Warszawa, dnia 02 września 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” uprzejmie zawiadamia, że na podstawie Art. 36 §9-13 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 648.) zarządził podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

Głosowanie odbędzie się w dniu 25 września 2021r. (sobota) w godz. 10.00 – 16.00 w Sali Widowiskowej (I piętro) w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11 poprzez oddawanie głosów na piśmie na kartach do głosowania wydawanych przybyłym Członkom Spółdzielni lub ich Pełnomocnikom (po okazaniu dokumentu tożsamości i weryfikacji Członka).

Uchwały sprawozdawcze za rok obrotowy 2019:

 1. Uchwała nr 1/09/2021 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r.
 2. Uchwała nr 2/09/2021 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni  za rok 2019.
 3. Uchwała nr 3/09/2021 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019.
 4. Uchwała nr 4/09/2021 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019. 
 5. Uchwała nr 5/09/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, p. Radosławowi Wiraszce,  za okres 01.01.2019 do 31.12.2019r.
 6. Uchwała nr 6/09/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu, p. Januszowi Smyl, za okres 01.01.2019 do  14.01.2019r.
 7. Uchwała nr 7/09/2021 w sprawie udzielenia absolutorium p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu, p. Piotrowi Makowcowi, za okres 14.01.2019 do 11.03.2019r.
 8. Uchwała nr 8/09/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu, p. Olgierdowi Sieliło, za okres 12.03.2019 do 31.12.2019r.

         Uchwały sprawozdawcze za rok obrotowy 2020:

 1. Uchwała nr 9/09/2021 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r.
 2. Uchwała nr 10/09/2021 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020.
 3. Uchwała nr 11/09/2021 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020.
 4. Uchwała nr 12/09/2021 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020.
 5. Uchwała nr 13/09/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, p. Radosławowi Wiraszce,  za okres 01.01.2020 do 31.12.2020r.
 6. Uchwała nr 14/09/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu, p. Olgierdowi Sieliło, za okres 01.01.2020 do 13.02.2020r.
 7. Uchwała nr 15/09/2021 w sprawie udzielenia absolutorium p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu,  p. Piotrowi Makowcowi, za okres 14.02.2020 do 30.06.2020r.
 8. Uchwała nr 16/09/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu, p. Ewie Dąbrowskiej, za okres 01.07.2020 do 31.12.2020r.

           Uchwały w pozostałym zakresie:

 1. Uchwała nr 17/09/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa do lokalu mieszkalnego nr 52A przy ul. Goplańskiej 25 w drodze przetargu.
 2. Uchwała nr 18/09/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa do lokalu mieszkalnego nr 52B przy ul. Królowej Marysieńki 31 w drodze przetargu.
 3. Uchwała nr 19/09/2021 w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie i obciążenie prawa do nieruchomości przy ul. Królowej Marysieńki 19 oraz Królowej Marysieńki 21 w Warszawie, stanowiących działki ew. 126, 127, 128 i 129 z obrębu 1-05-43 w celu przebudowy istniejącego gazociągu i przyłączy gazu do budynków.
 4. Uchwała nr 20/09/2021 w sprawie zmiany statutu (zmiany § 105 punktu 23 Statutu i § 99 pkt 8 Statutu) poprzez zastrzeżenie do zakresu działania Rady Nadzorczej podejmowanie uchwał w sprawie obciążenia nieruchomości służebnościami przesyłu, gruntowymi lub drogowymi.

Od dnia 3 września 2021 r. zostaną wyłożone do wglądu Członków Spółdzielni będące przedmiotem głosowania sprawozdania oraz projekty uchwał w siedzibie Spółdzielni przy ul. Niemirowskiej 1 w Warszawie, w godzinach pracy biura (po umówieniu terminu) oraz opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni www.smoswilanow.pl (materiały dostępne są dla Członków po zalogowaniu).

Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z wyłożonymi projektami uchwał i materiałami w wydzielonym pomieszczeniu biurowym w siedzibie Spółdzielni. Z uwagi na stan epidemii udostępnienie dokumentów odbywać się będzie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa w reżimie sanitarnym (posiadanie indywidualnych środków ochrony osłaniających usta i nos, założenie jednorazowych rękawiczek lub uprzednie zdezynfekowanie rąk) po telefonicznym lub e-mailowym umówieniu się co do terminu (numer tel. 22 842 64 71, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).

Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się głosy oddane „za", „przeciw" i „wstrzymujące się”. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów (przewaga głosów „za” nad sumą głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”), przy czym przy podejmowaniu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów.

Informacja dotycząca podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” w dniu 25.09.2021 r.

Z uwagi na bezpieczeństwo oraz ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, zwołanie oraz przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w trybie obrad plenarnych jest obecnie obarczone ryzykiem epidemicznym, a także dużymi obawami o frekwencję.

W związku z powyższym, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” postanowił, na podstawie zapisów art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (wprowadzonych art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz. U. 2020 nr 695), zarządzić i przeprowadzić podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w zakresie sprawozdawczym wskazanym w Art. 38, ust. 1 pkt 2) i 4) ustawy Prawo Spółdzielcze oraz kilku niezbędnych pilnych uchwał.

Podjęcie przewidzianych prawem uchwał w zakresie wymaganym ustawą o rachunkowości, jest konieczne także z uwagi na obowiązek zatwierdzenia sprawozdań za rok 2019 oraz 2020 i złożenia ich do KRS. Jest także podyktowane coraz większą potrzebą podziału nadwyżki bilansowej za ostatnie 2 lata, na poszczególne budynki, aby zapewnić finansowanie niezbędnych prac remontowych w kolejnych latach.

W związku z zarządzeniem głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie, Zarząd powoła Komisję Skrutacyjną, a nad całością przebiegu głosowania czuwał będzie Notariusz, który sporządzi Protokół zawierający treści uchwał oraz wyniki głosowań.

Karty do głosowania wydawane będą przez Członków Komisji w dniu głosowania wyłącznie osobom uprawnionym, po okazaniu dokumentu tożsamości przez Członka Spółdzielni lub przez pełnomocnika Członka (i złożeniu przez niego pisemnego pełnomocnictwa) oraz po złożeniu podpisu na protokole odbioru kart do głosowania .

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka Spółdzielni. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Komisji Skrutacyjnej. Wzór pełnomocnictwa jest dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smoswilanow.pl. 

Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich uczestników i osób obsługujących Członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy biorący udział w głosowaniu zobowiązani są stosować indywidualne środki ochrony osłaniające usta i nos (wymagane założenie maseczki), zdezynfekować ręce przy wejściu do lokalu, w miarę możliwości posiadać własny długopis, oraz zachować odstęp min. 1,5 m. Spółdzielnia przygotuje odpowiedni zapas maseczek, rękawiczek oraz płynów dezynfekujących do rąk. Klamki, stoliki, krzesła i długopisy będą na bieżąco dezynfekowane.

W przypadku braku stosowania wymaganych środków bezpieczeństwa lub niezachowywanie przez Członka lub pełnomocnika zasad bezpieczeństwa w istniejącym reżimie sanitarnym, Członek lub pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do oddania głosu.

Zarząd Spółdzielni w terminie 7 dni od dnia zakończenia głosowania na podstawie protokołu sporządzonego przez Notariusza poinformuje, czy doszło do podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania na piśmie. Przewodniczący oraz Sekretarz Komisji Skrutacyjnej podpisują wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia z określeniem wyników głosowania. Pełna treść uchwał zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni w części dostępnej dla Członków po zalogowaniu do systemu.

W przypadku zaistnienia okoliczności związanych ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego mogącymi nieść za sobą brak możliwości bezpiecznego przeprowadzenia głosowania, zastrzega się możliwość odwołania przeprowadzenia głosowania przed dniem jego rozpoczęcia.                               

Zarząd SM "Osiedle Wilanów"       

                                                       

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl