Aktualności

KOMUNIKAT

w sprawie ochrony danych osobowych

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi udostępniania danych osobowych osób zamieszkujących budynki należące do zasobu naszej Spółdzielni Zarząd S.M. „Osiedle Wilanów” uprzejmie informuje, iż organy Spółdzielni są obowiązane do przestrzegania obowiązków i zakazów wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe naszych członków oraz pozostałych mieszkańców Osiedla Wilanów nie są i nie mogą być udostępniane w sposób automatyczny lub nieograniczony.

Dla zapewnienia należytego przestrzegania przepisów w/w ustawy każda sprawa wiążąca się z udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych przetwarzanych przez naszą Spółdzielnię jest rozpatrywana i załatwiana indywidualnie.

                                                  Zarząd                      

 

/-/ Janusz Smyl     /-/ Henryk Dumała             

Warszawa, dn. 20.04.2015 r.

 

INFORMACJA

 

Zarząd niniejszym przypomina, iż na podstawie stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 21.07.2014 r. dotyczącego działań przedwyborczych i wyborczych podjął następujące decyzje:

Zakaz plakatowania na mieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” wszelkich form informacyjno – wizualnych, które nie zostały formalnie zatwierdzone przez RN;

Zarząd informuje, że RN i Zarząd nie ponoszą odpowiedzialności za treści i ich znaczenie społeczno polityczne a także osobowe. Za treści zawarte w publikacjach informacyjnych zgodnie z prawem polskim ponosi odpowiedzialność sygnujący powyższe treści, grupa, organizacja, autor.

W razie nieprzestrzegania powyższego Zarząd będzie zmuszony wyegzekwować powyższe stosując przepisy prawne – zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego i Kodeksem Karnym.

 Jednocześnie Zarząd informuje, że sprzątnięcie opisanych w tekście niniejszego ogłoszenia druków obciąży informującego: grupę, organizację, autora.

 

 

ZARZĄD

 

Do wiadomości:

1. Rada Nadzorcza

2. Biuro Bezpieczeństwa m.st. Warszawy Delegatura;

3. Straż Miejska

4. Inne organa

KU PRZESTRODZE I OSTRZEŻENIU!

Przewodniczący RN. Zdzisław Horodecki w porozumieniu z Zarządem Informuje!

W dniu 25.02.2015 r., o godz. 12.36 przebywając w domu usłyszałem pukanie a następnie dzwonek. – Proszę otworzyć. W związku z remontem na państwa klatce schodowej Spółdzielnia postanowiła dokonać wymiany drzwi w cenach dla państwa przystępnych. Koszty są rozłożone. Jako Przewodniczący RN byłbym poinformowany o takich działaniach choćby ze względów czysto finansowych – to są nie bagatelne pieniądze. Udzieliłem odpowiedzi, że nie jestem tą propozycją zainteresowany. Proponujący obstawał przy swojej ofercie. Poprosił, bym ze względów formalnych uchylił drzwi. Uczestnicząc w cyklicznych posiedzeniach Biura Bezpieczeństwa wiedziałem, co może się hipotetycznie wydarzyć. Jednak otworzyłem drzwi uzyskując prześwit wielkości od 8 do 10 cm. Próba pokonania. Proponujący w „imieniu Spółdzielni wymianę drzwi” włożył nogę. Zablokowałem drzwi ciałem. Proponujący uciekł. Oceniłem to, jako próbę ( może tylko przypuszczenie) wejścia do mieszkania. O godz.12.40 próbowałem nawiązać kontakt telefoniczny z inspektorem nadzoru. Bez skutku. O godz. 12.42. udało mi się nawiązać kontakt z kierownikiem działu technicznego Panem A. Ziółkowskim. Wyjaśnił, że spółdzielnia nie wykonuje żadnych działań w zakresie wymiany drzwi i że zaraz powiadomi o tym Zarząd. O godz. 12.57. przeprowadziłem rozmowę z inspektorem Biura Bezpieczeństwa. Zasugerowano natychmiastowe działanie Policji. Nie uważałem tego za stosowne. Nie posiadałem żadnej wiedzy identyfikacyjnej. Następnie w związku z brakiem łączności z zespołem administracyjnym nawiązałem inną drogą też telefoniczną kontakt z Panią H. Rowicką prosząc o poinformowanie Zarządu a następnie przygotowanie wywieszek ostrzegawczych. Były następnego dnia rano. W dniu 26.02.2015 r. o godz.14.23 zostałem poinformowany przez Biuro Bezpieczeństwa – Delegaturę, o szybkich i radykalnych działaniach Policji. Dalej, przeprowadziłem telefoniczną rozmowę z Prezesem H. Dumałą i zostałem poinformowany, że w porozumieniu z Policją i za jej sugestią Prezes wydał polecenie przygotowania pisma do Prokuratury o powyższym zdarzeniu jako o działaniu przestępnym. Godziny i chronologia podane zgodnie z faktami. Dowód zapisany.

SZANOWNI PAŃSTWO! UWAŻAJCIE.

Przewodniczący RN i członek Grupy Bezpieczne Osiedle

 Zdzisław Horodecki

26.02.2015

Informacja dla Mieszkańców

W związku z zapytaniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Zdzisława Horodeckiego o stan techniczny instalacji gazowej na terenie SM „Osiedle Wilanów” uprzejmie informujemy, że w dniach:

- 03.11.2014 r. -20.11.2014 r. odbył się pierwszy termin przeglądu instalacji gazowej;

- 24.11.2014 r. – 04.12.2014 r. odbył się drugi termin przeglądu instalacji gazowej;

- 11.12.2014 r. – 16.12.2014 r. odbył się trzeci termin przeglądu instalacji gazowej.

Wszystkie nieszczelności instalacji gazowej wykryte podczas przeglądu zostały usunięte przez firmę „UNISAN” wykonującą przegląd instalacji gazowej i posiadająca wymagane uprawnienia w zakresie kontroli instalacji gazowej.

Do Mieszkańców, którzy nie udostępnili swoich lokali mieszkalnych w celu przeprowadzenia przeglądu instalacji gazowej zostały skierowane indywidualne powiadomienia o konieczności jego wykonania do 27 lutego 2015 roku.

Z uwagi na ważność i pilność sprawy prosimy Mieszkańców tych lokali w których nie ma aktualnego przeglądu o zgłoszenie się do Działu Technicznego SM „Osiedle Wilanów” lub firmy „UNISAN” i dostosowanie się do powyższego terminu przeglądu.

DZIAŁ TECHNICZNY tel.: 22 842 64 71 wew. 15

UNISAN tel.: 691-022-245

 

 

                                                                         ZARZĄD 

Zarząd SM „Osiedle Wilanów” informuje, iż od dnia 1.01.2015 r. zostały zmienione stawki dla dystrybucji energii elektrycznej dla klientów przez firmę RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w wysokości jak niżej:

ZMIANA STAWKI ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Grupa taryfowa: G12 do 31.12.2014 r. od 1.01.2015 r.
Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0108 0,0115
Stawka sieciowa zmienna dzienna zł/kWh 0,1539 0,1561
Stawka sieciowa zmienna nocna zł/kWh 0,0335 0,0340
Opłata sieciowa dla instalacji 3- fazowej zł/m-c 9,24 9,38
Opłata przejściowa zł/m-c 2,44 3,29
Opłata abonamentowa zł/m-c 2,18 2,33

 

Łącznie podwyżka skutkuje wzrostem opłat średnio o 3%.

Powyższe stawki są podane w kwocie netto do której należy doliczyć 23% VAT. 

 

                              ZARZĄD

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl