Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 4/2021                                                                                                                                         Warszawa, 11.01.2021 r. 

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej informuje, że z uwagi na trwający w Polsce stan epidemii choroby zakaźnej COVID-19, posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 18 stycznia 2021 r.  odbędzie się w trybie zdalnym o godzinie 17.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN nr 16/12/2020 z dnia 14.12.2020 r.
 3. Przyjęcie Planu remontów na 2021 rok (Uchwała).
 4. Wniosek o zmianę stawki na fundusz remontowy dla budynku przy ul. Sobieskiego 10. (Uchwała).
 1. Sprawy wniesione przez Zarząd:
  1. Omówienie stanu zadłużenia i podjętych działań windykacyjnych.
  2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia i podpisanie przez Zarząd umowy z wykonawcą będącym jedynym oferentem w ramach przeprowadzonego przetargu na zakup kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni na rok 2021/2022 (Uchwała).
  3. Informacja dotycząca wykonania zadań planowych i premiowych w IV kwartale 2020 r.
  4. Informacja dotycząca remontu klatek schodowych nieruchomości przy ul. Gubinowskiej 4 wraz z informacją dotyczącą  zakresu i przewidywanych kosztów prac dodatkowych.
  5. Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.
  6. Sprawy różne.
 2. Sprawy wniesione przez członków RN:
  1. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.
  2. Sprawy różne.
  3. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Część niejawna

 1. Przyznanie premii członkom Zarządu za zadania wykonane w IV kwartale 2020 roku (Uchwały).
 2. Przyznanie premii rocznej dla Prezesa Zarządu za 2020 r. (Uchwała).
 3. Sprawy różne.
 1. Zakończenie posiedzenia.                                                    

                                                                                                 Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                           Elżbieta Karpińska 

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl