Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Warszawa,  12 września 2022 r.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”, na podstawie art. 83 ust. 11 i 13 Ustawy z dn. 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1208 z późn. zm.), mając na względzie, iż wpłynęły dwa wnioski o umieszczenie dodatkowych 2 punktów w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni wyznaczonego na dzień 24 września 2022 r., zawiadamia o proponowanym porządku obrad uzupełnionym o dwa przedmiotowe żądania umieszczone w pkt. 19 i 20 :

Lp.

Punkt porządku obrad

Referujący

Planowana
godzina

1.

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

10.00

2.

Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

10.10

3.

Wybór Komisji:  a)  Skrutacyjnej,

b)    Uchwał i Wniosków,

c)    Wyborczej.

Przewodniczący

Zebrania

10.20

4.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący

Zebrania

10.40

5.

Informacja Komisji Skrutacyjnej o ważności Walnego Zgromadzenia oraz odczytanie listy pełnomocnictw do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i do głosowania.

Przewodniczący

Komisji Skrutacyjnej

10.50

6.

Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

11.00

7.

Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2021 r.

Główna Księgowa

11.15

8.

Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 r.

Zarząd

11.30

9.

Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

Członkowie

Spółdzielni

11.45

10.

Podjęcie uchwał w sprawach:

a)         Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.

b)         Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2021 r.

c)         Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2021 r.

d)       Podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.

Przewodniczący
Zebrania

12.30

11.

Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium:

a)      Prezesowi Zarządu, Panu Radosławowi Wiraszce za okres od 01.01. do 31.12.2021 r.

b)      Zastępcy Prezesa Zarządu, Pani Ewie Dąbrowskiej za okres od 01.01. do  31.03.2021 r.

c)      Zastępcy Prezesa Zarządu, Panu Piotrowi Makowcowi za okres od 13.04. do 31.08. oraz od 12.10. do 31.12.2021 r.

d)      Zastępcy Prezesa Zarządu, Panu Jackowi Bachnikowi za okres od 01.09. do 30.09.2021 r.

Przewodniczący
Zebrania

12.40

12.

Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na WZCz w dn. 30.06.2019 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

13.00

13.

Omówienie i przyjęcie (uchwała) sprawozdania z realizacji wniosków polustracyjnych za lata 2017-2019.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

13.20

 

PRZERWA

 

14.00 - 15.00

14.

Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni kadencji 2022–2025:

a.   Prezentacja Kandydatów,

b.   Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej kadencji 2022–2025,

c.    Przeprowadzenie głosowań na poszczególnych

kandydatów (tryb tajny),

d.   Przedstawienie wyników. 

Przewodniczący

Zebrania, Komisja Wyborcza, Komisja Skrutacyjna

15.00

15.

Omówienie i podjęcie Uchwał w sprawie zmian Statutu Spółdzielni.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Adwokat

16.30

16.

Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Komitetów Domowych Mieszkańców.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Adwokat

17.15

17.

Omówienie i podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia górnego limitu wynagrodzenia członków Zarządu.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

17.30

18.

Omówienie i podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia celowego  funduszu inwestycyjnego.

Zarząd

18.00

19.

Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia zgody na sprzedaż mieszkania przy ul. Kr. Marysieńki 19 m 1 na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z udzieleniem bonifikaty w wysokości 60% od ceny sprzedaży wynoszącej 349.000 zł ustalonej opinią uprawnionego rzeczoznawcy sporządzonej 25.08.2022 r.

Przewodniczący

Zebrania, Mecenas

18:30

20.

Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie: udzielenia zgody na sprzedaż mieszkania przy ul. Gubinowskiej 4 m 108A na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z udzieleniem bonifikaty w wysokości 60% od ceny ustalonej opinią uprawnionego rzeczoznawcy.

Przewodniczący

Zebrania, Mecenas

18:45

21.

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, w tym głosowanie nad złożonymi wnioskami.

Przewodnicz. Komisji Uchwał i Wniosków

19.00

22.

Odczytanie listy uzupełniającej pełnomocnictw do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i do głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

19.20

23.

Zakończenie obrad.

Przewodniczący            Zebrania

19.30

 
Ponownie informujemy, że materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności sprawozdania i projekty uchwał są dostępne do wglądu w sekretariacie Spółdzielni w godzinach pracy biura oraz na stronie internetowej: www.smoswilanow.pl (po zalogowaniu).

Zachęcamy wszystkich Członków Spółdzielni do zapoznania się z projektami uchwał, sprawozdaniami oraz materiałami przygotowanymi na Walne Zgromadzenie.

Projekt Uchwały na WZ dot. J. Grzelak.pdf

Projekt Uchwały na WZ dot. I. Czerwińskiej.pdf

ZARZĄD SM „Osiedle Wilanów

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl