Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"                                                                                 Warszawa, 20.09.2021 r.

L.dz. RN/ 110 / 2021

Pani/Pan

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej informuje, że z uwagi na trwający w Polsce stan epidemii choroby zakaźnej COVID-19, posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 27 września 2021  odbędzie się w trybie zdalnym o godzinie 17.30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 13/08/2021 z posiedzenia RN w dniu 30.08.2021.
 3. Omówienie rozliczenia przychodów i kosztów zmiennych podgrzania wody za okres I półrocza 2021 r.
 4. Zatwierdzenie miesięcznych zaliczkowych stawek opłat na koszty zmienne za podgrzanie wody (Uchwała).
 5. Omówienie rozliczenia przychodów i kosztów stałych  podgrzania wody za I półrocze 2021 r.
 6. Zatwierdzenie miesięcznych zaliczkowych stawek opłat na koszty stałe za podgrzanie wody. (Uchwała)
 7. Omówienie rozliczenia przychodów i kosztów wody technologicznej za okres I półrocza 2021 r.
 8. Zatwierdzenie miesięcznych zaliczkowych stawek opłat na wodę technologiczną  (Uchwała).
 9. Sprawy wniesione przez Zarząd:
  1. Omówienie stanu zadłużenia i podjętych działań windykacyjnych.
  2. Zatwierdzenie Planu pracy Zarządu na IV kwartał 2021 r. (Uchwała).
  3. Omówienie przebiegu oraz wyników pisemnego podjęcia uchwał przez WZCz w dniu 25.09.2021.
  4. Omówienie zagadnień omawianych na posiedzeniach Zarządu, na podstawie protokołów z posiedzeń.
  5. Sprawy różne.
 10. Sprawy wniesione przez członków RN:
  1. Sprawy wniesione przez członków RN.
  2. Wniosek Przewodniczącego Komisji Technicznej o rozszerzenie prac „Komisji ds. kontroli przetargów na dźwigi” o przetargi odbywające się pomiędzy 2017 r. a 2021 r.
  3. Omówienie działań podjętych w celu uregulowania stanu prawnego działek pod budynkami  ul. Sobieskiego 6 i ul. Sobieskiego 10.
  4. Omówienie „Raportów o stanie ochrony pożarowej” dla budynków osiedla.
  5. Omówienie korespondencji skierowanej do RN.
  6. Ustalenie terminu następnego  posiedzenia Rady Nadzorczej.

Część niejawna

 1.  Omówienie wniosku mieszkańców (d. KDM) budynku ul. Goplańska 25 dotyczącego zawieszenia członka Rady  Nadzorczej p. Piotra Chmielewskiego w pełnieniu czynności.
 2. Wyznaczenie zadań premiowych dla Zarządu na IV kwartał 2021 r. (Uchwała).
 1. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                          Piotr Makowiec

                                                                                  Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl