Z protokołu nr 14/09/2014

Rady Nadzorczej SM „OW”

z dnia 15.09.2014r.

 

Spotkanie z Burmistrzem Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (uzgodnienie z Burmistrzem a Przewodniczącym RN) w celu przedłożenia informacji na interpelacje członków RN w sprawach istotnych społecznie.

 

Przewodniczący RN Zdzisław Horodecki oddał głos Burmistrzowi Dzielnicy Wilanów, który zapoznał zebranych ze sprawami Dzielnicy Wilanów oraz planowanymi i realizowanymi inwestycjami.

Burmistrz Dzielnicy Wilanów poinformował o bieżących sprawach, które toczą się na etapie projektowym tj. nowe oświetlenie przy ul. Jabłonowskiego. Przetarg typu - projektuj i buduj. Planowany czas zakończenia: grudzień 2014 r. oraz planowana jest korekta nawierzchni ul. Jabłonowskiego, ale realizacja odbędzie się w zależności od środków finansowych i zakresu prac.

W najbliższym czasie odbędzie się przetarg na modernizację placu zabaw przy

ul. Jabłonowskiego, znajdującego się obok przedszkola i siłowni plenerowej.

Modernizacja polegać będzie na wymianie zabawek i nawierzchni na placu.

Oświetlenie obejmuje także ciąg pieszy oraz dojazd do budynku przy ul. Kr. Marysieńki 31. Wymiana oświetlenia będzie obejmować ulicę Jabłonowskiego między ul. Pastewną a ul. Lentza.

Burmistrz przedstawił zebranym wstępny projekt organizacji ruchu przy ul. Lentza. Mieszkańcy zgłaszają uwagi, że niezbyt bezpieczne jest skrzyżowanie przy ul. Jabłonowskiego i ul. Lentza (z dwoma przejściami dla pieszych -po obu stronach ul. Jabłonowskiego). W związku z powyższym planowane jest wykonanie wyniesionych skrzyżowań, analogicznie jak przy ul. Kr. Marysieńki i ul. Goplańskiej oraz ul. Jabłonowskiego i ul. Goplańskiej.

Na dzień dzisiejszy brak negatywnych opinii na temat ww. skrzyżowań.

Drugie wyniesione skrzyżowanie będzie przy ul. Gubinowskiej i ul. Lentza (przejście dla pieszych z jednej strony).

Nastąpi modernizacja skrzyżowania ul. Resorowej i ul. Lentza, przez dodanie jednego przejścia po południowej stronie ul. Lentza.

Koncepcja na rok 2015 obejmuje zagospodarowanie terenu między siłownią a „ślepą końcówką” ul. Jabłonowskiego na wysokości ujęcia stacji uzdatniania wody.

Burmistrz poinformował, że chwilowo nieczynny (od poniedziałku powinien działać) jest basen przy ul. Gubinowskiej, który został przejęty przez Centrum Sportu Wilanów. Ceny korzystania z basenu nie uległy zmianie.

Trwa kończenie prac budowlanych: dobudowywanie odrębnego wejścia do basenu, do którego będzie można wejść od strony boisk, nie wchodząc na teren szkoły – nie będzie też ograniczeń (godziny) w dostępie do basenu.

Basen jest modernizowany - jakość wody i komfort użytkowania powinien być znacznie wyższy niż dotychczas.

Następnie poinformował o koncepcji zagospodarowania działki przy ul. Radosnej (siedziba biblioteki) – będzie tam Centrum Kultury.

Biblioteka – Centrum Kultury zostanie przeniesiona do nowego budynku przy

ul. Kolegiackiej. Natomiast przy ul. Radosnej nadal będzie funkcjonowała biblioteka o mniejszym księgozbiorze.

Jest pomysł, żeby połączyć lokalizację żłobka na działce przy ul. Radosnej wraz z dodatkowymi funkcjami służącymi mieszkańcom - o nazwie: Międzypokoleniowe Centrum Edukacji (nazwa zadania inwestycyjnego). W założeniu ma być to obiekt dostępny dla osób najmłodszych i najstarszych. W filii biblioteki i filii Centrum Kultury przy ul. Radosnej zostaną wydzielone odrębne pomieszczenia dla seniorów i uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Burmistrz poinformował, że w budżecie Dzielnicy ponad 6 mln zł jest przewidzianych na ww. obiekt, który ma służyć wszystkim mieszkańcom.

Na dzień dzisiejszy jest problem roszczeń do działki obejmującej pas zieleni między przedszkolem a placem zabaw.

Do czasu wyjaśnienia roszczenia ograniczona zostanie skala zagospodarowania tej nieruchomości.

Wystąpiono o modyfikację granicy terenu Dzielnicy Wilanów z Dzielnicą Mokotów (ul. Nałęczowska róg ul. Sobieskiego). Procedura jest dość skomplikowana - są rozbieżności jak ta granica powinna być poprowadzona. W związku z powyższym jest potrzeba przeprowadzenia procedury, łącznie z zasięgnięciem opinii Głównego

Urzędu Statystycznego. Obecnie procedura toczy się, będą musiały być przeprowadzone konsultacje społeczne.

Burmistrz poinformował także, że jest po rozmowach z Burmistrzem Mokotowa i Przewodniczącym Rady Mokotowa, ze strony których brak przeszkód, co do korekty granicy. Dzielnica Mokotów do tej pory nie interesowała się tym terenem. Obecnie wszystko jest na dobrej drodze, żeby przesunąć tę granicę. Omawiana działka winna stanowić wizytówkę Wilanowa, a nie przedstawiać opuszczony teren Mokotowa.

W ostatnim czasie kwestia, która budziła w Urzędzie Dzielnicy Wilanów sporo wątpliwości i emocji niektórych osób to zaplanowana inwestycja po drugiej stronie ul. Niemirowskiej (należy do Dzielnicy Mokotów). Burmistrz stwierdził, że w sprawie wjazdu, czy obsługi komunikacyjnej tej działki sporo było podawanych nieprawdziwych informacji. Poinformował, że inwestor planuje dwa wjazdy na teren tej nieruchomości. Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę, które jest  nieprawomocne. Burmistrz Dzielnicy Wilanów wynegocjował u dewelopera dwa wjazdy na teren. Deweloper posiadał decyzję z 2006 r. na lokalizację jednego wjazdu od ul. Goplańskiej.

Burmistrz nadmienił, że po licznych rozmowach z deweloperem udało się wynegocjować rozłożenie tego ruchu na dwa wjazdy, niestety nie udało się umiejscowić go od strony ulicy Nałęczowskiej, ponieważ sprzeciwił się tutaj Zarząd Dróg Miejskich, Trwa procedura uchwalania planu miejscowego, który prawdopodobnie w najbliższym czasie nie będzie uchwalony. Ww. plan Sadyba-Ogród ma być podzielony na kilka części, co spowoduje, że będzie musiał być wykładany ponownie i cała procedura potrwa kilka miesięcy,

Burmistrz poinformował o realizacji nowej inwestycji, a mianowicie na wysokości ul. Lentza postawiono stację veturilo dla osób korzystających z rowerów miejskich.

W ślad za tym, Dzielnica Mokotów także postawiła podobną stację rowerów przy ul. Bonifacego.

Po przedłożeniu informacji przez Burmistrza, Przewodniczący RN Pan Zdzisław

Horodecki oddał głos Pani Teresie Ziętkiewicz, która zadała pytanie: czy planowane jest istotne zmniejszenie powierzchni zasobów księgozbioru biblioteki. Burmistrz odpowiedział, że większa część księgozbioru zostanie przeniesiona do nowej placówki przy ul. Kolegiackiej, ponieważ są tam specjalne pomieszczenia przystosowane do przechowywania tego dużego księgozbioru. Książki będzie można zamawiać także przez Internet.

Następnie Przewodniczący RN udzielił głosu Panu Romanowi Komorowskiemu, który podziękował Burmistrzowi za zaangażowanie w sprawy Osiedla Wilanów i poruszył sprawę sąsiedztwa inwestycji przy ul. Goplańskiej. Stwierdził, że Spółdzielnia dotarła do pozwolenia na ww. budowę, ale prosi Burmistrza o poinformowanie, jaka powierzchnia jest przewidziana pod inwestycję i jaką wysokość budynku przewiduje się w tej inwestycji: 11 czy 6 kondygnacji. W danej sprawie zostało złożone odwołanie do Wojewody, który w 2013 r. nie uznał zgłoszenia Spółdzielni.

Teren inwestycji przy ul. Goplańskiej ma jeden z najwyższych współczynników zabudowy (75%) i nie jest to zgodne z planem Sadyba-Ogród.

Pan Roman Komorowski stwierdził, że przy wydawaniu decyzji na budowę występują uchybienia formalne. A mianowicie: organ decydował o nie swojej własności, czyli o przeznaczeniu ul. Goplańskiej, która do niego nie należała. W całym procesie od 2013 r. pomimo interwencji Spółdzielni, nikt z Urzędu nie wykonał studium wpływu ww. budynku na okoliczny ruch. Część ruchu będzie odbywać się od strony ul. Niemirowskiej. Ul. Goplańska jest ulicą, na której po obu stronach parkowane są samochody. Omawiana zabudowa będzie skutkowała dezorganizacją ruchu w okolicy. Przybędzie ponad 300 samochodów, które będą także zajmować miejsca parkingowe na osiedlu. Pan Roman Komorowski skierował się do Burmistrza o przeanalizowanie i pomoc w rozwiązaniu powyższych kwestii.

W nawiązaniu do powyższego zabrała głos Pani Zofia Krasińska, która przedstawiła swoje spostrzeżenia dotyczące dużej ilości pojazdów, włączających się do ruchu na skrzyżowaniu przy ul. Goplańskiej /Sobieskiego i zaobserwowała, że w ciągu 4 minut 21 sek. włączyło się do ruchu 20 samochodów, przy ponad 300 samochodach czas włączenia się do ruchu będzie wynosił ponad godzinę.

Po wypowiedzi Pani Zofii Krasińskiej Przewodniczący Rady Nadzorczej udzielił głosu Panu Zenonowi Michocie, który na wstępie podziękował Panu Burmistrzowi za owocne działania w realizacji ważnego dla mieszkańców przedsięwzięcia tj. doświetlenie ul. Jabłonowskiego.

Następną sprawę, jaką poruszył Pan Zenon Michota to teren tzw. „rożka” położony przy ul. Nałęczowskiej róg ul. Sobieskiego.

Pan Zenon Michota zasięgnął informacji i stwierdza, że brak sprzeciwu w sprawie  przyłączenia tego terenu do Dzielnicy Wilanów. Nawet Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz – Waltz (z którą udało się porozmawiać) też nie ma nic przeciwko temu.

W związku z powyższym uważa, że nie należy z góry zakładać o przeciągających się procedurach.

Burmistrz poinformował, że Urząd Dzielnicy Wilanów oczekuje na wymaganą opinię GUS-u, po otrzymaniu, której będzie działał tak by tę sprawę zrealizować. Pan Zenon Michota prosił Burmistrza o zajęcie się tą sprawą, ponieważ teren ten stanowi wizytówkę Wilanowa. Następnie Pan Z. Horodecki udzielił głosu Panu R. Komorowskiemu, który prosił Burmistrza o przyspieszenie realizacji przyłączenia tzw. „rożka” do Gminy Wilanów. Ponadto Pan Roman Komorowski poruszył ponownie sprawę nieprawomocnej decyzji (złożone odwołanie przez Spółdzielnię) o pozwoleniu na budowę przy ul. Goplańskiej. Inwestor zawłaszczył ul. Goplańską. Ówczesny organ wydający decyzję w przedmiotowej sprawie był niedoinformowany i zaniedbał tę sprawę.

Burmistrz wyjaśnił, że w pozwoleniu na budowę jest mowa o Uchwale Rady Dzielnicy i o zastrzeżeniach SM „Osiedle Wilanów”.

Te argumenty są przytoczone w treści pozwolenia na budowę, które otrzymał inwestor i Wojewoda Mazowiecki, działający jako organ drugiej instancji (pracuje na dostarczonych dokumentach oraz ocenia ich prawidłowość).

Pan Zdzisław Horodecki Przewodniczący RN poinformował o pomyśle zorganizowania przez Urząd Dzielnicy Wilanów spotkania z inwestorem.

Burmistrz przychylił się do powyższego i zadeklarował chęć zorganizowania takiego spotkania.

Ponadto Burmistrz poinformował o zmianach inwestorów na przestrzeni poprzedzających kilku lat w okresie do 2006 r., kiedy zostały wydane warunki zabudowy dla tego obszaru i została uzgodniona decyzja dla lokalizacji zjazdu. Wszystko zostało wówczas uzgodnione, tak jak zaproponował wtedy inwestor. Potem decyzja o warunkach była przepisywana na kolejnych właścicieli, a ponieważ nie został uchwalony plan, to na podstawie tejże decyzji o warunkach zabudowy zostało wydane pozwolenie na budowę.

Burmistrz poinformował, że udało się namówić inwestora do tego, żeby przeprojektował sposób obsługi komunikacyjnej swojego obiektu.

Należałoby zastanowić się nad tym, czy na ul. Niemirowskiej nie dopuścić ruchu dwu kierunkowego, byłby dodatkowy wyjazd z terenu Spółdzielni na ul. Nałęczowską. Dotychczas taka potrzeba nie była przez nikogo zgłaszana.

Pan Roman Komorowski stwierdził, że może wystąpić paraliż komunikacyjny ul. Goplańskiej.

Przewodniczący RN Pan Zdzisław Horodecki skierował się do Burmistrza z postulatem zorganizowania spotkania z inwestorem oczywiście w zależności od woli inwestora.

Następnie Przewodniczący RN udzielił głosu:

Panu Janowi Smoterowi, który spytał czy ul. Goplańska jest drogą prywatną.

Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to droga publiczna w kategorii drogi gminnej.

Panu Andrzejowi Grzejszczykowi, w sprawie terminu uruchomienia basenu. Burmistrz poinformował, że basen w dn. 22.09.2014 r. zostanie uruchomiony.

Po chwili Pan Zdzisław Horodecki Przewodniczący RN udzielił głosu obecnym na sali obserwatorom- członkom Spółdzielni:

Pani Krystynie Gładych, która poruszyła zagadnienie oznakowania drogi pożarowej przed wejściami do budynku przy ul. Gubinowskiej 7 oraz zgłosiła brak hydrantów w budynku i odpowiedniego ich oznakowania.

Burmistrz poinformował, że Dzielnica oznakowała wjazd przy ul. Gubinowskiej 7, natomiast, jeśli chodzi o oznakowanie drogi pożarowej oraz przegląd i oznakowanie hydrantów należy do właściciela budynku  czyli do SM „Osiedle Wilanów”

W nawiązaniu do poruszanego zagadnienia głos zabrał Przewodniczący

KDM-u budynku Gubinowska 7 Pan Marcin Puchalski, który poinformował zebranych o złożonym w Spółdzielni wniosku dot. opracowania projektu organizacji ruchu na nieruchomości przy ul. Gubinowskiej 7.

Złożenie wniosku podyktowane zostało wyeliminowaniem parkowania

pojazdów przed budynkiem Gubinowska 7 i w związku z powyższym wyegzekwowaniem prawa przez przedstawicieli Straży Miejskiej w stosunku

do osób które naruszają zasady ruchu drogowego.

Pan Wojciech Gontarz - Virion poprosił o udzielenie wyjaśnień dot. przejęcia basenu przy ul. Gubinowskiej przez Centrum Sportu Wilanów i jego wpływ na korzystanie z tego obiektu przez użytkowników.

     Burmistrz odpowiedział, że dostępność do tego basenu zostanie zwiększona,

     poprzez odrębne wejście oraz wydłużenie godzin pracy.

Pan Andrzej Kołakowski zadał pytanie w sprawie ul. Jabłonowskiego i sprawy „dzikiej” zabudowy przy ul. Jabłonowskiego 15 – na planach nie naniesiono budynku. Przypomniał, że załatwienie sprawy trwa od ok. 15 lat.

Burmistrz poinformował, że sprawa toczy się w sądzie.

Ostatecznego rozstrzygnięcia brak. Przy budowie Wilanowa II omawiany teren był prawdopodobnie nieskutecznie wykupiony przez Spółdzielnię.

Pan Zdzisław Horodecki udzielił głosu Panu Zenonowi Michocie, który poinformował, że w dniu 14.01.2014 r. Sąd I-ej instancji przyznał w wyniku zasiedzenia dotychczasowemu użytkownikowi teren i budynek przy ul. Jabłonowskiego 15.

Prawnicy Gminy Wilanów oraz prawnik SM „Osiedle Wilanów” Pan Piotr Łazowski odwołali się od wyroku do sądu wyższej instancji.

Następnie głos zabrała Pani Teresa Ziętkiewicz, która w imieniu nieobecnej Pani Aleksandry Kowalskiej prosiła o informację w sprawie zlikwidowanych linii autobusowych nr 159 i 187.

Burmistrz poinformował, że w najbliższym czasie skasowane linie nie zostaną przywrócone przez ZTM. Związane jest to z kosztami przewozowymi.

Po oddaniu budowy II-ej linii metra będzie można powrócić do rozmów z ZTM.

Przewodniczący RN poinformował zebranych o niepokojącej sytuacji pojawienia się po godz. 22.00 w budynkach Osiedla Wilanów, funkcjonariuszy policji w cywilu, którzy mieli za cel dostanie się do węzłów specjalnych, znajdujących się w piwnicy.

Na tę okoliczność zostały złożone przez Przewodniczącego RN notatki w Biurze Bezpieczeństwa oraz w Komisariacie Policji.

Lista pytań do Burmistrza została wyczerpana, w związku z powyższym Pan Zdzisław Horodecki złożył podziękowanie Panu Burmistrzowi za przyjęcie zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej oraz za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

Pan Burmistrz podziękował za zaproszenie i stwierdził gotowość niesienia dalszej pomocy w sprawach dot. osiedla.

Pan Ludwik Rakowski opuścił zebranych.

 

Tekst wypowiedzi osobistych Burmistrza Dzielnicy Wilanów Pana Ludwika Rakowskiego autoryzowany telefonicznie w rozmowie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Panem Zdzisławem Horodeckim w dniu 7.10.2014 r. po godz. 10:37.

Za zgodność z protokołem

14/09/2014 z dn. 15.09.2014r.

 

Sekretarz                                                                               Przewodniczący 

Rady Nadzorczej                                                                   Rady Nadzorczej

Zofia Krasińska                                                                  Zdzisław Horodecki

 

 

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl