Aktualności

Warszawa, dn. 7.01.2015 r. 

 

                   Zarząd SM „Osiedle Wilanów” informuje, iż od dnia 3.12.2014 r. zostały zmienione stawki opłat przez firmę Veolia Energia Warszawa dawniej: Dalkia Sp. z o.o. w wysokości jak niżej:

 

licznik na c.o. opłata za ciepło zmniejszenie z 25,65 zł do 25,54 zł;

usługa przesyłowa c.o. zmienna wzrost z 10,43 zł na 10,56 zł;

c.o. opłata za moc zamówiona wzrost z 2 983,49 zł do 3 099,94 zł;

c.o. usługa przesyłowa  wzrost z 2 977,99 zł do 3 014,50 zł;

 

Łącznie podwyżka skutkuje wzrostem opłaty o mniej niż 1%.

                         

                                                                    ZARZĄD

 

Działając na podstawie zapowiedzi Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zdzisława Horodeckiego na posiedzeniu RN o przygotowywanym kilkuwątkowym materiale  na temat bezpieczeństwa i stanach zagrożenia

Zarząd podjął decyzję by przedstawić Państwu pierwszą część 

materiału przekazanego Zarządowi Spółdzielni przez Pana Zdzisława Horodeckiego. 

 

Tekst członka Grupy Bezpieczeństwa z ramienia Rady Nadzorczej

Przewodniczącego RN Zdzisława Horodeckiego

 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA OGÓLNEGO I SZCZEGÓLNEGO

W OKREŚLONYCH ZDARZENIACH (1)

Na podstawie subiektywnego opracowania wyboru z „ Poradnika Postępowania w Sytuacjach Zagrożeń” - Materiały Urzędu M.st. Warszawy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

W pojęciu bezpieczeństwa i kryzysów, co jest przypisane do bezpośredniego działania decyzyjnego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wyodrębnia się następujące działania ogólne i czynnościowe: Zagrożenia wywołane siłami natury, Zagrożenia miejscowe, Zagrożenia techniczne, Zagrożenia atakiem terrorystycznym, Działania ewakuacyjne, Działania przedmedyczne i medyczne ratunkowe.

1.Zagrożenia atakiem terrorystycznym to: zamach terrorystyczny z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych, zakładnicy terrorystów, przesyłki nierozpoznane, Postępowanie w trakcie operacji antyterrorystycznej przez siły specjalne. (Działania i powiązania zespołowe opisane i zatwierdzone – niejawne)

2 Zagrożenia wywołane siłami natury to: nadzwyczajne burze, śnieżyce i mrozy, podtopienia i powodzie, huragany ( wiatry ponad przyjętą pomiarowość), upały z zagrożeniami dla istot i materii.

3 Zagrożenia miejscowe to: pożar ze wszystkimi tego skutkami, uszkodzenia energetyczne z zagrożeniem porażenia prądem, niewypały i niewybuchy.

4.Zagrożenia techniczne to: zagrożenie i katastrofa chemiczna, zagrożenie i katastrofa radiacyjna, katastrofa budowlana lokalna i dużego znaczenia dla obszarów zamieszkałych i innych skutków dla terenów społecznych i państwowych, awaria energetyczna o zdarzeniu lokalnym i znaczeniu ciągłym i powiązanym.

5.Działania przedmedyczne to pierwsze rozpoznanie i podstawowe zabiegi resuscytacyjne według zasobów i wiedzy ogólnie dostępnej i dalej działania medyczne ratunkowe  jednostki i zbiorowiska ludzkiego a także sytuacje o szczególnym znaczeniu w swym nietypowym zdarzeniu.

1.

 Zagrożenia atakiem terrorystycznym,

Najważniejsze jest ratowanie życia a nie mienia!

To, co jest blisko ciebie, w twoim bezpośrednim otoczeniu powinno nie być ci obojętne. To, co może ci grozić czasami jest mało dostrzegalne a sygnały, które powodują wzmożenie czujności nie mając impulsów podstawowych mogą ci być obojętne. Jeśli wydaje ci się w pierwszym momencie, że to, co widzisz lub słyszysz w logice dnia codziennego może być przyjęte jako niestosowna sytuacja, która dla ciebie nie ma znaczenia, dla innych może być sytuacją niepokojącą. Jednak, jeśli jest coś, co ci wydaje się niezrozumiałe a wzbudza twój niepokój ( znamiona opisane w każdym przekazie szkoleniowym) powiadom policję. Nie zrażaj się tym, co mówią inni, że policja działa tylko wtedy, gdy istnieje dowód prosty, dowód materialny, który daje się materialnie zweryfikować. Policja działa w określonych zespołach, które zajmują się pozyskiwaniem docelowym wiedzy, która skomasowana w grupie analitycznej może być przesłaniem do działań podstawowych. Pamiętaj, że od twojej czujności może zależeć twoje życie i zdrowie a także twoich bliskich. Pamiętaj, że osoby, które przez dłuższy czas obserwują obiekty takie jak blokowiska, centra handlowe, miejsca kultu religijnego,obiekty sportowe,dworce kolejowe, metra, lotniska robią to w określonym celu – skonsultuj się z najbliższą grupą policyjną. Bardzo niepokojące są sytuacje w dużych osiedlach, gdy w wynajętych mieszkaniach znajdują się pojedyncze osoby - raczej są to tzw., „zwiadowcy”, którzy tworzą sytuacje powszechnego bytu, lecz ich kontakty są tak naprawdę realizowane w innych miejscach i pod innym „szyldem”. W wielu osiedlach o skupiskach już powyżej 1000 mieszkańców ( badania) dość trudno przy rotacji najemców u wynajmujących dokonać szybkiego i właściwego sprawdzenie. Trzeba pamiętać, że na osiedlach jest coraz więcej grup obcokrajowców, którzy pozornie nie utrzymują kontaktów ze sobą. Np. na Osiedlu Wilanów w kilku budynkach mieszka kilka rodzin wynajmujących, którzy by spłacić należność właścicielowi podnajmują a podnajemcy udostępniają lokale na kilka godzin np. w godzinach pracy, co powoduje mniejszą obserwowalność fluktuacji przez innych lokatorów. Jednak z praktyki służb wiadomo, że w większości osiedli pozornie rozdzielone grupy posiadają przeważnie jednego „oddelegowanego” „pełnomocnika”, który jest decydentem w określonych zamiarach i to on koordynuje poczynania innych wynajmujących. Należy pamiętać, że każdy właściciel po wynajęciu i zgłoszeniu odpowiednim władzom jest wyjątkowo zobowiązany do złożenia oświadczenia w administracji w wielu przypadkach pod odpowiedzialnością administracyjną. Grupy obcokrajowców w niektórych osiedlach osiągają od 10% do 30% zapełnienia. Zagrożenie nie musi być prostym rozumowaniem – obcy to potencjał niepokoju. Należy zwracać szczególna uwagę na nagły sposób zmiany bytu,wypowiedzi, i kontakty.

Gdy zostaniesz zakładnikiem terrorystów przestrzegaj najprostszych zasad

Jeśli usłyszysz strzały w miejscu, w którym się znajdujesz nie wykonuj gwałtownych ruchów, nie uciekaj gdyż to nie ty decydujesz biegnąc to o życiu decyduje obserwujący. Ukryj się za najbliższą zasłona w pozycji leżącej. Pamiętaj, że długi kontakt wzrokowy z terrorysta wyzwala agresje, co jest potwierdzone przez wszystkie badania osób znajdujących się w napięciu i samo izolacji stresującej. Nie możesz pomimo powyższego odwracać się tyłem do niego – nie rób tego na własne życzenie – jego myślenie jest proste – to, co niewidoczne może być zagrożeniem. Jeśli już rozpocznie z tobą rozmowę terrorysta – odpowiadaj z namysłem i nie stawiaj oporu. Każde nawet z pozoru „optymistyczne polecenie” terrorysty wykonane gwałtownie może być postrzeżone przez innego jako próba działań uderzających, wtedy wykonujący gwałtowny ruch jest przeznaczony do szybkiej eliminacji. Pamiętaj o złotej zasadzie podziału pomiędzy agresja, pasywnością a uległością. Pytaj o pozwolenie nawet o pójście do toalety, a jeśli posiadasz oznaki specjalnego funkcjonowania w państwie w wyszukany i delikatny sposób, jeśli jest to możliwe, usuń je tak by wyrzucone przez ciebie nie znalazły się obok innej osoby – znalezione przy niej mogą być dla niej wyrokiem. Nawet w takiej sytuacji myśl pozytywnie. Ale nie zaprzestawaj obserwacji gdyż w grupie uprowadzonych i tym samym skorych do wynurzeń wsumie prowokujących inne wynurzenia może być także terrorysta. Notuj w umyśle to, co może pomóc grupom specjalnym w działaniu pościgowym i eliminacyjnym. Zadanie numer jedem – musisz żyć, musisz przetrwać!

Ataki terrorystyczne mają określone cele. Mogą być celami politycznymi, mogą kierować się nielogicznymi przesłaniami i indywidualnym pojmowaniem określonej rzeczywistości i jej negowaniu. W terroryzmie najważniejszym celem jest osiągnięcie maksymalnego celu bez względu na straty zewnętrzne. Jest to także w wielu przypadkach bez względu na ilość ofiar zwrócenie uwagi na pewne problemy społeczno – polityczne własne, czasami nie zrozumiałe dla potencjalnych ofiar na obszarze danego miasta i państwa. Ideologia terroryzmu w wielu przypadkach opiera się o fałszywą świadomość i diagnozę zaistniałej lub przejętej sytuacji. Czasami jest to fałszywa świadomość, która wymaga czasu do jej opisania i znalezienia przyczyn społecznych nie mniej w określonej sytuacji chwila decyduje o procesach nieodwracalnych. Czy jest ochrona na ekstremizm, który może pojawić się obok nas? Przede wszystkim to działania ochronne, obronne, zapobiegawcze,zabezpieczające, profilaktyczne i prewencyjne. Wiele z tych działań wymaga rozległej wiedzy i systemu informacji wielokierunkowej wymiennej pomiędzy zespołami odpowiadającymi za zabezpieczenia społeczeństwa i państwa. To pozostaje poza możliwościami nawet niezwykle spostrzegawczej jednostki. (Działania i powiązania zespołowe opisane i zatwierdzone, elastycznie formatujące się w zależności od sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej, w wielu przypadkach o zasięgu wykraczającym po za granice państwa – tajne spec znaczenia)

Atak terrorystyczny: Znaczna liczba ofiar, uszkodzenie budynków, zakłócenia w dostawie prądu wody gazu, zniszczenie łączności telefonicznej i internetowej, zablokowanie dostępu do służb ratunkowych, całkowita dezorganizacja komunikacji. Itd.

Jak zachowywać się w trakcie operacji antyterrorystycznej (według zasad Biura Bezpieczeństwa)? 1.Nie należy uciekać z miejsca zdarzenia, nie wolno wykonywać gwałtownych ruchów gdyż możesz zostać określony przez siły specjalne jako terrorysta i wyeliminowany. 2. Należy położyć się na podłodze, znaleźć najbliższą osłonę i trzymać ręce z otwartymi dłońmi na wysokości głowy. 3.Nie wolno pomagać siłom specjalnym atakując terrorystów. 4.Należy słuchać poleceń grup antyterrorystycznych, poddać się ich działaniom, nawet, jeśli mogą być chwilowo brutalne, nie należy z zespołem działającym rozmawiać dla bezpieczeństwa własnego i funkcjonariuszy. 5.Nie należy przecierać oczu po użyciu granatów łzawiących – czekać na instrukcje. 6. Gdy grupa antyterrorystyczna nakaże natychmiastowe opuszczenie pomieszczenia należy to wykonać natychmiast bez zatrzymywania się i zabierania rzeczy osobistych. 7.Na zatrzymanie odpowiadaj spokojem, odpowiadaj na pytania ( należy podać dane osobowe i określić sposób, w jaki znalazłeś w tej sytuacji) Należy być przygotowanym na potraktowanie jak członek zespołu terrorystycznego do momentu potwierdzenia tożsamości i uspokojenia działań służb specjalnych, które działają pod wpływem olbrzymiej presji psychicznej i żołnierskiej. Zawahanie się może oznaczać śmierć nie tylko żołnierzy. Psychika kontratakującego czasami jest na krawędzi przyjętych norm określających współistnienie, gdyż następuje zablokowanie wiedzy dodanej na rzecz podstawowej świadomości istnienia uzależnionego czasami od momentu psychologicznego.

Zdzisław Horodecki

Materiały źródłowe:

Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowego

Przy współpracy:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy

Komenda Stołeczna Policji

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Państwowa Agencja Atomistyki,

Wojewódzka Stacja Ratownictwa i Pogotowia Ratunkowego,

i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SPZOZ

Stowarzyszenie Warszawska Grupa Wysokościowa s 12 Warszawa 2011

Konsultacje specjalistyczne, osobiste - Zdzisław.Horodecki.

Warszawa, dn. 19.11.2014 r.

 

Szanowni Państwo

 

Od lat Urząd Miasta podnosi opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, dlatego mieszkańcy muszą płacić coraz wyższe opłaty z tego tytułu. Jedyna radykalna zmiana tej sytuacji nastąpi, jeśli przekształcimy użytkowanie wieczyste we własność gruntu. Aby dokonać przekształcenia, mieszkańcy spółdzielni musza wnieść do kasy Urzędu opłatę za przekształcenie. Te opłaty również są wysokie ale jest sposób na ich radykalne zmniejszenie.

Rada Miasta może udzielić, poprzez podjęcie uchwały, bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Bonifikata ta może wynosić nawet 95% wyliczonej opłaty. Przy takiej bonifikacie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest dla spółdzielni bardzo korzystne. Mieszkańcy nie będą już musieli płacić wysokich opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a sama opłata za przekształcenie będzie niska.

Rada Miasta nie podejmuje sprawy bonifikat. Dlatego przedstawiciele warszawskich spółdzielni mieszkaniowych wzięli sprawy w swoje ręce i przygotowali projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych.

            Warunkiem wprowadzenia Uchwały pod obrady Rady m.st. Warszawy jest poparcie jej projektu przez co najmniej 15 tysięcy osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy, tzn. osób posiadających zdolność do czynności prawnych i zameldowanych w m.st. Warszawie. To mogą być wszyscy pełnoletni mieszkańcy Warszawy, nie tylko członkowie spółdzielni. Przypominamy, że podobna uchwała udzielająca bonifikat osobom fizycznym cały czas funkcjonuje w Warszawie.

 

W dniach 24.11.2014 r. - 02.12.2014 r. podpisy będą zbierane w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” przy ul. Niemirowskiej 1 pok. 3 (Dział Eksploatacji) w godz.: 10 -16.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do poparcia projektu Uchwały.

 

ZARZĄD 

 

/-/ Janusz Smyl                              /-/ Henryk Dumała 

Zastępca Prezesa ds. Technicznych                          Prezes Zarządu                                  

Dotyczy: Inwestycji przy ul. Nałęczowskiej 33/35

objętej decyzją nr 303/MOK/WIL/2014 z dnia 06.08.2014 r. zaskarżonej przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów".

 

Działając na podstawie zalecenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” Pana Zdzisława Horodeckiego

 

Informujemy, że:

 

Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 486/I/2014 z dnia 17 października 2014 r. po rozpatrzeniu odwołań: Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” i Biura Gospodarki Nieruchomościami Delegatury w Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy uchylił w całości zaskarżoną decyzję Prezydenta m.st. Warszawy nr 303/MOK/WIL/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji oraz postanowieniem nr 619/I/2014 z dnia 17 października 2014 r. wyłączył Prezydenta m.st. Warszawy i do załatwienia sprawy wyznaczył Starostę Mińskiego.

 

 

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Małgorzata Dąbrowska – Zysek

Zastępca Kierownika Oddziału Postępowań

Odwoławczych Nadzwyczajnych

 

 

ZARZĄD 

 

/-/ Janusz Smyl                                                     /-/ Henryk Dumała

Zastępca Prezesa ds. Technicznych                                 Prezes Zarządu                

 

Protokół ze spotkania z dnia 2.10.2014 r. z inwestorem budowy apartamentowca przy ul. Nałęczowskiej 33-35

 (nr działek 171, 172 z obrębu 1- 0,5 - 37).

 

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Rady Nadzorczej Spółdzielni i urzędu Dzielnicy Wilanów. Na prośbę Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM” OW”. Burmistrz Dzielnicy Wilanów pan Ludwik Rakowski skontaktował się z inwestorem i doprowadził do zgody na spotkanie oraz ustalenia jego terminu.

 

Na spotkaniu obecni byli:

Krzysztof Suskiewicz – Przedstawiciel BDH Development;

Wiesław Chernik – Przedstawiciel BDH Development;

Daniel Frąc – Przedstawiciel BDH Development

Zdzisław Horodecki – Przewodniczący RN;

Andrzej Grzejszczyk – Zastępca Przewodniczącego RN

Zofia Krasińska – Sekretarz RN;

Roman Komorowski – Członek RN;

Henryk Dumała – Prezes Zarządu;

Janusz Smyl – Zastępca Prezesa Zarządu.

 

1. Otwarcie zebrania.

O godz. 12:00 Przewodniczący RN Zdzisław Horodecki otworzył zebranie i przedstawił wszystkich członków spotkania. Poinformował, że spotkanie odbywa się dzięki pomocy Burmistrza Dzielnicy Wilanów, który nakłonił przedstawicieli inwestora do rozmowy z członkami RN Spółdzielni celem omówienia problemów związanych z inwestycją przy ul. Nałęczowskiej 33-35.

Następnie głos przekazał panu Romanowi Komorowskiemu.

2. Omówione zagadnienia:

Pan Roman Komorowski zwrócił uwagę przede wszystkim na to, że przy wydawaniu WZZT jest zgoda na 11 kondygnacyjny, wysoki na 36 m. budynek, co jego zdaniem jest nieprawidłowe, ponieważ budynki sąsiadujące mają wysokość do 30 m. Zasygnalizował też przewidywane trudności z obsługą komunikacyjną inwestycji oraz jej wpływ na istniejące już budynki SM „Osiedle Wilanów”.

Przedstawiciel BDH Development poinformował, że spółka ich została „przymusowym” inwestorem. Jest spółką - córką banku. Nieruchomość została przejęta przez bank, ale sama ziemia nie jest tym, co bank interesuje, ponieważ dopiero po wybudowaniu apartamentowca można odzyskać pieniądze w nią zainwestowane. Firma BDH od 1.5 roku zaczęła zajmować się tą działką, dzięki czemu została ona uporządkowana. Na wniosek Burmistrza Wilanowa – został doprojektowany wjazd dodatkowy od ul. Niemirowskiej. Na bazie tych warunków spółka BDH Development wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na budowę i uzyskała je.

Przewodniczący RN pan Zdzisław Horodecki poruszył problemy komunikacji, wjazdów do aparatamentowca oraz zadał pytania, dlaczego nie może być wjazdu od ul. Nałęczowskiej i czy zatoka projektowana, przy ul. Nałęczowskiej przewidziana jest na autobus. Zauważył również, że już teraz jest bardzo dużo samochodów i wyjazdy z ul. Goplańskiej się blokują.

Pan Roman Komorowski uważa, że BDH jak również Spółdzielnia została wprowadzona w błąd.

Chciałby, aby przeprowadzić wizję lokalną to dokładnie wtedy doprecyzuje swoją wypowiedź. Potwierdził także, że gdy inwestycja zostanie zrealizowana, to będzie tu bardzo duża katastrofa komunikacyjna, ponieważ już w tej chwili jest problem z zaparkowaniem auta.

Zauważył, także, że w dzisiejszych czasach ludzie mają po 2 samochody w rodzinie, wiec przybędzie ponad 100 dodatkowych samochodów.

Prezes Zarządu Henryk Dumała zwrócił uwagę, że ul. Goplańska jest już nieprzejezdna w tej chwili, a jak dojdzie do realizacji inwestycji to może ona stać się całkowicie niedrożna.

Pan Roman Komorowski zapytał czy można zmienić wjazd i wyjazd z inwestycji.

Zastępca Prezesa Janusz Smyl zaproponował, aby wystąpić o zmianę zasad ruchu drogowego w ten sposób, aby ul. Goplańska była jednokierunkowa z wyjazdem w lewą stronę.

Pani Zofia Krasińska (mieszkaniec budynku przy ul. Sobieskiego 14) stwierdziła, że w czasie swoich obserwacji ustaliła, że po godzinie 8 w dzień powszedni z ul. Goplańskiej na ul. Sobieskiego do ruchu włącza się ok. 20 samochodów w ciągu 4 min. Włączenie do ruchu dodatkowych 300, a może nawet 400 samochodów spowoduje ogromne korki.

Przewodniczący RN Zdzisław Horodecki podsumował, że na dzisiejszym spotkaniu przedstawione zostały inwestorowi problemy chwili obecnej i podkreślił, że po realizacji budynku staną się one jeszcze większe.

Pan Roman Komorowski zwrócił też uwagę, że popełniono błąd, ponieważ WZZT dla nieruchomości wydał urząd Dzielnicy Mokotów. Obejmował on ul. Goplańską, która nie podlega Dzielnicy Mokotów, tylko Dzielnicy Wilanów.

Zastępca Prezesa Janusz Smyl poinformował, że ul. Nałęczowska ujęta jest w MPZP jako czteropasmowa jezdnia.

W odpowiedzi przedstawiciele spółki BDH Development stwierdzili, że są ograniczeni przepisami i wydanymi warunkami zabudowy, dlatego też nic nie mogą zrobić, aby przesunąć wjazdy, czy spowodować, by nie było problemu komunikacyjnego.

Przewodniczący RN Zdzisław Horodecki zapytał, czy jest możliwość, aby cofnąć o 1m inwestycję. Inwestorzy stwierdzili, że jest to niemożliwe.

Architekt Daniel Frąc powiedział, że są trzy grupy problemów: planistyczna, komunikacyjna i parametry zabudowy. Zaznaczył, że w tej chwili w Warszawie jest tendencja do ograniczenia miejsc parkingowych. Poinformował także, że dla działki tej był wyznaczony teren do analiz, co jest obszarem równym promieniowi 3-krotnej szerokości działki i tu nie było żadnego błędu co do wysokości.

W odpowiedzi na pytanie pani Zofii Krasińskiej poinformował, że od ul. Niemirowskiej ma być 11 kondygnacji a od ulic Goplańskiej, Nałęczowskiej i Podgórskiej 6 kondygnacji.

Pan Daniel Frąc architekt spółki BDH Development może jedynie zaproponować zainteresowanym aktywne lobbowanie w Urzędzie Wilanów i Miasta st. Warszawy aby wpłynąć na władze Wilanowa i skłonić je do zainwestowania w ul. Goplańską. Ulica ta należy do Dzielnicy Wilanów, dlatego inwestor z terenu Mokotowa nic nie może zrobić.

Pan Roman Komorowski zauważył, że, w MPZP Wilanów na działce o nr 174 jest przewidziany parking wielopoziomowy, który ma być własnością Spółdzielni. Zapytał, czy ewentualnie można by połączyć jakoś te dwie inwestycje.

W podsumowaniu przedstawiciele inwestora stwierdzili, że chcą współpracować ze Spółdzielnią, ale ich możliwości są ograniczone i uwarunkowane przepisami prawa. Strony zadeklarowały chęć dalszej współpracy w razie pojawienia się kolejnych problemów.

Prezes Zarządu Henryk Dumała poprosił o przesłanie do Spółdzielni wizualizacji zaprojektowanego obiektu, aby mógł zapoznać z nią zainteresowanych inwestycją mieszkańców.

 

Ad 6.

Zakończenie obrad.

W podsumowaniu Przewodniczący RN Zdzisław Horodecki podziękował obecnym i zakończył je konkluzją, że obie strony zadeklarowały chęć dalszej współpracy w razie pojawienia się kolejnych problemów.

 

Na tym o godz. 12:40 spotkanie zakończono.

 

Sekretarz                                                                             Przewodniczący

Rady Nadzorczej                                                                 Rady Nadzorczej

Zofia Krasińska                                                                 Zdzisław Horodecki 

 

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl