Aktualności

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"                                                                        Warszawa, 28.09.2020 r.

L.dz. RN/ 125 /2020

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej informuje, że z uwagi na trwający w Polsce stan epidemii choroby zakaźnej COVID-19, posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 05 października 2020  odbędzie się w trybie zdalnym o godzinie 17.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie odstępstw od wymogów Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie robót, świadczenie usług oraz zakup towarów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do punktów poboru będących w zasobach SM „Osiedle Wilanów”.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie odstępstw od wymogów Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie robót, świadczenie usług oraz zakup towarów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie wykonania  dwóch sztuk zabudów balkonowych w budynku przy ul. Goplańska 25 w Warszawie. 
 4. Potwierdzenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

                                                                                                                Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                                              Elżbieta Karpińska 

Szanowni Mieszkańcy !

W związku z ujawnieniem koronawirusa w otoczeniu jednego z pracowników biura Spółdzielni,  

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” podjął decyzję o zawieszeniu

przyjęć interesantów w biurze Spółdzielni

od dnia 22.09.2020 r. do 02.10.2020 r.

Wszelkie pisma, wnioski i itp. prosimy o składanie na adres

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub wrzucanie do skrzynek pocztowych nr (1, 2, 3, 4)

mieszczących się na parterze budynku Spółdzielni.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny:

Sekretariat             (22) 842-64-71

Dział Techniczny    (22) 842-11-87

Dział Księgowości   (22) 642-76-57

Dział Czynszów       (22) 642-55-69

Jednocześnie zapewniamy, że wszystkie ważne sprawy będą załatwiane na bieżąco.

Warszawa, dnia 22.09.2020 r.                                                                                Zarząd SM „Osiedle Wilanów”

Warszawa, dn. 17.09.2020 r.

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że kilka dni temu otrzymaliśmy jednoznaczne stanowisko Ministerstwa Rozwoju, iż Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej powinno odbyć się w terminie 6-tygodni po ustaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

W związku z powyższym, zmuszeni jesteśmy odwołać zaplanowane na dzień 26.09.2020 r. głosowanie uchwał na piśmie, pomimo ważnych powodów, którymi kierowaliśmy się podejmując decyzję o jego zarządzeniu, w szczególności potrzebą dokonania podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019 i zasilenia funduszy remontowych budynków.

Ponieważ jest to sytuacja bez precedensu dla wszystkich spółdzielni mieszkaniowych a w przygotowaniu jest rządowe uregulowanie istniejących kolizji prawnych, będziemy Państwa informować o przyjętych rozwiązaniach i możliwych terminach podjęcia kluczowych dla Spółdzielni uchwał zatwierdzających sprawozdania oraz działalność Zarządu za 2019 rok.

                                                                                                        Z wyrazami szacunku,

                                                                                                 Zarząd SM „Osiedle Wilanów”

                                      Warszawa, 03.09.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” uprzejmie zawiadamia,

że na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2020 po. 275, z póź. zm.)

zarządził podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie SM „Osiedle Wilanów”.

Głosowanie odbędzie się w dniu 26 września 2020r. (sobota)  w Sali Konferencyjnej Spółdzielni przy

ul. Jana III Sobieskiego 18 w Warszawie (wejście od Archiwum).

Głosowanie odbywać się będzie od godz. 10:00 do godz. 16:00 poprzez oddawanie głosów na piśmie na kartach

do głosowania wydawanych przybyłym Członkom Spółdzielni lub ich Pełnomocnikom.

U         Uchwały Walnego Zgromadzenia objęte głosowaniem pisemnym:

 

 1. Uchwała nr 1/09/2020 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
 2. Uchwała nr 2/09/2020 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 3. Uchwała nr 3/09/2020 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019.
 4. Uchwała nr 4/09/2020 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019. 
 5. Uchwała nr 5/09/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, p. Radosławowi Wiraszce,  za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
 6. Uchwała nr 6/09/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu, p. Januszowi Smyl, za okres 01.01.2019 do  14.01.2019 r.
 7. Uchwała nr 7/09/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu, p. Piotrowi Makowcowi, za okres 14.01.2019 do 11.03.2019 r.
 8. Uchwała nr 8/09/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu, p. Olgierdowi Sieliło, za okres 11.03.2019 do 31.12.2019 r.

Od dnia 4 września 2020 r. Spółdzielnia wykłada do wglądu Członków Spółdzielni będące przedmiotem głosowania sprawozdania oraz projekty uchwał wraz z załącznikami w siedzibie  Spółdzielni przy ul. Niemirowskiej 1 w Warszawie, w dni powszednie (poniedziałek – piątek) w godzinach od 12.00 – 14.30 po uprzednim umówieniu terminu, jak również publikuje na stronie internetowej Spółdzielni www.smoswilanow.pl (materiały dostępne dla Członków po zalogowaniu).

Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z wyłożonymi projektami uchwał i materiałami w wydzielonym pomieszczeniu biurowym w siedzibie Spółdzielni. Z uwagi na stan epidemii udostępnienie dokumentów odbywać się będzie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa w reżimie sanitarnym (posiadanie indywidualnych środków ochrony osłaniających usta i nos, założenie jednorazowych rękawiczek lub uprzednie zdezynfekowanie rąk) po telefonicznym lub e-mailowym umówieniu się co do terminu (numer tel. 22 842 64 71, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).

 

Informacja dotycząca podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” w dniu 26.09.2020 r.

Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo oraz nakazy i zakazy wynikające z obowiązującego stanu epidemii, zwołanie oraz przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w trybie obrad plenarnych jest obecnie niemożliwe.

W związku z powyższym, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” postanowił, na podstawie zapisów art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (wprowadzonych art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz. U. 2020 nr 695), zarządzić i przeprowadzić podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

Podjęcie przewidzianych prawem uchwał w zakresie przewidzianym ustawą o rachunkowości, jest konieczne z uwagi na obowiązek zatwierdzenia sprawozdań za rok 2019 w terminie do dnia 30.09.2020 r. oraz złożenia ich w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W związku z zarządzeniem głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie, Zarząd powoła Komisję Skrutacyjną, składającą się z Członków Rady Nadzorczej i pracowników, której zadaniem będzie przygotowanie (opieczętowanie) i wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym, przyjmowanie składanych pełnomocnictw, sprawowanie nadzoru nad przebiegiem głosowania, podliczenie głosów oddanych nad uchwałami po zakończeniu głosowania,  sporządzenie protokołu z czynności Komisji z podaniem wyników głosowania i przekazanie go Zarządowi Spółdzielni oraz zniszczenie niewykorzystanych kart do głosowania.

Zarząd zapewnił w trakcie trwania głosowania oraz liczenia oddanych głosów obecność notariusza, który również sporządzi protokół z przebiegu głosowania. 

Karty do głosowania wydawane będą przez Członków Komisji w dniu głosowania wyłącznie osobom uprawnionym, po okazaniu dokumentu tożsamości przez Członka Spółdzielni lub przez pełnomocnika Członka (wraz z pisemnym pełnomocnictwem).

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka Spółdzielni. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i  zostanie dołączone do protokołu Komisji Skrutacyjnej. Wzór pełnomocnictwa jest dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smoswilanow.pl. 

Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich uczestników i osób obsługujących Członkowie Spółdzielni (lub ich pełnomocnicy) biorący udział w głosowaniu zobowiązani są stosować indywidualne środki ochrony osłaniające usta i nos (założenie maseczki), założyć jednorazowe rękawiczki lub zdezynfekować ręce przy wejściu do lokalu, w miarę możliwości posiadać własny długopis, zachować odstęp podczas odbierania kart do głosowania. Spółdzielnia przygotuje odpowiedni zapas maseczek, rękawiczek oraz płynów dezynfekujących do rąk. Klamki, stoliki, krzesła i długopisy będą na bieżąco dezynfekowane.

W przypadku braku stosowania wymaganych środków bezpieczeństwa lub niezachowywanie przez Członka lub jego pełnomocnika zasad bezpieczeństwa w istniejącym reżimie sanitarnym, Członek lub jego pełnomocnik może zostać  niedopuszczony do oddania głosu na piśmie.    

Zarząd Spółdzielni w terminie 7 dni od dnia zakończenia głosowania na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej stwierdza, czy doszło do podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania na piśmie. Przewodniczący, Sekretarz Komisji Skrutacyjnej oraz Zarząd podpisują wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia z określeniem wyników głosowania. Informacja o podjętych uchwałach będzie opublikowana na stronie internetowej Spółdzielni. Pełna treść uchwał zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni w części dostępnej dla Członków po zalogowaniu do systemu.

W przypadku zaistnienia okoliczności związanych ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego mogącymi nieść za sobą brak możliwości bezpiecznego przeprowadzenia głosowania, zastrzega się możliwość odwołania przeprowadzenia głosowania przed dniem ich rozpoczęcia.

                                             Z poważaniem

                                 Zarząd SM „Osiedle Wilanów”

Warszawa, 30.06.2020 r.
Podsumowanie I półrocza 2020 r.
 
 • Zarząd wystąpił z wnioskiem i uzyskał dofinansowanie z ZUS dla Spółdzielni w kwocie ponad 60.000 złotych w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej,
 • wynegocjowane zostały z wykonawcą remontu balkonów na ul. Goplańskiej 25 bardzo korzystne kary umowne z tytułu opóźnień w realizacji umowy,
 • przeprowadzono reorganizację zatrudnienia w celu zwiększenia efektywności pracy i zadowolenia Mieszkańców,
 • wdrożono zalecania sanitarne GIS w stanie epidemii, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i biurze Spółdzielni,
 • wprowadzono organizacyjne i techniczne możliwości pracy zdalnej w czasie ograniczonego dostępu do Biura,
 • przeprowadzono 7 postępowań przetargowych, 3 postępowania rozstrzygnięto,
 • wykonano kompleksowy remont dźwigu osobowego w kl. III budynku przy ul. Królowej Marysieńki 33,
 • zakończono remont loggii w budynku przy ul. Goplańskiej 25, 
 • rozpoczęto remont korytarzy i klatek schodowych w budynku przy ul. Gubinowskiej 4,
 • uzgodniono i przygotowano wzornik i wizualizację balkonów dla Wilanowa II,
 • pracownicy Działu Technicznego przeprowadzili roczną kontrolę budynków,
 • skierowano do Veoli wnioski o zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i ciepłą wodę dla wszystkich budynków mieszkalnych,
 • w związku z kończącymi się umowami, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór firm świadczących usługi utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni dla 12 budynków,
                                                                                       Z poważaniem,
                                                                                                                          Zarząd SM „Osiedle Wilanów” 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl