Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"                                                                     Warszawa, 14.09.2020 r.

L.dz. RN/ 121 /2020

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej informuje, że z uwagi na trwający w Polsce stan epidemii choroby zakaźnej

COVID-19, posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 21 września 2020  odbędzie się w trybie zdalnym o godzinie 17.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 11/08/2020 z posiedzenia RN w dniu 24.08.2020.
 3. Omówienie rozliczenia przychodów i kosztów zmiennych podgrzania wody za okres I półrocza 2020 r.
 4. Zatwierdzenie miesięcznych zaliczkowych stawek opłat na koszty zmienne za podgrzanie wody (Uchwała).
 5. Omówienie rozliczenia przychodów i kosztów stałych  podgrzania wody za I półrocze 2020 r. 
 6. Zatwierdzenie miesięcznych zaliczkowych stawek opłat na koszty stałe za podgrzanie wody. (Uchwała)
 7. Omówienie rozliczenia przychodów i kosztów wody technologicznej za okres I półrocza 2020 r. 
 8. Zatwierdzenie miesięcznych zaliczkowych stawek opłat na wodę technologiczną  (Uchwała). 
 9. Propozycja zmian w Regulaminie rozliczania kosztów eksploatacji, utrzymania nieruchomości jednobudynkowych oraz ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych W Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” (Uchwała).
 10. Zatwierdzenie stawek opłat na eksploatację nieruchomości  (Uchwała).
 11. Sprawy wniesione przez Zarząd:
  1. Omówienie stanu zadłużenia i podjętych działań windykacyjnych.
  2. Plan pracy Zarządu na IV kwartał 2020 r. (Uchwała).
  3. Korekta Planu remontów na 2020 rok (dotyczy budynku Goplańska 25) (Uchwała).
  4. Przedstawienie propozycji zasad dostarczania korespondencji skierowanej do RN.
  5. Propozycja zmian w Regulaminie udzielania zamówień na wykonywanie robót, świadczenie usług oraz zakup towarów w SM Osiedle Wilanów (Uchwała).
  6. Propozycja zmian w Regulaminie funduszy na remonty zasobów SM „Osiedle Wilanów” (Uchwała).
  7. Sprawy różne.
 12. Sprawy wniesione przez członków RN:
  1. Omówienie korespondencji skierowanej do RN.
  2. Omówienie ofert na wykonanie lustracji problemowej wybranych postępowań przetargowych oraz kontroli zgodności ze stanem faktycznym dokumentacji przetargowej i wykonawczej (tzn. projektu i przedmiarów, SIWZ, umowy oraz rozliczenia końcowego) wybranego zadania remontowego.
  3. Wyznaczenie zadań premiowych dla Zarządu na IV kwartał 2020 r.
  4. Sprawy wniesione przez członków RN.
 13. Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.
 14. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

                                                                                                               Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                                             Elżbieta Karpińska 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl