Aktualności

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 4/2021                                                                                                                                         Warszawa, 11.01.2021 r. 

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej informuje, że z uwagi na trwający w Polsce stan epidemii choroby zakaźnej COVID-19, posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 18 stycznia 2021 r.  odbędzie się w trybie zdalnym o godzinie 17.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN nr 16/12/2020 z dnia 14.12.2020 r.
 3. Przyjęcie Planu remontów na 2021 rok (Uchwała).
 4. Wniosek o zmianę stawki na fundusz remontowy dla budynku przy ul. Sobieskiego 10. (Uchwała).
 1. Sprawy wniesione przez Zarząd:
  1. Omówienie stanu zadłużenia i podjętych działań windykacyjnych.
  2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia i podpisanie przez Zarząd umowy z wykonawcą będącym jedynym oferentem w ramach przeprowadzonego przetargu na zakup kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni na rok 2021/2022 (Uchwała).
  3. Informacja dotycząca wykonania zadań planowych i premiowych w IV kwartale 2020 r.
  4. Informacja dotycząca remontu klatek schodowych nieruchomości przy ul. Gubinowskiej 4 wraz z informacją dotyczącą  zakresu i przewidywanych kosztów prac dodatkowych.
  5. Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.
  6. Sprawy różne.
 2. Sprawy wniesione przez członków RN:
  1. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.
  2. Sprawy różne.
  3. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Część niejawna

 1. Przyznanie premii członkom Zarządu za zadania wykonane w IV kwartale 2020 roku (Uchwały).
 2. Przyznanie premii rocznej dla Prezesa Zarządu za 2020 r. (Uchwała).
 3. Sprawy różne.
 1. Zakończenie posiedzenia.                                                    

                                                                                                 Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                           Elżbieta Karpińska