Działając na podstawie zapowiedzi Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zdzisława Horodeckiego na posiedzeniu RN o przygotowywanym kilkuwątkowym materiale  na temat bezpieczeństwa i stanach zagrożenia

Zarząd podjął decyzję by przedstawić Państwu pierwszą część 

materiału przekazanego Zarządowi Spółdzielni przez Pana Zdzisława Horodeckiego. 

 

Tekst członka Grupy Bezpieczeństwa z ramienia Rady Nadzorczej

Przewodniczącego RN Zdzisława Horodeckiego

 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA OGÓLNEGO I SZCZEGÓLNEGO

W OKREŚLONYCH ZDARZENIACH (1)

Na podstawie subiektywnego opracowania wyboru z „ Poradnika Postępowania w Sytuacjach Zagrożeń” - Materiały Urzędu M.st. Warszawy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

W pojęciu bezpieczeństwa i kryzysów, co jest przypisane do bezpośredniego działania decyzyjnego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wyodrębnia się następujące działania ogólne i czynnościowe: Zagrożenia wywołane siłami natury, Zagrożenia miejscowe, Zagrożenia techniczne, Zagrożenia atakiem terrorystycznym, Działania ewakuacyjne, Działania przedmedyczne i medyczne ratunkowe.

1.Zagrożenia atakiem terrorystycznym to: zamach terrorystyczny z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych, zakładnicy terrorystów, przesyłki nierozpoznane, Postępowanie w trakcie operacji antyterrorystycznej przez siły specjalne. (Działania i powiązania zespołowe opisane i zatwierdzone – niejawne)

2 Zagrożenia wywołane siłami natury to: nadzwyczajne burze, śnieżyce i mrozy, podtopienia i powodzie, huragany ( wiatry ponad przyjętą pomiarowość), upały z zagrożeniami dla istot i materii.

3 Zagrożenia miejscowe to: pożar ze wszystkimi tego skutkami, uszkodzenia energetyczne z zagrożeniem porażenia prądem, niewypały i niewybuchy.

4.Zagrożenia techniczne to: zagrożenie i katastrofa chemiczna, zagrożenie i katastrofa radiacyjna, katastrofa budowlana lokalna i dużego znaczenia dla obszarów zamieszkałych i innych skutków dla terenów społecznych i państwowych, awaria energetyczna o zdarzeniu lokalnym i znaczeniu ciągłym i powiązanym.

5.Działania przedmedyczne to pierwsze rozpoznanie i podstawowe zabiegi resuscytacyjne według zasobów i wiedzy ogólnie dostępnej i dalej działania medyczne ratunkowe  jednostki i zbiorowiska ludzkiego a także sytuacje o szczególnym znaczeniu w swym nietypowym zdarzeniu.

1.

 Zagrożenia atakiem terrorystycznym,

Najważniejsze jest ratowanie życia a nie mienia!

To, co jest blisko ciebie, w twoim bezpośrednim otoczeniu powinno nie być ci obojętne. To, co może ci grozić czasami jest mało dostrzegalne a sygnały, które powodują wzmożenie czujności nie mając impulsów podstawowych mogą ci być obojętne. Jeśli wydaje ci się w pierwszym momencie, że to, co widzisz lub słyszysz w logice dnia codziennego może być przyjęte jako niestosowna sytuacja, która dla ciebie nie ma znaczenia, dla innych może być sytuacją niepokojącą. Jednak, jeśli jest coś, co ci wydaje się niezrozumiałe a wzbudza twój niepokój ( znamiona opisane w każdym przekazie szkoleniowym) powiadom policję. Nie zrażaj się tym, co mówią inni, że policja działa tylko wtedy, gdy istnieje dowód prosty, dowód materialny, który daje się materialnie zweryfikować. Policja działa w określonych zespołach, które zajmują się pozyskiwaniem docelowym wiedzy, która skomasowana w grupie analitycznej może być przesłaniem do działań podstawowych. Pamiętaj, że od twojej czujności może zależeć twoje życie i zdrowie a także twoich bliskich. Pamiętaj, że osoby, które przez dłuższy czas obserwują obiekty takie jak blokowiska, centra handlowe, miejsca kultu religijnego,obiekty sportowe,dworce kolejowe, metra, lotniska robią to w określonym celu – skonsultuj się z najbliższą grupą policyjną. Bardzo niepokojące są sytuacje w dużych osiedlach, gdy w wynajętych mieszkaniach znajdują się pojedyncze osoby - raczej są to tzw., „zwiadowcy”, którzy tworzą sytuacje powszechnego bytu, lecz ich kontakty są tak naprawdę realizowane w innych miejscach i pod innym „szyldem”. W wielu osiedlach o skupiskach już powyżej 1000 mieszkańców ( badania) dość trudno przy rotacji najemców u wynajmujących dokonać szybkiego i właściwego sprawdzenie. Trzeba pamiętać, że na osiedlach jest coraz więcej grup obcokrajowców, którzy pozornie nie utrzymują kontaktów ze sobą. Np. na Osiedlu Wilanów w kilku budynkach mieszka kilka rodzin wynajmujących, którzy by spłacić należność właścicielowi podnajmują a podnajemcy udostępniają lokale na kilka godzin np. w godzinach pracy, co powoduje mniejszą obserwowalność fluktuacji przez innych lokatorów. Jednak z praktyki służb wiadomo, że w większości osiedli pozornie rozdzielone grupy posiadają przeważnie jednego „oddelegowanego” „pełnomocnika”, który jest decydentem w określonych zamiarach i to on koordynuje poczynania innych wynajmujących. Należy pamiętać, że każdy właściciel po wynajęciu i zgłoszeniu odpowiednim władzom jest wyjątkowo zobowiązany do złożenia oświadczenia w administracji w wielu przypadkach pod odpowiedzialnością administracyjną. Grupy obcokrajowców w niektórych osiedlach osiągają od 10% do 30% zapełnienia. Zagrożenie nie musi być prostym rozumowaniem – obcy to potencjał niepokoju. Należy zwracać szczególna uwagę na nagły sposób zmiany bytu,wypowiedzi, i kontakty.

Gdy zostaniesz zakładnikiem terrorystów przestrzegaj najprostszych zasad

Jeśli usłyszysz strzały w miejscu, w którym się znajdujesz nie wykonuj gwałtownych ruchów, nie uciekaj gdyż to nie ty decydujesz biegnąc to o życiu decyduje obserwujący. Ukryj się za najbliższą zasłona w pozycji leżącej. Pamiętaj, że długi kontakt wzrokowy z terrorysta wyzwala agresje, co jest potwierdzone przez wszystkie badania osób znajdujących się w napięciu i samo izolacji stresującej. Nie możesz pomimo powyższego odwracać się tyłem do niego – nie rób tego na własne życzenie – jego myślenie jest proste – to, co niewidoczne może być zagrożeniem. Jeśli już rozpocznie z tobą rozmowę terrorysta – odpowiadaj z namysłem i nie stawiaj oporu. Każde nawet z pozoru „optymistyczne polecenie” terrorysty wykonane gwałtownie może być postrzeżone przez innego jako próba działań uderzających, wtedy wykonujący gwałtowny ruch jest przeznaczony do szybkiej eliminacji. Pamiętaj o złotej zasadzie podziału pomiędzy agresja, pasywnością a uległością. Pytaj o pozwolenie nawet o pójście do toalety, a jeśli posiadasz oznaki specjalnego funkcjonowania w państwie w wyszukany i delikatny sposób, jeśli jest to możliwe, usuń je tak by wyrzucone przez ciebie nie znalazły się obok innej osoby – znalezione przy niej mogą być dla niej wyrokiem. Nawet w takiej sytuacji myśl pozytywnie. Ale nie zaprzestawaj obserwacji gdyż w grupie uprowadzonych i tym samym skorych do wynurzeń wsumie prowokujących inne wynurzenia może być także terrorysta. Notuj w umyśle to, co może pomóc grupom specjalnym w działaniu pościgowym i eliminacyjnym. Zadanie numer jedem – musisz żyć, musisz przetrwać!

Ataki terrorystyczne mają określone cele. Mogą być celami politycznymi, mogą kierować się nielogicznymi przesłaniami i indywidualnym pojmowaniem określonej rzeczywistości i jej negowaniu. W terroryzmie najważniejszym celem jest osiągnięcie maksymalnego celu bez względu na straty zewnętrzne. Jest to także w wielu przypadkach bez względu na ilość ofiar zwrócenie uwagi na pewne problemy społeczno – polityczne własne, czasami nie zrozumiałe dla potencjalnych ofiar na obszarze danego miasta i państwa. Ideologia terroryzmu w wielu przypadkach opiera się o fałszywą świadomość i diagnozę zaistniałej lub przejętej sytuacji. Czasami jest to fałszywa świadomość, która wymaga czasu do jej opisania i znalezienia przyczyn społecznych nie mniej w określonej sytuacji chwila decyduje o procesach nieodwracalnych. Czy jest ochrona na ekstremizm, który może pojawić się obok nas? Przede wszystkim to działania ochronne, obronne, zapobiegawcze,zabezpieczające, profilaktyczne i prewencyjne. Wiele z tych działań wymaga rozległej wiedzy i systemu informacji wielokierunkowej wymiennej pomiędzy zespołami odpowiadającymi za zabezpieczenia społeczeństwa i państwa. To pozostaje poza możliwościami nawet niezwykle spostrzegawczej jednostki. (Działania i powiązania zespołowe opisane i zatwierdzone, elastycznie formatujące się w zależności od sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej, w wielu przypadkach o zasięgu wykraczającym po za granice państwa – tajne spec znaczenia)

Atak terrorystyczny: Znaczna liczba ofiar, uszkodzenie budynków, zakłócenia w dostawie prądu wody gazu, zniszczenie łączności telefonicznej i internetowej, zablokowanie dostępu do służb ratunkowych, całkowita dezorganizacja komunikacji. Itd.

Jak zachowywać się w trakcie operacji antyterrorystycznej (według zasad Biura Bezpieczeństwa)? 1.Nie należy uciekać z miejsca zdarzenia, nie wolno wykonywać gwałtownych ruchów gdyż możesz zostać określony przez siły specjalne jako terrorysta i wyeliminowany. 2. Należy położyć się na podłodze, znaleźć najbliższą osłonę i trzymać ręce z otwartymi dłońmi na wysokości głowy. 3.Nie wolno pomagać siłom specjalnym atakując terrorystów. 4.Należy słuchać poleceń grup antyterrorystycznych, poddać się ich działaniom, nawet, jeśli mogą być chwilowo brutalne, nie należy z zespołem działającym rozmawiać dla bezpieczeństwa własnego i funkcjonariuszy. 5.Nie należy przecierać oczu po użyciu granatów łzawiących – czekać na instrukcje. 6. Gdy grupa antyterrorystyczna nakaże natychmiastowe opuszczenie pomieszczenia należy to wykonać natychmiast bez zatrzymywania się i zabierania rzeczy osobistych. 7.Na zatrzymanie odpowiadaj spokojem, odpowiadaj na pytania ( należy podać dane osobowe i określić sposób, w jaki znalazłeś w tej sytuacji) Należy być przygotowanym na potraktowanie jak członek zespołu terrorystycznego do momentu potwierdzenia tożsamości i uspokojenia działań służb specjalnych, które działają pod wpływem olbrzymiej presji psychicznej i żołnierskiej. Zawahanie się może oznaczać śmierć nie tylko żołnierzy. Psychika kontratakującego czasami jest na krawędzi przyjętych norm określających współistnienie, gdyż następuje zablokowanie wiedzy dodanej na rzecz podstawowej świadomości istnienia uzależnionego czasami od momentu psychologicznego.

Zdzisław Horodecki

Materiały źródłowe:

Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowego

Przy współpracy:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy

Komenda Stołeczna Policji

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Państwowa Agencja Atomistyki,

Wojewódzka Stacja Ratownictwa i Pogotowia Ratunkowego,

i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SPZOZ

Stowarzyszenie Warszawska Grupa Wysokościowa s 12 Warszawa 2011

Konsultacje specjalistyczne, osobiste - Zdzisław.Horodecki.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl