagę przede wszystkim na to, że przy wydawaniu WZZT jest zgoda na 11 kondygnacyjny, wysoki na 36 m. budynek, co jego zdaniem jest nieprawidłowe, ponieważ budynki sąsiadujące mają wysokość do 30 m. Zasygnalizował też przewidywane trudności z obsługą komunikacyjną inwestycji oraz jej wpływ na istniejące już budynki SM „Osiedle Wilanów”.

Przedstawiciel BDH Development poinformował, że spółka ich została „przymusowym” inwestorem. Jest spółką - córką banku. Nieruchomość została przejęta przez bank, ale sama ziemia nie jest tym, co bank interesuje, ponieważ dopiero po wybudowaniu apartamentowca można odzyskać pieniądze w nią zainwestowane. Firma BDH od 1.5 roku zaczęła zajmować się tą działką, dzięki czemu została ona uporządkowana. Na wniosek Burmistrza Wilanowa – został doprojektowany wjazd dodatkowy od ul. Niemirowskiej. Na bazie tych warunków spółka BDH Development wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na budowę i uzyskała je.

Przewodniczący RN pan Zdzisław Horodecki poruszył problemy komunikacji, wjazdów do aparatamentowca oraz zadał pytania, dlaczego nie może być wjazdu od ul. Nałęczowskiej i czy zatoka projektowana, przy ul. Nałęczowskiej przewidziana jest na autobus. Zauważył również, że już teraz jest bardzo dużo samochodów i wyjazdy z ul. Goplańskiej się blokują.

Pan Roman Komorowski uważa, że BDH jak również Spółdzielnia została wprowadzona w błąd.

Chciałby, aby przeprowadzić wizję lokalną to dokładnie wtedy doprecyzuje swoją wypowiedź. Potwierdził także, że gdy inwestycja zostanie zrealizowana, to będzie tu bardzo duża katastrofa komunikacyjna, ponieważ już w tej chwili jest problem z zaparkowaniem auta.

Zauważył, także, że w dzisiejszych czasach ludzie mają po 2 samochody w rodzinie, wiec przybędzie ponad 100 dodatkowych samochodów.

Prezes Zarządu Henryk Dumała zwrócił uwagę, że ul. Goplańska jest już nieprzejezdna w tej chwili, a jak dojdzie do realizacji inwestycji to może ona stać się całkowicie niedrożna.

Pan Roman Komorowski zapytał czy można zmienić wjazd i wyjazd z inwestycji.

Zastępca Prezesa Janusz Smyl zaproponował, aby wystąpić o zmianę zasad ruchu drogowego w ten sposób, aby ul. Goplańska była jednokierunkowa z wyjazdem w lewą stronę.

Pani Zofia Krasińska (mieszkaniec budynku przy ul. Sobieskiego 14) stwierdziła, że w czasie swoich obserwacji ustaliła, że po godzinie 8 w dzień powszedni z ul. Goplańskiej na ul. Sobieskiego do ruchu włącza się ok. 20 samochodów w ciągu 4 min. Włączenie do ruchu dodatkowych 300, a może nawet 400 samochodów spowoduje ogromne korki.

Przewodniczący RN Zdzisław Horodecki podsumował, że na dzisiejszym spotkaniu przedstawione zostały inwestorowi problemy chwili obecnej i podkreślił, że po realizacji budynku staną się one jeszcze większe.

Pan Roman Komorowski zwrócił też uwagę, że popełniono błąd, ponieważ WZZT dla nieruchomości wydał urząd Dzielnicy Mokotów. Obejmował on ul. Goplańską, która nie podlega Dzielnicy Mokotów, tylko Dzielnicy Wilanów.

Zastępca Prezesa Janusz Smyl poinformował, że ul. Nałęczowska ujęta jest w MPZP jako czteropasmowa jezdnia.

W odpowiedzi przedstawiciele spółki BDH Development stwierdzili, że są ograniczeni przepisami i wydanymi warunkami zabudowy, dlatego też nic nie mogą zrobić, aby przesunąć wjazdy, czy spowodować, by nie było problemu komunikacyjnego.

Przewodniczący RN Zdzisław Horodecki zapytał, czy jest możliwość, aby cofnąć o 1m inwestycję. Inwestorzy stwierdzili, że jest to niemożliwe.

Architekt Daniel Frąc powiedział, że są trzy grupy problemów: planistyczna, komunikacyjna i parametry zabudowy. Zaznaczył, że w tej chwili w Warszawie jest tendencja do ograniczenia miejsc parkingowych. Poinformował także, że dla działki tej był wyznaczony teren do analiz, co jest obszarem równym promieniowi 3-krotnej szerokości działki i tu nie było żadnego błędu co do wysokości.

W odpowiedzi na pytanie pani Zofii Krasińskiej poinformował, że od ul. Niemirowskiej ma być 11 kondygnacji a od ulic Goplańskiej, Nałęczowskiej i Podgórskiej 6 kondygnacji.

Pan Daniel Frąc architekt spółki BDH Development może jedynie zaproponować zainteresowanym aktywne lobbowanie w Urzędzie Wilanów i Miasta st. Warszawy aby wpłynąć na władze Wilanowa i skłonić je do zainwestowania w ul. Goplańską. Ulica ta należy do Dzielnicy Wilanów, dlatego inwestor z terenu Mokotowa nic nie może zrobić.

Pan Roman Komorowski zauważył, że, w MPZP Wilanów na działce o nr 174 jest przewidziany parking wielopoziomowy, który ma być własnością Spółdzielni. Zapytał, czy ewentualnie można by połączyć jakoś te dwie inwestycje.

W podsumowaniu przedstawiciele inwestora stwierdzili, że chcą współpracować ze Spółdzielnią, ale ich możliwości są ograniczone i uwarunkowane przepisami prawa. Strony zadeklarowały chęć dalszej współpracy w razie pojawienia się kolejnych problemów.

Prezes Zarządu Henryk Dumała poprosił o przesłanie do Spółdzielni wizualizacji zaprojektowanego obiektu, aby mógł zapoznać z nią zainteresowanych inwestycją mieszkańców.

 

Ad 6.

Zakończenie obrad.

W podsumowaniu Przewodniczący RN Zdzisław Horodecki podziękował obecnym i zakończył je konkluzją, że obie strony zadeklarowały chęć dalszej współpracy w razie pojawienia się kolejnych problemów.

 

Na tym o godz. 12:40 spotkanie zakończono.

 

Sekretarz                                                                             Przewodniczący

Rady Nadzorczej                                                                 Rady Nadzorczej

Zofia Krasińska                                                                 Zdzisław Horodecki 

 

 

Z protokołu nr 14/09/2014

Rady Nadzorczej SM „OW”

z dnia 15.09.2014r.

 

Spotkanie z Burmistrzem Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (uzgodnienie z Burmistrzem a Przewodniczącym RN) w celu przedłożenia informacji na interpelacje członków RN w sprawach istotnych społecznie.

 

Przewodniczący RN Zdzisław Horodecki oddał głos Burmistrzowi Dzielnicy Wilanów, który zapoznał zebranych ze sprawami Dzielnicy Wilanów oraz planowanymi i realizowanymi inwestycjami.

Burmistrz Dzielnicy Wilanów poinformował o bieżących sprawach, które toczą się na etapie projektowym tj. nowe oświetlenie przy ul. Jabłonowskiego. Przetarg typu - projektuj i buduj. Planowany czas zakończenia: grudzień 2014 r. oraz planowana jest korekta nawierzchni ul. Jabłonowskiego, ale realizacja odbędzie się w zależności od środków finansowych i zakresu prac.

W najbliższym czasie odbędzie się przetarg na modernizację placu zabaw przy

ul. Jabłonowskiego, znajdującego się obok przedszkola i siłowni plenerowej.

Modernizacja polegać będzie na wymianie zabawek i nawierzchni na placu.

Oświetlenie obejmuje także ciąg pieszy oraz dojazd do budynku przy ul. Kr. Marysieńki 31. Wymiana oświetlenia będzie obejmować ulicę Jabłonowskiego między ul. Pastewną a ul. Lentza.

Burmistrz przedstawił zebranym wstępny projekt organizacji ruchu przy ul. Lentza. Mieszkańcy zgłaszają uwagi, że niezbyt bezpieczne jest skrzyżowanie przy ul. Jabłonowskiego i ul. Lentza (z dwoma przejściami dla pieszych -po obu stronach ul. Jabłonowskiego). W związku z powyższym planowane jest wykonanie wyniesionych skrzyżowań, analogicznie jak przy ul. Kr. Marysieńki i ul. Goplańskiej oraz ul. Jabłonowskiego i ul. Goplańskiej.

Na dzień dzisiejszy brak negatywnych opinii na temat ww. skrzyżowań.

Drugie wyniesione skrzyżowanie będzie przy ul. Gubinowskiej i ul. Lentza (przejście dla pieszych z jednej strony).

Nastąpi modernizacja skrzyżowania ul. Resorowej i ul. Lentza, przez dodanie jednego przejścia po południowej stronie ul. Lentza.

Koncepcja na rok 2015 obejmuje zagospodarowanie terenu między siłownią a „ślepą końcówką” ul. Jabłonowskiego na wysokości ujęcia stacji uzdatniania wody.

Burmistrz poinformował, że chwilowo nieczynny (od poniedziałku powinien działać) jest basen przy ul. Gubinowskiej, który został przejęty przez Centrum Sportu Wilanów. Ceny korzystania z basenu nie uległy zmianie.

Trwa kończenie prac budowlanych: dobudowywanie odrębnego wejścia do basenu, do którego będzie można wejść od strony boisk, nie wchodząc na teren szkoły – nie będzie też ograniczeń (godziny) w dostępie do basenu.

Basen jest modernizowany - jakość wody i komfort użytkowania powinien być znacznie wyższy niż dotychczas.

Następnie poinformował o koncepcji zagospodarowania działki przy ul. Radosnej (siedziba biblioteki) – będzie tam Centrum Kultury.

Biblioteka – Centrum Kultury zostanie przeniesiona do nowego budynku przy

ul. Kolegiackiej. Natomiast przy ul. Radosnej nadal będzie funkcjonowała biblioteka o mniejszym księgozbiorze.

Jest pomysł, żeby połączyć lokalizację żłobka na działce przy ul. Radosnej wraz z dodatkowymi funkcjami służącymi mieszkańcom - o nazwie: Międzypokoleniowe Centrum Edukacji (nazwa zadania inwestycyjnego). W założeniu ma być to obiekt dostępny dla osób najmłodszych i najstarszych. W filii biblioteki i filii Centrum Kultury przy ul. Radosnej zostaną wydzielone odrębne pomieszczenia dla seniorów i uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Burmistrz poinformował, że w budżecie Dzielnicy ponad 6 mln zł jest przewidzianych na ww. obiekt, który ma służyć wszystkim mieszkańcom.

Na dzień dzisiejszy jest problem roszczeń do działki obejmującej pas zieleni między przedszkolem a placem zabaw.

Do czasu wyjaśnienia roszczenia ograniczona zostanie skala zagospodarowania tej nieruchomości.

Wystąpiono o modyfikację granicy terenu Dzielnicy Wilanów z Dzielnicą Mokotów (ul. Nałęczowska róg ul. Sobieskiego). Procedura jest dość skomplikowana - są rozbieżności jak ta granica powinna być poprowadzona. W związku z powyższym jest potrzeba przeprowadzenia procedury, łącznie z zasięgnięciem opinii Głównego

Urzędu Statystycznego. Obecnie procedura toczy się, będą musiały być przeprowadzone konsultacje społeczne.

Burmistrz poinformował także, że jest po rozmowach z Burmistrzem Mokotowa i Przewodniczącym Rady Mokotowa, ze strony których brak przeszkód, co do korekty granicy. Dzielnica Mokotów do tej pory nie interesowała się tym terenem. Obecnie wszystko jest na dobrej drodze, żeby przesunąć tę granicę. Omawiana działka winna stanowić wizytówkę Wilanowa, a nie przedstawiać opuszczony teren Mokotowa.

W ostatnim czasie kwestia, która budziła w Urzędzie Dzielnicy Wilanów sporo wątpliwości i emocji niektórych osób to zaplanowana inwestycja po drugiej stronie ul. Niemirowskiej (należy do Dzielnicy Mokotów). Burmistrz stwierdził, że w sprawie wjazdu, czy obsługi komunikacyjnej tej działki sporo było podawanych nieprawdziwych informacji. Poinformował, że inwestor planuje dwa wjazdy na teren tej nieruchomości. Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę, które jest  nieprawomocne. Burmistrz Dzielnicy Wilanów wynegocjował u dewelopera dwa wjazdy na teren. Deweloper posiadał decyzję z 2006 r. na lokalizację jednego wjazdu od ul. Goplańskiej.

Burmistrz nadmienił, że po licznych rozmowach z deweloperem udało się wynegocjować rozłożenie tego ruchu na dwa wjazdy, niestety nie udało się umiejscowić go od strony ulicy Nałęczowskiej, ponieważ sprzeciwił się tutaj Zarząd Dróg Miejskich, Trwa procedura uchwalania planu miejscowego, który prawdopodobnie w najbliższym czasie nie będzie uchwalony. Ww. plan Sadyba-Ogród ma być podzielony na kilka części, co spowoduje, że będzie musiał być wykładany ponownie i cała procedura potrwa kilka miesięcy,

Burmistrz poinformował o realizacji nowej inwestycji, a mianowicie na wysokości ul. Lentza postawiono stację veturilo dla osób korzystających z rowerów miejskich.

W ślad za tym, Dzielnica Mokotów także postawiła podobną stację rowerów przy ul. Bonifacego.

Po przedłożeniu informacji przez Burmistrza, Przewodniczący RN Pan Zdzisław

Horodecki oddał głos Pani Teresie Ziętkiewicz, która zadała pytanie: czy planowane jest istotne zmniejszenie powierzchni zasobów księgozbioru biblioteki. Burmistrz odpowiedział, że większa część księgozbioru zostanie przeniesiona do nowej placówki przy ul. Kolegiackiej, ponieważ są tam specjalne pomieszczenia przystosowane do przechowywania tego dużego księgozbioru. Książki będzie można zamawiać także przez Internet.

Następnie Przewodniczący RN udzielił głosu Panu Romanowi Komorowskiemu, który podziękował Burmistrzowi za zaangażowanie w sprawy Osiedla Wilanów i poruszył sprawę sąsiedztwa inwestycji przy ul. Goplańskiej. Stwierdził, że Spółdzielnia dotarła do pozwolenia na ww. budowę, ale prosi Burmistrza o poinformowanie, jaka powierzchnia jest przewidziana pod inwestycję i jaką wysokość budynku przewiduje się w tej inwestycji: 11 czy 6 kondygnacji. W danej sprawie zostało złożone odwołanie do Wojewody, który w 2013 r. nie uznał zgłoszenia Spółdzielni.

Teren inwestycji przy ul. Goplańskiej ma jeden z najwyższych współczynników zabudowy (75%) i nie jest to zgodne z planem Sadyba-Ogród.

Pan Roman Komorowski stwierdził, że przy wydawaniu decyzji na budowę występują uchybienia formalne. A mianowicie: organ decydował o nie swojej własności, czyli o przeznaczeniu ul. Goplańskiej, która do niego nie należała. W całym procesie od 2013 r. pomimo interwencji Spółdzielni, nikt z Urzędu nie wykonał studium wpływu ww. budynku na okoliczny ruch. Część ruchu będzie odbywać się od strony ul. Niemirowskiej. Ul. Goplańska jest ulicą, na której po obu stronach parkowane są samochody. Omawiana zabudowa będzie skutkowała dezorganizacją ruchu w okolicy. Przybędzie ponad 300 samochodów, które będą także zajmować miejsca parkingowe na osiedlu. Pan Roman Komorowski skierował się do Burmistrza o przeanalizowanie i pomoc w rozwiązaniu powyższych kwestii.

W nawiązaniu do powyższego zabrała głos Pani Zofia Krasińska, która przedstawiła swoje spostrzeżenia dotyczące dużej ilości pojazdów, włączających się do ruchu na skrzyżowaniu przy ul. Goplańskiej /Sobieskiego i zaobserwowała, że w ciągu 4 minut 21 sek. włączyło się do ruchu 20 samochodów, przy ponad 300 samochodach czas włączenia się do ruchu będzie wynosił ponad godzinę.

Po wypowiedzi Pani Zofii Krasińskiej Przewodniczący Rady Nadzorczej udzielił głosu Panu Zenonowi Michocie, który na wstępie podziękował Panu Burmistrzowi za owocne działania w realizacji ważnego dla mieszkańców przedsięwzięcia tj. doświetlenie ul. Jabłonowskiego.

Następną sprawę, jaką poruszył Pan Zenon Michota to teren tzw. „rożka” położony przy ul. Nałęczowskiej róg ul. Sobieskiego.

Pan Zenon Michota zasięgnął informacji i stwierdza, że brak sprzeciwu w sprawie  przyłączenia tego terenu do Dzielnicy Wilanów. Nawet Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz – Waltz (z którą udało się porozmawiać) też nie ma nic przeciwko temu.

W związku z powyższym uważa, że nie należy z góry zakładać o przeciągających się procedurach.

Burmistrz poinformował, że Urząd Dzielnicy Wilanów oczekuje na wymaganą opinię GUS-u, po otrzymaniu, której będzie działał tak by tę sprawę zrealizować. Pan Zenon Michota prosił Burmistrza o zajęcie się tą sprawą, ponieważ teren ten stanowi wizytówkę Wilanowa. Następnie Pan Z. Horodecki udzielił głosu Panu R. Komorowskiemu, który prosił Burmistrza o przyspieszenie realizacji przyłączenia tzw. „rożka” do Gminy Wilanów. Ponadto Pan Roman Komorowski poruszył ponownie sprawę nieprawomocnej decyzji (złożone odwołanie przez Spółdzielnię) o pozwoleniu na budowę przy ul. Goplańskiej. Inwestor zawłaszczył ul. Goplańską. Ówczesny organ wydający decyzję w przedmiotowej sprawie był niedoinformowany i zaniedbał tę sprawę.

Burmistrz wyjaśnił, że w pozwoleniu na budowę jest mowa o Uchwale Rady Dzielnicy i o zastrzeżeniach SM „Osiedle Wilanów”.

Te argumenty są przytoczone w treści pozwolenia na budowę, które otrzymał inwestor i Wojewoda Mazowiecki, działający jako organ drugiej instancji (pracuje na dostarczonych dokumentach oraz ocenia ich prawidłowość).

Pan Zdzisław Horodecki Przewodniczący RN poinformował o pomyśle zorganizowania przez Urząd Dzielnicy Wilanów spotkania z inwestorem.

Burmistrz przychylił się do powyższego i zadeklarował chęć zorganizowania takiego spotkania.

Ponadto Burmistrz poinformował o zmianach inwestorów na przestrzeni poprzedzających kilku lat w okresie do 2006 r., kiedy zostały wydane warunki zabudowy dla tego obszaru i została uzgodniona decyzja dla lokalizacji zjazdu. Wszystko zostało wówczas uzgodnione, tak jak zaproponował wtedy inwestor. Potem decyzja o warunkach była przepisywana na kolejnych właścicieli, a ponieważ nie został uchwalony plan, to na podstawie tejże decyzji o warunkach zabudowy zostało wydane pozwolenie na budowę.

Burmistrz poinformował, że udało się namówić inwestora do tego, żeby przeprojektował sposób obsługi komunikacyjnej swojego obiektu.

Należałoby zastanowić się nad tym, czy na ul. Niemirowskiej nie dopuścić ruchu dwu kierunkowego, byłby dodatkowy wyjazd z terenu Spółdzielni na ul. Nałęczowską. Dotychczas taka potrzeba nie była przez nikogo zgłaszana.

Pan Roman Komorowski stwierdził, że może wystąpić paraliż komunikacyjny ul. Goplańskiej.

Przewodniczący RN Pan Zdzisław Horodecki skierował się do Burmistrza z postulatem zorganizowania spotkania z inwestorem oczywiście w zależności od woli inwestora.

Następnie Przewodniczący RN udzielił głosu:

Panu Janowi Smoterowi, który spytał czy ul. Goplańska jest drogą prywatną.

Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to droga publiczna w kategorii drogi gminnej.

Panu Andrzejowi Grzejszczykowi, w sprawie terminu uruchomienia basenu. Burmistrz poinformował, że basen w dn. 22.09.2014 r. zostanie uruchomiony.

Po chwili Pan Zdzisław Horodecki Przewodniczący RN udzielił głosu obecnym na sali obserwatorom- członkom Spółdzielni:

Pani Krystynie Gładych, która poruszyła zagadnienie oznakowania drogi pożarowej przed wejściami do budynku przy ul. Gubinowskiej 7 oraz zgłosiła brak hydrantów w budynku i odpowiedniego ich oznakowania.

Burmistrz poinformował, że Dzielnica oznakowała wjazd przy ul. Gubinowskiej 7, natomiast, jeśli chodzi o oznakowanie drogi pożarowej oraz przegląd i oznakowanie hydrantów należy do właściciela budynku  czyli do SM „Osiedle Wilanów”

W nawiązaniu do poruszanego zagadnienia głos zabrał Przewodniczący

KDM-u budynku Gubinowska 7 Pan Marcin Puchalski, który poinformował zebranych o złożonym w Spółdzielni wniosku dot. opracowania projektu organizacji ruchu na nieruchomości przy ul. Gubinowskiej 7.

Złożenie wniosku podyktowane zostało wyeliminowaniem parkowania

pojazdów przed budynkiem Gubinowska 7 i w związku z powyższym wyegzekwowaniem prawa przez przedstawicieli Straży Miejskiej w stosunku

do osób które naruszają zasady ruchu drogowego.

Pan Wojciech Gontarz - Virion poprosił o udzielenie wyjaśnień dot. przejęcia basenu przy ul. Gubinowskiej przez Centrum Sportu Wilanów i jego wpływ na korzystanie z tego obiektu przez użytkowników.

     Burmistrz odpowiedział, że dostępność do tego basenu zostanie zwiększona,

     poprzez odrębne wejście oraz wydłużenie godzin pracy.

Pan Andrzej Kołakowski zadał pytanie w sprawie ul. Jabłonowskiego i sprawy „dzikiej” zabudowy przy ul. Jabłonowskiego 15 – na planach nie naniesiono budynku. Przypomniał, że załatwienie sprawy trwa od ok. 15 lat.

Burmistrz poinformował, że sprawa toczy się w sądzie.

Ostatecznego rozstrzygnięcia brak. Przy budowie Wilanowa II omawiany teren był prawdopodobnie nieskutecznie wykupiony przez Spółdzielnię.

Pan Zdzisław Horodecki udzielił głosu Panu Zenonowi Michocie, który poinformował, że w dniu 14.01.2014 r. Sąd I-ej instancji przyznał w wyniku zasiedzenia dotychczasowemu użytkownikowi teren i budynek przy ul. Jabłonowskiego 15.

Prawnicy Gminy Wilanów oraz prawnik SM „Osiedle Wilanów” Pan Piotr Łazowski odwołali się od wyroku do sądu wyższej instancji.

Następnie głos zabrała Pani Teresa Ziętkiewicz, która w imieniu nieobecnej Pani Aleksandry Kowalskiej prosiła o informację w sprawie zlikwidowanych linii autobusowych nr 159 i 187.

Burmistrz poinformował, że w najbliższym czasie skasowane linie nie zostaną przywrócone przez ZTM. Związane jest to z kosztami przewozowymi.

Po oddaniu budowy II-ej linii metra będzie można powrócić do rozmów z ZTM.

Przewodniczący RN poinformował zebranych o niepokojącej sytuacji pojawienia się po godz. 22.00 w budynkach Osiedla Wilanów, funkcjonariuszy policji w cywilu, którzy mieli za cel dostanie się do węzłów specjalnych, znajdujących się w piwnicy.

Na tę okoliczność zostały złożone przez Przewodniczącego RN notatki w Biurze Bezpieczeństwa oraz w Komisariacie Policji.

Lista pytań do Burmistrza została wyczerpana, w związku z powyższym Pan Zdzisław Horodecki złożył podziękowanie Panu Burmistrzowi za przyjęcie zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej oraz za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

Pan Burmistrz podziękował za zaproszenie i stwierdził gotowość niesienia dalszej pomocy w sprawach dot. osiedla.

Pan Ludwik Rakowski opuścił zebranych.

 

Tekst wypowiedzi osobistych Burmistrza Dzielnicy Wilanów Pana Ludwika Rakowskiego autoryzowany telefonicznie w rozmowie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Panem Zdzisławem Horodeckim w dniu 7.10.2014 r. po godz. 10:37.

Za zgodność z protokołem

14/09/2014 z dn. 15.09.2014r.

 

Sekretarz                                                                               Przewodniczący 

Rady Nadzorczej                                                                   Rady Nadzorczej

Zofia Krasińska                                                                  Zdzisław Horodecki

 

 

 

Warszawa,dn. 24.09.2014r

Komisariat Policji Warszawa Wilanów

           KPPR. 9/20/8625/14

           KPPR....:.. 8933/14

 

                                      Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów"

                                                                                         Rada Nadzorcza

                                                                                       Zdzisław Horodecki

                                                                                  ul. Niemirowska 1 m. 4

                                                                                      02-921 Warszawa

 

W odpowiedzi na pisma z dnia 8 września 2014 roku oraz 15 września 2014 roku dotyczące podszywania się pod funkcjonariusza Policji informuję, że podjęto działania mające na celu eliminowanie przypadków naruszeń prawa oraz sankcjonowania osób dopuszczających się czynów godzących w poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Wilanów.

Dzielnicowy rejonu przeprowadził rozmowę z p. Jerzym Henkelmanem — dozorcą budynków Sobieskiego 8 i Sobieskiego 14 oraz z mieszkańcami, których poinformował o sposobie postępowania w podobnych sytuacjach.

Jednocześnie w związku z powtarzającymi się przypadkami dokonywania oszustw metodą na tzw. „wnuczka", „kuzyna" lub „policjanta" Komisariat Policji Warszawa Wilanów zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie kampanii informacyjnej skierowanej szczególnie do osób starszych i mieszkających samotnie.

Analiza przestępstw wykazała, że osoby starsze lub samotne często padają ofiarami oszustów podających się za osobę bliską lub policjanta - Centralnego Biura Śledczego.

W związku z powyższym proszę o poinformowanie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" o opisywanym zjawisku.

Dotychczasowe ustalenia wskazują, że sprawca oszustwa dzwoniąc na telefon stacjonarny podaje się, lub sugeruje, że jest członkiem rodziny. Gdy rozmówca zdobędzie zaufanie, udziela instruktażu swojej ofierze o sposobie postępowania, najczęściej wypłaceniu oszczędności z banku lub uzyskaniu szybkiego kredytu, który następnie w podstępny sposób jest przekazywany osobie — kolejnemu sprawcy, którą przysyła domniemany „kuzyn".

W innych przypadkach taką rozmowę telefoniczną z oszustem przerywa inna osoba najczęściej mężczyzna podający się za policjanta, który informuję ofiarę, że rozpracowuje grupę oszustów. Następnie osoba podająca się za policjanta instruuje ofiarę o konieczności zgromadzenia kwoty pieniędzy w kwocie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych i namawia do jej przekazania oszustowi, który zostanie zatrzymany przez Policję na gorącym uczynku przestępstwa. Podczas prowadzonej rozmowy przestępca w celu uwiarygodnienia okoliczności zdarzenia poleca zatelefonowanie pod numery wywoławcze 112 lub 997. Pokrzywdzeni najczęściej podczas rozmowy telefonicznej nie odkładają słuchawki, tym samym nie rozłączają dotychczasowego połączenia i wybierają numery alarmowe Policji (112 lub 997), pozostając tym samym na łączu ze sprawcą z którym rozmawiali wcześniej.

W tym momencie, kolejny oszust (kolejny głos w słuchawce) potwierdza informacje lub dane osobowe wskazane przez poprzedniego sprawcę i udziela instruktażu o sposobie postępowania, wskazując miejsce i osoby, gdzie przekazane mają być pieniądze.

Innym także często odnotowywanym sposobem działania oszustów jest informowanie osób starszych, że członek rodziny uległ wypadkowi lub jest zatrzymany przez Policję i na zabieg w szpitalu lub zwolnienie z aresztu Policji potrzebne są pieniądze. Dalsze postępowanie oszustów jest analogiczne, jak w innych opisanych powyżej przypadkach.

Oczywiście mogą pojawić się inne treści rozmów i sposoby wyłudzenia pieniędzy. Z uwagi na powyższe apelujemy, aby zachować ostrożność w kontaktach z nieznajomymi, jak również każdorazowo potwierdzić „prośbę o pomoc”, kontaktując się bezpośrednio z osobami najbliższymi.

Jednocześnie w przypadku zaistnienia ww. okoliczności prosimy kontaktować się z Dyżurnym Komisariatu Policji Warszawa Wilanów dzwoniąc pod nr tel. (22) 60-32-503, lub też Pogotowiem Policji SSK Komendy Stołecznej Policji o nr wywoławczym (22) 60-33-222 w celu przekazania informacji o ww. zdarzeniu i uniknięciu oszustw.

Jeśli to możliwe proszę w każdym opisanym powyżej przypadku powiadomienie jednostki Policji odbywało się z telefonii komórkowej co znacząco przyczyni się do utrudnienia i wyeliminowania działania potencjalnych sprawców oszustw.

 

 

 

Naczelnik

Wydziału Prewencji

          Komisariatu Policji Warszawa Wilanów

 

 

 

Komisariat Policji Warszawa Wilanów 02-925 Warszawa ul. Okrężna 57

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl