Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"                                                                        Warszawa, 8.10.2018 r.

L.dz. PO / 128 /2018

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 15.10.2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów nr 9/08/2018 z dnia 27.08.2018 r., 10/09/2018 z dnia 3.09.2018 r., 11/09/2018 z dnia 17.09.2018 r
 3. Decyzja RN w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2018 rok (Uchwała).
 4. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.
 5. Sprawy wniesione przez Zarząd:
  1. Omówienie stanu zadłużenia i podjętych działań windykacyjnych.
  2. Informacja Zarządu z wykonanych zadań premiowych w III kwartale 2018 r.
  3. Propozycja zmiany z strukturze organizacyjnej Spółdzielni (Uchwała).
  4. Sprawy różne.
 6. Sprawy wniesione przez członków RN:
  1. Aktualizacja Regulaminu porządku domowego i utrzymania zasobów SM „Osiedle Wilanów” (Uchwała).
  2. Omówienie uwag zgłoszonych przez KDM-y w sprawie proponowanej aktualizacji Statutu, Regulaminu RN, Regulaminu WZCz, Regulaminu powoływania i odwoływania Członków Zarządu SM Osiedle Wilanów, Regulaminu KDM.
  3. Sprawy różne.

Obrady w trybie niejawnym

 1. Sprawy wniesione przez członków RN.
 2. Przyznanie premii Zarządowi za zadania wykonane w III kwartale 2018 r. (Uchwały).

Obrady w trybie jawnym

 1. Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.
 2. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

                                                                      

                                                                                               Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                           Elżbieta Karpińska

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl